refik.in.ua 1 2 ... 6 7

1. Податки виникли внаслідок:


а) розвитку торгівлі;

б) становлення промисловості;

в) прийняття рішень органами державної влади;

г) виникнення держави.

2. Податки — це:

а) грошові утримання з кожної працівника;

б) грошові і натуральні платежі, що виплачуються з держбюджету;

в) грошові вилучення держави з прибутку і зарплати;

г) обов'язкові платежі юридичних і фізичних осіб у бюд­жет у розмірах і в терміни, які встановлені законом.

3. За рівнем установлення податки поділяють на:

а) прибуток, додану вартість, ресурсні, майно;

б) загальнодержавні і місцеві;

в) кадастрові, деклараційні і попередні;

г) прямі і непрямі.

4. Поповнення державного бюджету здійснюється за рахунок реалізації такої функції податків:

а) фіскальної;

б) регулюючої;

в) стимулюючої;

г) перерозподільної.

5. Перерозподіл доходів юридичних і фізичних осіб здійснюється шляхом реалізації:

а) фіскальної функції податків;

б) регулюючої функції податків;

в) стимулюючої;

г) перерозподільної.

6. До особистих податків відносяться: :

а) податок з доходів фізичних осіб;

б) податок на землю;

в) мито;

г)ПДВ.

7. Джерелом сплати податку є:

а) заробітна плата;

б) прибуток

в) відсотки;

г) усі відповіді вірні.

8. Ефективна податкова ставка це:

а) відношення поточного доходу до сплаченої суми податку;

б) величина податку на одиницю обкладання;

в) відношення сплаченої суми податку до поточного доходу;

г) усі відповіді не правильні.

9. Прихильники класичної школи вважали:

а) для забезпечення стабільного розвитку економіки необхідне державне втручання в економічні процеси держави;


б) в умовах вільної конкуренції економічна система регу­люється автоматичними механізмами, які здатні забез­печити стабільний розвиток ринкової економіки;

в) основоположним фактором розвитку економіки є про­позиція;

г) рівень товарних цін прямо залежить від кількості коштів в обігу.

10. За об'єктом оподатковування податки поділяють на:

а) прямі і непрямі;

б) податок на прибуток (доход), на додану вартість, ресурсні, на май­но, на дії;

в) загальнодержавні і місцеві;

г) кадастрові, деклараційні і попередні.

11. Крива А. Лафера характеризує залежність доходів бюджету від:

а) обсягу виторгу підприємства

б) розміру прибутку підприємства;

в) податкоспроможності громадян;

г) розміру ставок оподаткування.

12. Прибуток підприємства дорівнює 340 000 грн. Розмір неоподатковуваного прибутку — 50 000 грн. Чому дорівнює економічна ставка податку, якщо маржинальна становить 25% ?

а) 21,3%;

6) 28%;

в) 32,5%;

г) 28,2%.

13. Що слід розуміти під об'єктом оподаткування?

а) предмет, який підлягає оподаткуванню;

б) доходи, які підлягають оподаткуванню;

в) особу, на яку законом покладено обов'язок сплачувати податки;

г) майно, товари, дохід, обороти з реалізації, операції з постачання товарів та послуг.


 1. Платником податку може виступати:

а) фізичні або юридичні особи, резиденти і нерезиденти, на яких законом покладено обов’язок сплачувати податок;

б) предмет, який підлягає оподаткуванню;

в) суб'єкти підприємницької діяльності, які мають взаємовідносини з бюджетом;

г) вірна відповідь відсутня.

 1. Джерело сплати податку – це…

а) дохід суб'єкта, з якого сплачується податок;


б) предмет, який підлягає оподаткуванню;

в) майно, товари, з яких сплачується податок;

г) собівартість.


 1. Під одиницею виміру бази оподаткування прийнято розуміти…

а) величину податку на одиницю оподаткування;

б) одиницю виміру об'єкта податку;

б) частку податку в доході платника;

г) певну вартісну, фізичну чи іншу характеристику бази оподаткування або її частини, до якої застосовується ставка податку.

 1. Що визнають податковою ставкою?

а) величину податку на одиницю оподаткування.

б) частку податку в доході платника.

в) одиницю виміру об'єкта податку.

г) розмір податкових нарахувань на одиницю виміру бази оподаткування.

 1. Податкові пільги – це…

а) частка податку в доході платника;

б) повне або часткове звільнення юридичних та фізичних від обов’язку нарахування й сплати податку чи збору;

в) зменшення розміру податкової ставки;

г) звільнення від сплати податку чи збору.

 1. Який економічний зміст поняття «податкова квота»?

а) це частка податку в доході платника;

б) це повне або часткове звільнення від оподаткування;

в) це величина податку на одиницю оподаткування;

г) це співвідношення доходів після оподаткування до фінансового результату від операційної діяльності.

 1. Які форми розрахунків використовуються платниками при сплаті податків до бюджету?

а) платежі за фактичними даними;

б) авансовими платежами;

в) безготівкова;

г) готівкова.

 1. Чи має право контролюючий орган самостійно визначати суму податкового зобов'язання?

а) ні, не має такого права. Платники самостійно зобов’язані нараховувати податкові зобов'язання;


б) має право в окремих випадках;

в) має, якщо нарахування здійснюється централізовано згідно законодавства;

г) немає правильної відповіді.


 1. Коли податкове зобов'язання вважається узгодженим?

а) з дати складання податкової звітності;

б) з дати подання податкової звітності;

в) з дати закінчення податкового (звітного) періоду;

г) з дати, зазначеної у записі про прийняття працівником ДПІ декларації та відсутність у ній помилок.

 1. Контролюючий орган нарахував платнику податків суму податкового зобов'язання. Що потрібно надіслати даному платнику податків?

а) контролюючий орган повинен надіслати платнику податків письмову вимогу про необхідність сплати податкового зобов'язання;

б) необхідно надіслати платнику податків податкове повідомлення-рішення;

в) надсилається платнику податків податкова вимога або податкове повідомлення-рішення;

г) повідомлення-рішення за формою «Ф».

 1. Штучне збільшення витрат виробництва це:

а) легалізований метод ухилення від податків;

б) незаконний метод ухилення від податків;

в) один із методів перекладання податків;

г) вірна відповідь відсутня.

25. Які з перелічених наданих послуг звільнені від оподаткування ПДВ?

а) Ремонт шкіл, дошкільних установ, інтернатів, установ охорони здоров’я (в сільській місцевості);

б) Послуги освіти;

в) Доставки пенсій і грошової допомоги населенню;

г) Усі відповіді правильні.

26. Вкажіть ставки ПДВ.

а) 10% і 0%;

б) 20% і 0%;

в) 25% і 0%;

г) 13 і 20%.

27. Укажіть вид податку, який включають до ціни реалізованої продукції.

а) Податок на прибуток підприємства;


б) ПДВ;

в) Податок з доходів фізичних осіб;

г) Плата за землю.

28. Що є базою оподаткування ПДВ операцій з продажу товарів?

а) собівартість товарів, які реалізуються (відвантажуються) покупцю;

б) вартість відвантажених товарів;

в) договірна вартість товарів;

г) немає правильної відповіді.

29. Нульова ставка податку на додану вартість за­стосовується у відношенні:

а) послуги з обслуговування повітряних суден, що виконують міжнародні рейси;

б) міжнародні перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом;

в) послуги з перевезення пасажирів швидкісними поїздами Інтерсіті+.

г) усі відповіді правильні.

30. Хто є платником податку на додану вар­тість?

а) будь-яка особа, що провадить господарську діяльність;

б) особа, якщо обсяг оподатковуваних операцій з продажу това­рів, робіт та послуг протягом останніх 12 місяців перевищував 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються певною підприємницькою діяльністю;

г) особа, якщо обсяг оподатковуваних операцій з продажу това­рів, робіт та послуг за останні 12 місяців перевищив 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

31. Назвіть операції з продажу товарів, що звільнені від ПДВ:

а) постачання продуктів дитячого харчування;

б) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються загальноосвітніми навчальними закладами I - III ступенів;

в) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти;

г) усі відповіді правильні.

32. Податкова накладна ─ це...


а)звітний податковий документ, що підтверджує виникнення
податкового обов'язку і права на податковий кредит;


б) розрахунковий документ, засвідчений уповноваженою особою;

в) звітний податковий документ, що заповнюється в момент ви­никнення податкового зобов'язання.

г) правильної відповіді немає.

33. В якому випадку платник податку на додану вар­тість може не виписувати податкову накладну?

а) виписується податкова накладна при кожному продажу товарів;

б) вирішує сам платник ПДВ;

в) якщо обсяг разового продажу товарів не перевищує 20 гривень;

г) якщо обсяг разового продажу товарів не перевищує 25 гривень.

34. Податкове зобов'язання з ПДВ ─ це:

а) сума податку, яка підлягає сплаті в бюджет;

б) сума податку, яку платник зобов'язаний сплатити в бюджет як доплату внаслідок проведеного перерахунку;

в) загальна сума податку, яка отримана (нарахована) платником податку в податковому періоді;

г) немає правильної відповіді.

35. Податковий період ─ це ...

а) період, протягом якого платник здійснював підприємницьку діяльність;

б) період, за який платник податку зобов'язаний проводити роз­рахунки податку та сплачувати його до бюджету;

в) період, протягом якого платник ПДВ відвантажував покупцям продукцію, виконував роботи та надавав послуги;

г) немає правильної відповіді.

36. Чи є об'єктом оподаткування ПДВ оплата вартос­ті державних платних послуг?

а) в окремих випадках;

б) так, оскільки надаються послуги;

в) ні, не є об'єктом оподаткування;

г) немає правильної відповіді.

37. Як часто платники податку на додану вартість звітують податковим органам?

а) щомісячно платники зобов'язані подавати податковим орга­нам податкові декларації;


б) вирішує сам платник ПДВ;

в) усі платники щоквартально зобов’язані звітувати податковим органам;

г) це залежить від податкового періоду.

38. Якщо в платника податку на додану вартість податковий період місяць, то в який термін необхідно подавати податковому органу податкову декларацію?

а) не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним;

б) не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним;

в) не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним;

г) немає правильної відповіді.

39. Якщо у платника ПДВ податковий період квартал, то в який термін він зобов'язаний сплачувати в бюджет нараховані суми ПДВ?

а) щоквартально не пізніше 20 числа місяця, наступного за звіт­ним кварталом;

б) не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

в) до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

г) немає правильної відповіді.

40. Податок на додану вартість ─ це податок:

а) загальнодержавний;

б) прямий;

в) непрямий;

г) правильні відповіді а), в).

41. За ставкою 0% оподатковуються ПДВ операції з:

а) вивезення товарів за межі митної території України;

б) постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят;

в) постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти;

г) немає правильної відповіді.

42. Звітними періодами з ПДВ є:

а) календарний місяць, календарний квартал, календарний рік незалежно від обсягів оподатковуваних операцій платника;

б) календарний квартал, півріччя, три квартали, рік;

в) календарний місяць або календарний квартал залежно від обсягу оподатковуваних операцій платника;

г) правильної відповіді немає.

43. Датою виникнення прав платника ПДВ на податковий кредит вважається:

а) дата зарахування коштів від покупця на рахунок плат­ника в оплату товарів;

б) дата відвантаження товарів покупцю;

в) дата отримання податкової накладної, що засвідчує
факт придбання платником податку товарів;

г) всі відповіді правильні.

44. Звітним документом із ПДВ є:

а) акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей;

б) видаткова накладна;

в) податкова накладна;

г) податкова декларація з ПДВ.

45. Якщо обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів за попередній календарний рік перевищує 300 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, податковий
період дорівнює:


а) 20 днів;

б) календарному місяцю;

в) календарному кварталу;

г) календарному року;

46. Датою виникнення прав платника ПДВ на податковий кредит у випадку придбання сировини для виробництва товарів спеціального призначення для інвалідів вважається:

а) дата отримання податкової накладної;

б) дата перерахування коштів на оплату такої сировини;

в) дата оприбуткування такої сировини;

г) податковий кредит не виникає.

47. Не дозволяється включення до податкового кредиту витрат:

а) що не підтверджені податковими накладними чи мит­ними деклараціями;

б) пов'язаних з придбанням товарів, вартість яких не на­лежить до складу валових витрат виробництва (обігу) і
не підлягають амортизації;

в) у разі коли товари виготовлені або придбані частково
використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні;

г) правильні відповіді а) і в).

48. Датою виникнення податкових зобов'язань при здійсненні операцій із ввезення (імпортування) товарів є:

а) дата перерахування коштів постачальнику в оплату товарів, які підлягають ввезенню на митну територію Ук­раїни;


следующая страница >>