refik.in.ua 1

Аркуш паперу з відображенням постійних + бланк


Байдуже сприймають вказівки, байдужі до + пасивні підлеглі

Безпосередня підготовка зустрічі або бесіди + всі відповіді вірні

В чому полягає делегування повноважень? + у передачі керівником окремим своїм Визначають категорії менеджерів + менеджери вищого, нижчого та Встановлення єдиних норм і вимог до + стандартизація

До якої групи належить перелік документів: наказ, розпорядження,

+ організаційно-розпорядчі документи

До якого типу відносяться щомісячна

+ регулярна, планова, з постійним складом

Документ, що фіксує обговорення питань і + протокол

З погляду сприйняття інформації, яка

+ активні, пасивні, резистентні

За класифікац ознаками склад бізнес-плану

+ комплексна перспективна робота

За Мінцбергом розрізняь такі інформаційні

+ приймач інформації, розповсюджувач

За Мінцбергом розрізи такі міжособистісні

+ головний керівник, лідер, з'єднувальна

За періодичністю повторення справи

+ регулярні та нерегулярні

За періодом, що його охоплює управлінська

+ перспективні та поточні

За предметом діяльності справи

+ робота з фіксованою інформ та ділові

За рол в проц управл управлінських

+ керівників, фахівців, службовців

За скількома етапами здійснюється процес

+ 7 етапів

За способом віддачі розпорядження можуть + всі відповіді вірні За способом проведення ділові наради + диктаторські, автократичні, сегрегативні, дискусійні та довільні

За формою документи бувають: + індивідуальні, типові, трафаретні За цілями ділові наради поділяються на: + навчальні, роз'яснювальні, проблемні, координаційні та інформаційні

За якими напрям здійсню наукова організція + оплата і стимулювання праці, розподіл і За якими напрямками може здійснюватися удоскон комунікаційно-інформаційних + всі відповіді вірні


Зміст управлінської праці характеризується: + фрагментарністю діяльності Епізодична кооперація праці виникає у + виробничої необхідності або на підставі Назвіть вимоги до цілей менеджера: + всі відповіді вірні

Назвіть відомі організац форми діловодства + централізована, децентралізована. Назвіть завдання наукової організації праці + економічні, соціальні, психофізіологічні Назвіть етапи процесу встановлення цілей: + визначення цілей, аналіз можливостей Назвіть основні напрямки удосконалення + всі відповіді вірні

Назвіть принципи наукової організації праці

+ комплексність, системність, спеціалізація Назвіть принципи оплати і стимулювання + всі відповіді вірні

Наказ набуває чинності з моменту його: + підписання

Оберіть правильне визначення документа? + матеріальний об'єкт, що містить Організація ділової наради включає: + підготовка, проведення, підведення Офіційн докум, який склад груп службових: + акт

Паралельна кооперація праці застосовується + за одночасного виконання двох або Переговори складаються з: + всі відповіді вірні

Послідовна кооперація праці передбачає + початок наступного виду робіт лише після Постійну кооперацію праці використовують + об'єднання суміжних (взаємозалежних) Проведення підсумків ділової наради + прийняття рішення, підписання Процедура проведення ділових переговорів + підготовка переговорів, ..., аналіз підсумків ділових переговорів

Про яку нараду можна сказати: "дає змогу її + телеконференція

Текст наказу складається з таких частин:

+ констатуюча і розпорядча

У чому полягає зміст підготовки до ділової +

визначення теми та терміну зустрічі,

У чому полягає підведення підсумків

+ запис розмови - хоча б її реєстрація,

У чому суть операторської функції?

+ у виконанні стереотипних операцій,

У чому сутність евристичної

+ у постановці проблеми

У чому суть адміністративної функції

+ у цілеспрямованому впливі

У якій послідовн відбув проведення наради?

+ відкриття наради, оголошення доповіді, відповіді на

питання, обговорення доповіді

Хто є автором особистих документів?

+ автор докум особист характ є сам укладач

Що назив докум по особовому складу?

+ сукупність документів по обліку

Що оформл наказами по особовому складу?

+ прийом, переміщення, переведення,

Що прямо пропорційно залежить від

+ продуктивність праці

Що так робоче місце?

+ просторова зона, оснащена необхідними

Що таке документаційне забезпечення?

+ комплекс документів, які необхідні для

Що таке методи нормування праці?

+ сукупність прийомів вивчення і аналізу

Що таке наукова організація праці?

+ організація, яка базується на досягненнях

Що таке нормування праці?

+ встановлення міри витрат праці на

Що таке організація робочого місця?

+ сукупність заходів щодо оснащення розміщення у

визначеному порядку

Що таке розпорядження?

+ повідомлення, передане керівником

Що таке управлінський документ?

+ документ, який містить відомості