refik.in.ua 1

Додаток 9 до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами


Підприємство Відомість 4.1-мс обліку витрат на ремонт та поліпшення основних засобів за ____________ 20___р.
(період)


№ з/п Найменування основних засобів Балансова вартість на початок звітного року Фактичні обсяги поліпшень за звітний період Сума, що відноситься на витрати звітного періоду Сума, що відноситься на збільшення балансової вартості основних засобів
собівартості придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг) інші витрати витрати після оподаткування всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

¾

2
¾

3
¾


¾

Разом
“_____”______________ 20___р.(підпис)

ініціали, прізвище