refik.in.ua 1 2 3 4

1 варіант


 1. Бюджетні асигнування - це форма:

  1. державного фінансового забезпечення;

 2. В основі планування видатків бюджету на обслуговування державного боргу лежить:

  1. обсяг поточного боргу держави.

 3. В яких розрізах розглядається структура бюджету держави?

  1. Горизонтальний і вертикальний.

 4. Види кошторисів, що складаються у закладах освіти:

  1. індивідуальний.

 5. Визначити середню ставку заробітної плати вчителя на місяць можна, якщо:

  1. поділити фонд основної заробітної плати вчителів (без урахування надбавок за

перевірку зошитів), обчислений за тарифікацією в розрізі груп класів, на

кількість педагогічних ставок за відповідною групою класів.

 1. Для розрахунку оплати навчальних годин вчителя необхідно:

  1. добуток ставки заробітної плати і кількості годин педагогічного навантаження на тиждень поділити на норму педагогічного навантаження на тиждень;

 2. До бюджетної системи України належать:

  1. Державний бюджет України, Республіканський бюджет АР Крим та місцеві

бюджети;

 1. До видатків бюджету на управління відносяться:

  1. державне управління, міжнародна діяльність, правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави;

 2. За якими принципами нормуються видатки на харчування?

  1. Диференційовано за профілем ліжок.

 3. На які групи поділяються доходи бюджету від загальнодержавних податків і зборів в процесі їх розподілу між окремими ланками бюджетної системи?

  1. Закріплені і регулюючі доходи.

 4. Основними видами житлової субсидії є:
  1. щомісячна адресна безготівкова грошова допомога на оплату


житлово-комунальних послуг, щорічна допомога на придбання скрапленого газу,

твердого та рідкого пічного побутового палива;

 1. Педагогічна ставка в загальноосвітній школі - це:

  1. умовна розрахункова ставка, що відповідає нормативу педагогічного навантаження;

 2. Період дії бюджету (бюджетний період) в Україні встановлено на строк:

  1. з 1 січня по 31 грудня;

 3. Розмір субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива визначається як:

  1. різниця розміру плати на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого

пічного побутового палива на календарний рік в межах норм споживання та

добутку середньорічного сукупного доходу і обов"язкового до сплати відсотка;

 1. Розмір субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг визначається як:

  1. різниця загального місячного розміру плати в межах норм споживання і

обов"язкової частки плати в межах норм споживання.

 1. Ставка заробітної плати вчителя залежит від:

  1. професійної освіти і кваліфікаційної категорії, педагогічного стажу роботи,

 2. Фонд заробітної плати вчителів визначається як:

  1. добуток кількості педагогічних ставок по даній групі і середньої ставки

 3. Що відображає відомча класифікація видатків бюджету?

  1. Розподіл бюджетних асигнувань між розпорядниками і безпосередніми

отримувачами коштів із бюджету.

 1. Що відображає економічна класифікація видатків бюджету?

  1. Статті та підстатті видатків, елементи цільових видатків за
 2. Як визначається обсяг державної дотації театру?


  1. У розмірі витрат, що не покриваються власними доходами театру.

 3. Як розділяються місцеві бюджети відповідно до рівнів адміністративно-територіального поділу?

  1. Централізовані та децентралізовані місцеві бюджети.

 4. Як розраховується середньорічна кількість ліжок по лікарні?

  1. З суми кількості ліжок на початок планового року і середньорічної кількості

наново введених ліжок віднімається середньорічна кількість ліжок, що

вибувають (скорочуються).

 1. Як розраховується середня ставка заробітної плати лікаря?

  1. Місячний фонд заробітної плати по групі лікарів ділиться на число лікарських посад.

 2. Як розрізняється бюджетний дефіцит відповідно до форм прояву?

  1. Відкритий, прихований.

 3. Як розраховується число лікарських відвідувань по поліклініці за рік?

  1. Множенням середньорічної кількості лікарських посад на число робочих днів і норму прийому хворих на день.

 4. Який показник використовується у плануванні амбулаторно-поліклінічної мережі?

  1. Забезпеченість лікарями на 1 000 населення.

 5. Який показник характеризує забезпеченість населення стаціонарними лікувальними закладами?

  1. Число лікарняних ліжок на 1 000 населення.

 6. Яким чином визначається чисельність посад лікарів в амбулаторно-поліклінічному закладі?

  1. Виходячи з чисельності населення та кількості

наявних медичних закладів.


 1. Яким чином можна визначити кількість педагогічних ставок, що припадають на один клас?

  1. Діленням загальної кількості педагогічних ставок по групі класів на кількість класів даної групи.
 2. Яким чином поділяються бюджетно-правові норми з урахуванням часу дії?


  1. Постійні та періодичні.

 3. Яким чином поділяються відповідно до джерел доходи бюджету, що мають вигляд офіційних трансфертів?

  1. Від органів державного управління;

від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій.

заробітної плати вчителя;

 1. Яким чином поділяються доходи бюджету від операцій з капіталом?

  1. Надходження від продажу основного капіталу; надходження від реалізації державних запасів товарів; кошти від продажу землі і нематеріальних активів.

 2. Яким чином розраховується чисельність посад середнього і молодшого медичного персоналу у лікарні?

  1. Відповідно кількості цілодобових постів виходячи з нормативу кількості ліжок

на один пост.

 1. Які групи видатків включаються до видатків бюджету на національну оборону?

  1. Утримання Збройних Сил, закупівлю озброєння і військової техніки, капітальне

будівництво, науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи та інші видатки.

 1. Які є внутрішні джерела формування доходів бюджету?

  1. Створений валовий внутрішній продукт і національне багатство.

 2. Які існують види кошторисів?

  1. Індивідуальний, зведений, на централізовані заходи.

 3. Які основні функції бюджету держави?

  1. Перерозподіл ВВП, державне регулювання і стимулювання економіки,

бюджетний контроль, фінансове забезпечення соціальної політики.

 1. Які існують способи коригування позикової політики?

  1. Уніфікація, консолідація, конверсія, обмін за регресивним співвідношенням,

відстрочка погашення, анулювання.
 1. Які принципи лежать в основі розподілу видатків між бюджетами?


  1. Відомчої підпорядкованості і територіального розташування об'єктів

фінансування.

 1. Які показники покладено в основу складання кошторису видатків лікарень?

  1. Кількість ліжок і ліжко-днів.


2 варіант

Боргові зобов'язання емітовані державою - це:

4) державні цінні папери;
Бюджетне призначення - це:

2) повноваження, що має кількісні і часові обмеження, і дозволяє головному

розпоряднику коштів отримувати бюджетні асигнування упродовж бюджетного року;
Бюджетні асигнування - це форма:

4) державного фінансового забезпечення;
Бюджетні кредити:

3) надаються підприємствам державного сектора на тимчасові потреби у випадку

фінансових ускладнень;
Бюджетний кодекс України ...

3) Містить основні визначення бюджетних термінів, бюджетну класифікацію,

а також регламентує бюджетний процес в Україні.
Види міжбюджетних трансфертів за Бюджетним кодексом України:

1) дотація вирівнювання; субвенція; кошти, що передаються до Державного

бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів; інші дотації;
Види додаткових оплат вчителя включають:

2) класне керівництво, завідування навчальними кабінетами, дослідними

майстернями, завідування бібліотекою, ведення позакласної фізкультурної

роботи;
Визначити середню ставку заробітної плати вчителя на місяць можна, якщо:

5) поділити фонд основної заробітної плати вчителів (без урахування надбавок за

перевірку зошитів), обчислений за тарифікацією в розрізі груп класів, на кількість

педагогічних ставок за відповідною групою класів.
Виокремлюють такі види державного боргу:

2) внутрішній та зовнішній, поточний та капітальний;

Державний бюджет України за формою- це:

2) розпис доходів і видатків держави, який затверджується органами

законодавчої влади у вигляді закону;
До видатків бюджету на управління належать:

3) державне управління, міжнародна діяльність, правоохоронна діяльність і

забезпечення безпеки держави;
До операційних витрат бюджету з фінансування геологорозвідувальних робіт належать…

4) витрати на роботи з пошуку нових родовищ корисних копалин.
За якими ознаками науково класифікуються видатки бюджету?

3) Суспільне і цільове призначення; роль у відтворенні виробництва; галузі

економіки і соціальної сфери; рівні бюджетної системи; форми бюджетного

фінансування.
За яку кількість академічних годин на тиждень встановлюються місячні

ставки оплати праці тренерів-викладачів зі спорту у вищих навчальних закладах?

1) 24.
Зведений бюджет України ...

3) не затверджується Верховною Радою України;
Короткотермінові позички місцевим бюджетам на термін до трьох місяців в межах

поточного бюджетного періоду - це:

2) покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання

місцевого бюджету

Метою регулювання міжбюджетних відносин є:

3) забезпечення відповідності між повноваженнями на здійснення видатків,

закріплених законодавчими актами України за бюджетами, та бюджетними

ресурсами, які повинні забезпечувати виконання цих повноважень.
Назвіть вірні назви бюджетів в Україні відповідно до вимог

фінансової термінології:

2) Державний бюджет України, Республіканський бюджет АРК,

бюджет району у місті, обласний бюджет, міський бюджет міста з районним поділом,

районний бюджет, бюджет села, бюджет міста, бюджет селища,

бюджет сільської ради;
Основними видами житлової субсидії є:

2) щомісячна адресна безготівкова грошова допомога на оплату

житлово-комунальних послуг, щорічна допомога на придбання скрапленого газу,

твердого та рідкого пічного побутового палива;
Проекти відповідних місцевих бюджетів складають:

2) місцеві фінансові органи на основі поданих бюджетних запитів та інформації

про прогнозні обсяги міжбюджетних трансфертів;
Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим є:

4) Центральним бюджетом Автономної Республіки Крим;
Розмір субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу,

твердого та рідкого пічного побутового палива визначається як:

4) різниця розміру плати на календарний рік у розмірі фактичного споживання та

добутку середньорічного сукупного доходу і обов'язкового до сплати процента.
Ставка заробітної плати вчителя залежить від:

4) професійної освіти і кваліфікаційної категорії, педагогічного стажу роботи,

посади, предмету, який викладається;
Ставка заробітної плати (розмір грошового утримання) військовослужбовців залежить від:

5) військового звання, вислуги років, посади.
Структурними частинами Державного бюджету України є:

4) загальний і спеціальний фонди.
Сума заборгованості держави зовнішнім і внутрішнім кредиторам - це:

5) державний борг.

Фінансування чемпіонату України з плавання у м. Києві проводиться за

кошторисом з якого бюджету?

4) державного бюджету;
Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів призначена для:

2) щорічного визначення суми вилучення коштів або величини дотації

вирівнювання;
Яка процесуальна класифікація бюджетних видатків використовується

у кошторисі розпорядника коштів?


5) Усі зазначені вище класифікації видатків бюджету.
Як поділяються доходи бюджету від загальнодержавних податків і

зборів у процесі їх розподілу між окремими ланками бюджетної системи?

3) Закріплені і регулюючі доходи.

Як розраховується середньорічна кількість ліжок по лікарні?

4) З суми кількості ліжок на початок планового року і середньорічної кількості

наново введених ліжок віднімається середньорічна кількість ліжок, що вибувають.
Який міжбюджетний трансферт в Україні має бути повернений у

разі його нецільового використання:

3) бюджетна субвенція;

Який показник використовується у плануванні

амбулаторно-поліклінічної мережі?

4) Забезпеченість лікарями на 1 000 населення.
Яким чином визначається обсяг державної дотації театру?

2) У розмірі витрат, що не покриваються власними доходами
Яким чином розраховується число лікарських відвідувань по поліклініці

за рік?

3) Множенням середньорічної кількості лікарських посад на число робочих днів і

норму прийому хворих на день.
Які бюджети входять до складу бюджетів місцевого самоврядування?

1) Бюджети територіальних громад міст, селищ, сіл та їх об'єднань.
Які принципи лежать в основі розподілу видатків між бюджетами?

2) Відомчої підпорядкованості та територіального розташування.
Які основні види державних соціальних гарантій зазначаються у Законі

про Державний бюджет України?

1) Розмір мінімальної заробітної плати та прожитковий мінімум;
Які показники покладено в основу складання кошторису амбулаторно-поліклінічного закладу?

2) Кількість лікарських відвідувань.
Які показники характеризують стан Державного бюджету України?

4) Рівновага доходів і видатків бюджету; бюджетний дефіцит; перевищення доходів над видатками бюджету.
.

3 вариант

2. Борг Державного Бюджету України виникає внаслідок:

1) покриття дефіциту бюджету розвитку, як складової частини їхнього спеціального фонду, за рахунок запозичень;


следующая страница >>