refik.in.ua 1
Перелік запитань з дисципліни «Загальна психологія»


 1. В чому зміст методу спостереження?

 2. В чому зміст методу бесіди та інтерв’ю?

 3. В чому зміст методу експерименту?

 4. В чому зміст методу анкетування?

 5. В чому зміст методу тестування?

 6. В чому зміст методу опитування?

 7. В чому зміст методу аналізу продуктів діяльності?

 8. В чому зміст біографічного методу?

 9. В чому виявляється пізнавальна діяльність особистості?

 10. Від чого залежить рівень домагань особистості?

 11. Ґендерні, расові та соціальні особливості інтелекту.

 12. Розкрийте сутність характеру людини.

 13. Розкрийте сутність інформаційної теорії емоцій П.В. Симонова

 14. Розкрийте єдність і відмінність понять „когнітивна сфера особистості” й „пізнавальна сфера особистості”.

 15. Розкрийте сутність і зміст темпераменту людини.

 16. Розкрийте шляхи розвитку мислення в дітей і дорослих.

 17. Розкрийте сутність уваги як особливої форми психічної діяльності.

 18. Розкрийте види уваги.

 19. Розкрийте сутність „Я – концепції”.

 20. Розкрийте стадії творчого процесу?

 21. Розкрийте сутність інтраіндивідуальної підструктури особистості.

 22. Розкрити поняття „відчуття”.

 23. Охарактеризуйте вплив віку на емоційно-почуттєву сферу людини.

 24. У чому полягає відмінність між емоціями і почуттями?

 25. У чому полягає феномен «емоційного вигорання»?

 26. У чому виявляється сутність гештальтпсихології як наукового напряму

 27. У чому виявляється сенсибілізація?

 28. У чому полягає сутність психоаналізу як наукового напряму?

 29. У чому виявляється синестезія?

 30. У чому виявляється багаторівневість психіки?

 31. У чому виявляються патологічні зміни емоційних властивостей особистості?

 32. У чому виявляється сутність пам’яті?

 33. У чому виявляється сутність мислення?


 34. У чому виявляються вольові якості людини?

 35. У чому виявляються індивідуальні відмінності пам’яті?

 36. У чому виявляються вольові якості людини?

 37. У чому виявляються розумові дії людини?

 38. У чому виявляються акцентуації характеру?

 39. У чому виявляються індивідуальні особливості мислення?

 40. У чому виявляються потреби особистості?

 41. У чому виявляється установка особистості?

 42. У чому виявляється самосвідомість особистості?

 43. У чому виявляється самооцінка особистості?

 44. У чому виявляється ідентифікація особистості?

 45. У чому полягає особливість мовлення як процесу та які є його різновиди?

 46. У чому виявляється сутність уяви?

 47. Що включає вольова діяльність особистості?

 48. Що становить психічну норму?

 49. Що таке ненормативний психічний розвиток?

 50. Що становить собою адаптація?

 51. Що становлять собою інтелектуальні емоції?

 52. Що становлять собою почуття?

 53. Що становить собою психічний пізнавальний процес сприйняття?

 54. Що становить собою свідомий рівень людської психіки?

 55. Що становлять собою здібності?

 56. Що становить собою наочно-дійове мислення?

 57. Що становить собою спрямованість особистості?

 58. Що розуміють під поняттям „особистість”?

 59. Що розуміють під поняттям „індивідуальність”?

 60. Що таке мова та які її основні елементи?

 61. Що розуміють під психічним станом людини?

 62. Що становить собою ментально-психічна підструктура особистості?

 63. Що становлять собою предметні і розумові дії?

 64. Що становить собою психомоторика?

 65. Що детермінує індивідуальні відмінності у здібностях людей?
 66. Що становить собою наочно-образне мислення?


 67. Що становить собою словесно-логічне мислення?

 68. Що таке обдарованість?

 69. Як функціонує підсвідомий рівень людської психіки?

 70. Як співвідносяться поняття „інтелект” і „мислення”?

 71. Як генетичні особливості людини пов’язані з її психікою?

 72. Як вікові особливості людини пов’язані з її психікою?

 73. Як відбувається процес уявлення?

 74. Яка вікова динаміка інтелекту?

 75. Яка сутність біопсихічної підструктури особистості?

 76. Які особливості процесу мислення?

 77. Які особливості етапу розвитку психології як науки про душу?

 78. Які особливості етапу розвитку психології як науки про поведінку?

 79. Які види емоційного реагування Ви знаєте?

 80. Які погляди на психіку мають місце на сучасному етапі її розвитку?

 81. Які властивості сприйняття?

 82. Які операції мислення Ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

 83. Які головні властивості уваги? Охарактеризуйте їх.

 84. Які статеві особливості людини пов’язані з її психікою?

 85. Яке значення потреби і мотиву в діяльності?

 86. Які види уяви Ви знаєте?

 87. Якими є функції психіки?

 88. Яким чином поділяються методи психології?

 89. Який взаємозв’язок задатків і здібностей?

 90. Яким є процес формування знань, навичок і вмінь?