refik.in.ua 1 2 3 4

У чому полягає завдання національної економіки? Г) дослідженні загальною і особливого в економіці країни з урахуванням неекономічних чинників та напрямів інтеграції у світове господарство для обгрунтування пріоритетів і заходів економічної політики держави, спрямованих па економічний розвиток країні для підвищення якості життя населення;


Метою національної економіки як науки є:А) вивчення законів і закономірностей функціонування й розвитку економіки країни у взаємодії з іншими країнами;

Що є об'єктом вивчення національної економіки як науки? Б) економіка країні в цілому та її складові у єдності й взаємодії в контексті суспільно-природного розвитку;

Предметом вивчення національної економіки як науки є: В) економічні процеси національного відтворення, їхні закони і закономірності, умови, фактори та результати;

Назвіть функції національної економіки.пізнавальна, ідеологічна, методологічна, практична;

Вкажіть альтернативні концепції змісту національної економіки: Б) національний ринок, система виробничих відносин, народне господарство;

Національна економіка як ринкова змішана економічна система з властивою їй взаємодією механізмів саморегулювання, державного та громадянського регулювання розглядалася:А) представниками західної економічної думки;

Національна економіка як система виробничих підноснії з приводу виробництва, розподілу, обміну й споживання результатів діяльності людей, а також ефективного використання ресурсів її з властивими їй цілями розвитку виробництва, формами його організації та господарювання розглядалася:Б) у марксистській економічній літературі;

Продукт історичного розвитку, поглиблення суспільного поділу праці, усуспільнення виробництва - не: Б) народне господарство;

Які загальні ознаки властиві національній економіці:Д) правильна відповідь п. А і В.
До основних укладів національної економіки, кожний з яких характеризується відповідною формою власності на засоби виробництва, певними умовами та результатами виробництва належать:А) натуральний, дрібнотоварний, приватно-підприємницький, колективний, державний;

Середовищем існування національної економіки виступають такі сфери людської життєдіяльності: В) природно-еколопчна, економічна, соціальна, духовна, політична.


Приролне-екологічне середовище національної економіки - це середовище, яке:А) охоплює такі важливі складові, як географічні та кліматичні умови, поклади корисних копалин, фауна і флора країни;

Економічне середовище національної економіки - це середовище, яке: Б) формуює всі економічні об'єкти, суб'єкти, процеси і явища в їх взаємозв'язках, протиріччях і русі,

Соціальне середовище національної економіки - це середовище, яке:В) характеризується багатоманітністю взаємоповязаних людських верств, прошарків, угруповань, асоціацій за такими ознаками - демографічні, расові, національні, майнові, професійні, релігійні тощо. ;

Духовне середовище національної економіки - це середовище, яке:Г) представлене складною системою форм суспільної свідомості; типів культур, суснільно-природних генотипів річних народів; організацій та інститутів, що їх обслуговують;

Політичне середовище національної економіки - це середовище, яке:Д) характеризується такими складовими: незалежністю держави; політичними режимами; формами устрою;міждержавні та наддержавні утворення; політичне функціонування; міжнародна політика і право.

При формалізації цільової функції суспільного виробництва у якості самої цільової функції використовують: Г) відповіді А і Б вірні;

При формалізації цільової функції суспільного виробництва у якості змінних чинників використовують: В) трудові, матеріальні та ін. ресурси в різних комбінаціях;

В якому укладі національної економіки цільовою функцією виступає максимізаиія прибутку, який оіримують підприємці: Б) приватно підприємницькому

В якому укладі національної економіки цільовою функцією виступає максимізаиія видового доходу дрібного товаровиробника:А) дрібнотоварному.

В якому укладі національної економіки цільовою функцією виступає макснмізація валового доходу колективу і рівня добробуту його членів:Г)колективному,


Вкажіть основні складові цільової функції національної економіки: А) максимізаиія валового доходу національної економіки;Б) максимізаиія валового доходу кожного індивіда національної економіки;В) максимізаиія рівня добробуту членів суспільства; Г) максимізація суспільної корисностіД) всі відповіді вірні

Відтворювальна економічна структура національної економіки представлена: А) співвідношенням стадій суспільного відтворення — виробництва, розподілу, обміну та споживання;

Галузева економічна структура національної економіки представлена: Б) співвідношенням різних видів економічної діяльності та галузей економіки;

Технологічна економічна структура національної економіки представлена:В) співвідношення між технологічними способами виробництва;

Соціально-економічна структура національної економіки представлена: Г) співвідношенням соціально-економічннх укладів, зокрема прнватно-тдприємницького, колективного, дрібнотоварного, державного;

Зовиішньо-екопомічна структура національної економіки представлена: Д) співвідношенням експортно-імпортних операцій з товарами та послугами, капіталом, фінансовими активами тошо між національною економікою та економіками інших країн

Яка економічна структура національної економіки представлена співвідношенням стадій суспільного відтворення — виробництва, розподілу, обміну та споживання:А) відтворювальна;

Яка економічна структура національної економіки предста&чена співвідношенням різних видів економічної діяльності та галузей економіки:Б) галузева;

Яка економічна структура національної економіки представлена співвідношення між технологічними способами виробництва: В) технологічна;

Яка економічна структура національної економіки представлена співвідношенням соціально-економічних укладів, зокрема приватно-підприємницького, колективного, дрібнотоварного, державного:Г) соиіально-економічна;


Яка економічна структура національної економіки представлена співвідношенням експортно-імпортних операцій з товарами та послугами, капіталом, фінансовими активами тощо між національною економікою та економіками інших країн:Д) зовнішньо-економічна.

Суть пізнавальної функції національної економіки полягає у: А) вивченні реальних процесів та явищ економіки країни в суспільно-природному середовищі;

Суть ідеологічної функції національної економіки полягає у:Б) певній, так би мовити, відповідальності за формування економічного мислення й певної ідеології людини;

Суть методологічної функції національної економіки полягає у:В) передбаченні застосування певних прийомів і правил дослідження та обгрунтування шляхів і методів їх ефективного використання для здобуття нових знань, пояснення нових економічних явищ і процесів:

Суть практичної функції національної економіки полягає у:Ґ) вивченні обективних економічних реалій, конкретних фактів та розробленні відповідих гіпотез та моделей;

Вкажіть, шо не відноситься до основних складових цільової функції національної екноміки: Д)правильна відповідь відсутня

Вкажіть, що не може представляти внутрішню будову національної економіки: Г) природне середовище;

Мезоекономічна структура національної економіки представлена співвідношенням: Б) економічних регіонів, районів та інших територіальних утворень, а також великих народногосподарських міжгалузевих і галузевих комплексів;

Мікроекономічна структура національної економіки представлена співвідношенням: Д) відповідь А і В вірні.

Наноекономічна структура національної економіки - це співвідношення:А) груп людей, що формуються за ознаками професійності, рівня кваліфікації та доходів, якості та рівня освіти тощо;

Яку економічну структуру національної економіки характеризує взаємозвязок (стадій) суспільного відтворення --виробництва, розподілу, обміну і споживання?В) відтворювальну;


Яка економічна структура національної економіки представлена співвідношенням різних видів економічної діяльності та галузей економіки''Г) галузева;

Яка економічна структура національної економіки представляє співвідношення між технологічними способами виробництва, а також між технологічними (техніко-економічними) укладами національної економіки?Д) технологічна.

Яка економічна структура національної економіки представляє співвідношення експортно-імпортних операцій з товарами та послугами, капіталом, фінансовими активами тошо; між національною економікою та економіками інших країн?А) зовнішньоекономічна;

Вкажіть, що не можна віднести до макроекономічних завдань національної економіки: Д) правильна відповідь відсутня

Економічні системи бувають трудо-, капітале- та наукоосмні. За яким критерієм здійснена їх класифікая? Г) за ресурсною ознакою;

Економічні системи бувають розвитуні, ті, що розвиваються, перехідні. За яким критерієм здійснена їх класифікая? Д) за соціально-економічним та техніко-технологічним рівнем розвитку.

Виділяють такі економічні системи: економіки „традиційного" типу, капіталізму, централізовано-керована економіка. За яким критерієм здійснена їх класифікая17А) за стадією розвитку ринкових відносин; \

Виділяють національні економіки закритого і відкритого типів. За яким критерієм здійснена їх класифікая? В) за ступенем інтеграції в світову господарську систему;

Виділяють лоіндустріальпі, індустріальні та постіндустріальні економіки. За яким критерієм здійснена їх класифікая? Д) за домінуванням певних технологічних укладів.

Комплекс технологічних процесів, які являють собою цілісність, шо відтворюється, і охоплюють різні галузі та об'єднані виробництва- це.А) технологічний уклад;

Який уклад представлений історично визначеною системою відтворення людини як особистості? Б) соціальний уклад;


Який уклад характеризується історично визначеною формою привласнення процесу, умов і результатів виробництва продукту і людини?В) економічний уклад;

Значення макроекономічних показників для розвинутих країн світу є так би мовити „стандартними". В яких межах повинно знаходитись значення щорічного зростання ВВП?В) від 2-3

Значення макроекономічних показників для розвинутих країн світу є так би мовити „стандартними7. Яке найбільш оптимальне значення річного рівня інфляції для цих країнГ) 4-5 %;

На думку якого вченого, національна економіка ототожнюється з національним ринком?А) К. Маркс ; Б) В. Леонтьевим:В) Л.Ерхард; Г) Ф, Ліст;Д) правильна відповідь відсутня.

На думку якого вченого суть національної економіки як науки ототожнюється з народним господарством? А) К. Маркс ;Б) В. Леонтьевим;В) Л.Ерхард;Г) Ф, Ліст;Д) правильна відповідь відсутня.

На думку якого вченого суть національної економіки як науки розглядається як система виробничих відносин? А) К. Маркс ,

В чому полягає суть індивідуалістичного підходу до суспільного добробутуА) тягар оцінки індивідуального добробуту покладається на саму людину, тільки сама людина здатна визначити, що добре для неї, а шо погано;

Етичний постулат, який лежить в основі індивідуалістичної концепції добробуту - це: В) благом для людини є те, то вона сама вважає для себе благом;

Домінуюче положення індивідуалістичного підходу пояснюється двома основними причинами. Д) відповіді Б і В вірні.

В чому полягає суть інституціонального підходу до суспільного доброб\ту? Б) суть людини як такої виводиться з аналізу розвитку інститутів впродовж тривалого історичного періоду;

При якій концепції добробуту кожна з існуючих в суспільстві етичних систем може виступати основною? Г) інституційній;


Вкажіть, то не враховує інституцінний підхід при розгляді теорії суспільного добробуту? В) трактування людини як ізольованого і непізнаваного елемента суспільства:

Вкажіть, шо враховує індивідуалістичний підхід при розгляді теорії суспільного добробуту'' В) тракт} на пня людний як ізольоікїіюго і непізнаваного елемента суспільства;

Який із представленні підходів не розглядає проблему справедливості при вивченні суспільного добробуту? Д) ліберальній.

За якого підходу до проблеми справедливості розподіл не є Парето-ефектнвним?А) егалітарній;За якого підходу суспільна корисність максимізується, а Парето-ефективність досягається за більш рівномірного розподілу доходів?А) егалітарній;

Суть егалітарного підходу до проблемнії справедливості полягає у тому, що: Б) всі блага поділені порівну між усіма індивідами;

Суть утилітарного підходу до проблемнії справедливості полягає у тому, що: А) суспільний добробут розглядається як сума добробуту всіх членів суспільства:

Суть роулзівського підходу до проблемнії справедливості полягає у тому, щоВ) допускається існування нерівності, шоб не позбавити найпродуктивніших виробників стимулу до праці, але передбачається перерозподіл частини доходів більш продуктивних економічних суб'єктів на користь найбідніших членів суспільства;

Сутть ліберального підходу до проблеми справедливості полягає у тому, що:Г) результати конкурентних ринкових процесів вважаються справедливими, оскільки винагороджують тих, хто більш здібний і працьовитий, навіть якщо при цьому мас місце крайня нерівність; не передбачає перерозподілу благ;

Який підхід до проблеми справедливості заперечує необхідність державного втручання в економіку? Д) ліберальній.

З якою метою здійснюється державне втручання при перерозподілі доходів:А) коригування результатів ринкових процесів; В) досягнення більш справедливого розподілу; Д) відповіді А і В вірні.


Що означає ефективність за Парето (Парето-оптнмум)? Б) ресурси розподілені оптимально, якщо ніхто не може покращити свого становища, не погіршуючи становища іншого;

Яка політика держави виправдана за критерієм Парето? В) фінансово-економічна, яка нікому не приносить шкоди;

Яка проблема для держави у теорії суспільного добробуту є більш складною? А) оцінка рівномірності;;В) оцінка справедливості;Д)відповіді А і В

Чим визначається вплив податків на економічну систему господарювання?Ґ) відповіді А, Б, В вірні;

Для чого потрібно вивчення теорії добробуту?Д) відповіді А, Б, В вірні.

Вивчення методів організації господарської діяльності у теорії добробуту спрямоване на: Б) максимізацію багатства;

Яке твердження розкриває суть добробуту на думку Дж. Бентама?Б) добробут визначається щастям найбільшої кількості людей;

Яке твердження розкриває суть добробуту на думку А. Сміта?А) добробут ставить у залежність від продуктивності суспільної праці та її проопорційності потребам споживачів, вважаючи джерелом добробуту заробітну плату, прибуток, ренту;

Яке твердження розкриває суть добробуту на думку Дж. А.Гобсона? Г) добробут вбачається у індивідуальному здорові, гармонії фізичної та духовної діяльності;

Яке твердження розкриває суть добробуту на думку Дж. М.Кейнса? Д) рівень добробуту визначає держава, впливаючи на рівень зайнятості ресурсів та розмір національного доходу.

Яке твердження розкриває суть добробуту на думку А. Маршала;


следующая страница >>