refik.in.ua 1 2 ... 8 9

ЗРАЗКИ ДОГОВОРІВ


Глава 1

Договір купівлі-продажу

Договір купівлі-продажу — це угода двох і більше осіб, на підставі якого одна сторона (продавець) зобов'язується передати у власність іншій стороні (покупцю) майно, а інша сторона зобов'язується прийняти його і сплатити грошовий еквівалент вартості зазначеного майна.

Договір купівлі-продажу може бути укладено в усній або письмовій (простій або нотаріально засвідченій) формі. Форма договору купівлі-продажу визначається предметом, видом купівлі-продажу, юридичним статусом договірних сторін, та іншими факторами.

Так, для купівлі-продажу товару в роздрібній торгівлі досить усної угоди; якщо ж договір купівлі-продажу укладається щодо партії товарів, так ще сторонами договору виступають підприємці, то необхідним є письмове оформлення такої угоди; нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу необхідне, наприклад, якщо предметом купівлі-продажу є нерухоме майно.

Предметом договору купівлі-продажу може бути будь-яке майно, за винятком майна, вільний оборот якого обмежено або заборонено законодавством України (перелік такого майна вста­новлюється Кабінетом Міністрів України).

Договір


купівлі-продажу партії товарів

м. _______________ «___» _______________ 200 _ р.

Продавець: __________________________________________________________,

в особі _____________________________________________________________,

що діє на підставі ____________________________________________________,

з одного боку, і

Покупець: __________________________________________________________,

в особі _____________________________________________________________,

що діє на підставі ____________________________________________________,

з іншого боку,

уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Продавець зобов'язується доставити і передати у власність (повне господарське ведення) Покупця товар, а Покупець зобо­в'язується прийняти товар і оплатити його на умовах цього Договору.


1.2. Найменування товару: _____________________________________________.

1.3. Виготівник товару: _______________________________________________.

1.4. Місцезнаходження товару: _________________________________________.

1.5. Документи на товар, які Продавець має передати Покупцю: _______________________________________________________________________________.

2. Кількість

2.1. Одиниця виміру кількості товару:___________________________________.

2.2. Загальна кількість товару: _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________.
3. Асортимент

3.1. Груповий асортимент товару, що поставляється:

1. _________________ у кількості _________________.

2. _________________ у кількості _________________.

3.2. Розгорнутий асортимент товару, що поставляється, позна­чається в додатку 1 до цього Договору.
4. Якість

4.1. Якість товару, що поставляється Продавцем, має відповідати

________________________________________________________________________________

(ГОСТ, ТУ, сертифікату виготівника, зразку тощо.)

4.2. Підтвердженням якості з боку Продавця є

________________________________________________________________________________

(найменування документа, що підтверджує якість товару)

4.3. Гарантійний термін експлуатації (придатності, зберігання): з моменту

________________________________________________________________________________

(виготовлення, одержання товару Покупцем, експлуатації)

4.4. Термін усунення недоліків або заміни товару в межах гаран­тійного терміну ___________ ___________________________ з моменту виявлення де­фектів.
5. Комплектність

5.1. Комплектність товару, що поставляється Продавцем, визна­чається за


________________________________________________________________________________

(ТОСТ, ТУ, інші нормативні документи)

5.2. Додаткові вироби до комплекту ________________________________________________

________________________________________________________________________________

5.3. З комплекту товару виключаються такі вироби, не потрібні Покупцю: ________________________________________________________________________________
6. Терміни і порядок поставки

6.1. Товар має бути повністю поставлено Покупцю протягом ______________ з моменту ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(оплата, укладення договору та ін.)

6.2. Продавець має право на дострокову поставку товару з обо­в'язковим повідомленням Покупця про це в термін ___________ з моменту відвантаження товару (може бути передбачено іншу підставу).
7. Ціна

7.1. Ціна за одиницю товару: ___________________________________________.

7.2. Загальна ціна за цим Договором: ________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

7.3. За скорочення термінів поставки більш ніж на __________________днів Покупець здійснює доплату Продавцю в розмірі _______________________ від суми достроково поставленої кількості товару.

7.4 Цілям за цим Договором визначено без урахування ПДВ (з урахуванням ПДВ).
8. Порядок розрахунків

8.1. Передоплату в розмірі ______________ % від ціни договору має бути перераховано Продавцю протягом __________ з мо­менту __________________________________________.

8.2. Остаточний термін оплати товару становить ______________________ з моменту _______________________________________________________________________________.


8.3. Порядок оплати: _____________________________________________________________.

(поштовий, телеграфний)

8.4. Вид розрахунків: _____________________________________________________________.

(готівковий, безготівковий, змішаний)

8.5. Форма розрахунків: __________________________________________________________.

(платіжне доручення, чек, вимога-доручення, акредитив)

8.6. Покупець має повідомити Продавця про здійснення платежу в термін _______________________ з моменту _______________________________________ шляхом _____________________________________________________________.

(телеграма з повідомленням, факс та ін.)

8.7. Доплата відповідно до п. 7.3 цього Договору виплачується в тому ж порядку, що і основна сума платежу.

8.8. Порядок розрахунків за вироби, що входять до комплекту, відвантаженого їх виготівниками транзитом відповідно до п. 5.2 цього Договору:__________________________

_______________________________________________________________________________.
9. Умови поставки

9.1. Поставка здійснюється на умовах: ______________________________________________

_______________________________________________________________________________.

(франко-склад, франко-вагон та ін.)

9.2. Перехід права власності на товар відбувається в момент:

_______________________________________________________________________________.

9.3. Перехід ризиків на товар відбувається у момент:

_______________________________________________________________________________.
10. Пункт поставки

Пунктом поставки товару за цим Договором є:________________________________________ _______________________________________________________________________________.

11. Тара та упаковка


11.1. Товар має бути затарено і упаковано Продавцем таким чином, щоб виключити пошкодження і/або знищення його на період поставки до прийняття товару Покупцем.

11.2. Товар повинен мати таку тару: ________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

11.3. Товар має бути упакований таким чином:

_______________________________________________________________________________.

11.4. Вартість тари та упаковки входить (не входить) до ціни товару.

11.5. Порядок і терміни повернення тари: ___________________________________________

_______________________________________________________________________________.

11.6. Умови розрахунків при поверненні тари: _______________________________________

_______________________________________________________________________________.
12. Маркування

12.1. Товар має бути промарновано таким чином: _____________________________________

_______________________________________________________________________________.

(зазначається текст і/або малюнок маркування на тарі або робиться посилання на стандарт, ГОСТ).
13. Відвантаження і транспортування

13.1. Пункт відвантаження: _______________________________________________________.

13.2. Термін відвантаження: протягом _____________________________________ з моменту

______________________________________________________________________________.

13.3. Вид транспорту: ___________________________________________________________.

13.4. Мінімальна норма відвантаження _______________________ транс­портом

_______________________________________________________________________________.

(вагон, контейнер, інші мінімальні норми)

13.5. Особливості відвантаження: __________________________________________________


_______________________________________________________________________________.

13.6. Продавець має повідомити Покупця про відвантаження в термін ________ з моменту _______________________ шляхом ________________________________________________

(телеграма з повідомленням, факс та ін.)

У повідомленні зазначаються: дата відвантаження, номер на­кладної, номер вагону (найменування судна, номер автомобіля, номер рейсу), номер і дата договору, найменування та кількість товару.
14. Передача товару

14.1. Передача (приймання-здавання) товару здійснюється у пункті поставки.

14.2. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється сторонами у порядку, встановленому чинним законодавством.

14.3. Одержавши товар, Покупець має телеграмою з повідомлен­ням підтвердити одержання товару протягом __________ з моменту ____________.
15. Термін дії цього Договору

15.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до моменту його повного виконання, але в будь-якому випадку до «__»____________ 200_ р.
16. Відповідальність сторін

16.1. За порушення умов цього Договору винна сторона відшко­довує заподіяні цим збитки, у тому числі неодержаний прибуток у порядку, передбаченому чинним законодавством.

16.2. Покупець за цим Договором несе таку відповідальність:

— за _______________ штрафна недодержка у розмірі _____________ % від суми ____________________ (договору, боргу).

16.3. Продавець за цим Договором несе таку відповідальність:

— за ________________ штрафна недодержка у розмірі ____________________ % від суми ____________________ (договору, боргу).

16.4. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань протягом терміну дії цього Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі

_______________________________________________________________________________.


16.5. За порушення інших умов цього Договору винна сторона несе таку відповідальність:________________________________________________________________.
17. Забезпечення зобов'язань за цим Договором

_______________________________________________________________________________.

(можуть бути умови про заставу, страхування або поручиництво з боку як Продавця, так і Покупця)
18. Вирішення спорів

18.1. Усі спори між сторонами, щодо яких не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно до законодавства України в арбі­тражному суді (третейському суді з визначенням якого-небудь конкретного третейського суду або порядку формування цього третейського суду).

18.2. Сторони визначають, що всі можливі претензії за цим Договором мають бути розглянуті сторонами протягом ____________________ днів з моменту одержання претензії.
19. Зміна умов цього Договору

19.1. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов'язковим складанням письмового доку­мента.

19.2. Жодна зі сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншої сторони.

20. Умови здійснення зв'язку між сторонами

Повноважними представниками сторін за цим Договором є:

Продавець: ____________ телефон ___________.

Покупець: ____________ телефон ___________.
21. Особливі умови

_______________________________________________________________________________.

(можуть бути зазначені додаткові умови співробітництва сторін:

_______________________________________________________________________________.

обов 'язки Продавця з налагодження і монтажу товару, обоє 'язки Покупця інформувати Продавця про експлуатацію і використання товару тощо)
22. Інші умови

22.1. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі сторін.


22.2. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством (або визначається конкретний нормативний документ).

92 3 Після підписання цього Договору всі попередні переговори щодо нього, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше. Стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

22.4. Сторони зобов'язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво тільки до виконання вимог, що містяться в цьому Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності і розвитку їх комерційних зв'язків.
23. Юридичні адреси, банківські та відвантажувальні реквізити сторін на момент укладання цього Договору

23.1. Покупець:

Поштова адреса та індекс: ________________________________________________________.

Телефон _______________, телетайп _________________, факс______________,

Банківський рахунок № ______________________ у __________________________________,

(назва банку)

МФО ____________________________, код ______________________________.

Кореспондентський рахунок банку Покупця_______________________________.следующая страница >>