refik.in.ua 1

Практичне заняття: ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА СКЛАДАННЯМ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТУ, КЛОПОТАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ

ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Законодавство та практика його застосування.

 1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI // www.rada.kiev.org.ua.

 2. Кримінальний кодекс України (розділ XII, ст.ст. 86, 87, 97, 104, 105, 106, 107, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114, ч. 3 ст. 175, ч. 4 ст. 212, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 258, ч. 6 ст. 260, ч. 3 ст. 263, ч. 4 ст. 289, ч. 4 ст. 307, ч. 4 ст. 309, ч. 4 ст. 311, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 401).

 3. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затв. Наказом Генерального прокурора України від 17.08.2012 № 69.

 4. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності: Постанова Пленуму ВС від 23.12.2005 р. № 12.

 5. Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгяду і постановлення вироку: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 червня 1990 р. (п.4).

 6. Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 8 (п.п. 3, 10, 12, 16).

 7. Інформ лист ВССУ «Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» від 03.10.2012


Спеціальна література.

 1. КПК України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. проф. В.Г.Гончаренка, В.Т.Нора, М.Є.Шумила. – К.: Юстиніан, 2012. – 1224 с.

 2. Алгоритм дій працівників ОВС на стадіях розслідування, за новим Кримінально-процесуальний кодекс України. –К.: МВС України, 2012.

 3. Ю.П. АЛЕНІН. ОСОБЛИВОСТІ ВІДКРИТТЯ МАТЕРІАЛІВ ІНШІЙ СТОРОНІ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: мат. 4-ї міжн. наук. – практ. конф. – Одеса: Фенікс, 2012. –С. 237.

 4. Коханов В.А., Савкин А.В. Обвинительное заключение по уголовному делу. – М., 1993.

 5. Якубович Н. А., Громов С. М. Обвинительное заключение: Методическое пособие. - М., 1977.

 6. Каткова Д.С. Закінчення досудового розслідування складанням обвинувального висновку. – Харків, 2002.

 7. Гришин Ю. А. Окончание досудебного следствия с составлением обвинительного заключения: проблемы и пути реформирования : [монография] / Гришин Ю. А. — Луганск : РИО ЛИВД, 1999. — 252 с.

 8. Удалова Л. Д. Кримінальний процес України : [підруч.] / Удалова Л. Д. — К. : Паливода А. В., 2007. — 352 с.

 9. Досудове розслідування кримінальних справ : [навч.-практ. посіб.] / Ю. І. Грошевий., В. В. Вапнярчук, О. В. Капліна, О. Г. Шило ; за заг. ред. Ю. М. Грошевого. — Х. : ФІНН, 2009. — С. 188—196.

 10. Вапнярчук В. В. Зразки кримінально-процесуальних документів : досудове провадження / Вапнярчук В. В. ; за наук. ред. Ю. М. Грошевого. — [4-те вид., допов. і переробл.]. — Х., 2009. — С. 354—361.

 11. Зразки процесуальних документів по кримінальних справах: Навчальний посібник / Кол. авторів: С.О. Бандурка, С.О. Сичов, С.В. Слінько. – Х.: Золота миля, 2011. – 316 с.


Питання для самоконтролю.

1. Коли у слідчого є підстава для закінчення досудового слідства складанням обвинувального акту?

2. Кого та в якій черговості повідомляє прокурор про закінчення досудового розслідування в справі, яка підлягає направленню до суду?

3. Які матеріали та у якому вигляді повинен надати прокурор для ознайомлення? Які наслідки матиме приховування частини матеріалів розслідування від сторони захисту?

4. За яких умов у матеріалах розслідування, що надаються сторонам, можуть бути видалені окремі відомості? Чи можуть сторони отримати доступ до таких відомостей?

5. Які права сторони захисту, потерпілого під час надання їм прокурором доступу до матеріалів розслідування?

6. Які обов’язки покладає КПК на сторону захисту щодо надання за запитом прокурора доступу до матеріалів, які захист має намір використовувати у суді?

7. Чи може сторона захисту згідно із КПК не надати прокурору, потерпілому доступ до частини зібраних нею матеріалів? Які наслідки матиме приховування матеріалів від прокурора?

8. Який обсяг матеріалів надається для ознайомлення цивільному позивачу та відповідачу, їх представникам?

9. Як оформляється надання доступу до матеріалів розслідування сторонами, потерпілим?

10. Яким чином регулює КПК час на ознайомлення сторони з матеріалами справи? Чи можна припинити затягування справи при ознайомленні зі справою?

11. Що собою становить обвинувальний акт і яке його про­цесуальне значення?

12. Які посадові особи складають та затверджують обвинувальний акт?

13. Який зміст обвинувального акту?

14. Які рекомендації до складення обвинувального акту вам відомі?

15. Скільки обвинувальних актів має скласти слідчий у справі про груповий злочин? Скільки примірників обвинувального акту готує слідчий?

16. У який строк підозрюваному має бути вручено копію обвинувального акту? У якій формі підлягає перекладу обвинувальний акт для осіб, які не володіють мовою судочинства?

17. Які матеріали обов'язково додаються до обвинуваль­ного акту?
^ Задачі і завдання.
1. Прокурор усно повідомив підозрюваному та його захиснику про завершення досудового розслідування та розяснив, що вони мають право на доступ до матеріалів досудового розслідування. На їх прохання прокурор у своєму кабінеті надав 3 папки з процесуальними документами і 10 пакетів із речовими доказами, вказавши що 2 висновки експертів він ще не отримав.

В процесі ознайомлення захисник попросив залишити його із підозрюваним наодинці для обговорення тактики захисту, на що слідчий відмовив, посилаючись на те, що він відповідає за збереження матеріалів, які ще не оформлено у томи. Підозрюваний попросив дозволу розпакувати речові докази, оскільки бліки від пакетів не дозволяють їх якісно сфотографувати. На це слідчий також відмовив, оскільки доступ до матеріалів не передбачає їх фотографування.

1. У якому вигляді та які матеріали має надати прокурор підозрюваному?

2. Чи правомірні клопотання підозрюваного, захисника?

3. Оцініть законність дій прокурора?
2. Визнавши досудове слідство в справі закінченим, слід­чий телефоном повідомив про це дружину потерпілого Зубарєва і просив її передати чоловікові (потерпілому в спра­ві), що він може ознайомитись з матеріалами справи 10 лютого 2013 р. в приміщенні прокуратури, з 10 години ранку до 14 години. В обумовлений час потерпілий Зубарєв в прокурату­ру не з'явився.

Після цього слідчий надав підозрюваному Петренку і його захиснику доступ до матеріалів розслідування щодо 2 злочинів, вчинених у співучасті із підозрюваним Котенком. У наданих Петренку матеріалах відомості про злочинні дії Котенка були замальовані чорним маркером. За поясненням слідчого це не суперечить КПК, оскільки не порушує права Петренка на захист. Після цього він склав обвинувальний акт і направив справу до прокурора.

Через день до прокурора надійшла заява потерпілого, у якій він вказав, що з 5 по 12 лютого 2013 р. знаходився на лікуванні і що йому не було відомо про закінчення досудового слідства, і просив ознайомити його з матеріалами справи.

1. Яка послідовність ознайомлення з матеріалами завершеного розслідування?

2. Чи були допущені порушення кримінально-процесуаль­ного закону з боку слідчого?

3. Як, на Вашу думку, має реагувати прокурор на заяву потерпілого?
3. Закінчивши досудове слідство в справі про підозру Вовченка 3. П. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України. Слідчий надіслав письмове повідомлен­ня про це цивільному позивачеві - ТЗОВ "Імпекс". Коли директор "Імпексу" з'явився для ознайомлення з ма­теріалами справи, слідчий надав йому можливість ознайоми­тись лише з тими матеріалами, які торкаються цивільного позову, заявленого у справі. Після ознайомлення з ними ди­ректор заявив усне клопотання про накладення арешту на майно підозрюваного для забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна. З результатами арешту і опису майна він просив його ознайомити.

Слідчий відмовив у задоволенні клопотання, усно роз'яс­нивши цивільному позивачеві, що санкція ч. 3 ст. 185 КК не передбачає можливості конфіскації майна, а тому немає не­обхідності накладати арешт на майно обвинуваченого.

1. Які процесуальні права мають учасники процесу під час ознайомлення з матеріалами справи?

2. Дайте правову оцінку діям цивільного позивача і слід­чого.
4. Підозрюваний при ознайомленні із матеріалами справи завершеного розслідування вказав, що у нього поганий зір, тому знайомитися із матеріалами справи він буде лише в обсязі до 20 сторінок в день за умови яскравого освітлення.

На думку прокурора, ця умова була надуманою і він в усній формі визначив 10-денний строк на ознайомлення із матеріалами розслідування, які складалися із 854 аркушів, 5 дисків із звукозаписом та відеозаписом загальною тривалістю 30 годин. В останній день відведеного строку захисник підозрюваного заявивив клопотання про надання копій матеріалів, з якими його підзахисний не встиг ознайомитися, на що прокурорм було відмовлено.

1. Пригадайте, як визначається час на ознайомлення із матеріалами справи?

2. Як КПК дозволяє діяти при зловживанні правом знайомитися із справою?

3. Оцініть законність та обгрунтованість заяви підозрюваного, рішення прокурора та клопотання захисника.

5^ . Ознайомтесь із наведеним документом, проаналізуйте його відповідність КК та КПК Україн.

«……………………………………….»

Прокурор Личаківського району м. Львова,

ст. радник юстиції І. Васьків

___ січня 2013 р., м. Львів
^ ОБВИНУВАЛЬНИЙ АКТ

у кримінальному провадженні за фактом обвинувачення

Коляди Тамари Фе­дорівни у вчиненні злочину, пере­дбаченого

ч. 1 ст. 121 КК Украї­ни, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №№01-003421 від 10.12.2012 р.
20 грудня 2012 року Коляда Тамара Фе­дорівна, народжена 25.04.1960 р.н. у м. Н-ськ, громадянка України,

що проживає: с. П-нськ Н-ського району

Н-ської області по вул. Н-ська, буд. № Н ,

була повідомлена про підозру

у вчиненні кримінального правопорушення,

передбаченого ч. 1 ст. 121 КК УкраїниУкраїни.
10 грудня 2012 р. до міського райвідділу внутрі­шніх справ з травматологічного пункту міської лікарні надійшла телефонограма про те, що о 3 год. 20 хв. до пункту був доставлений автомобілем "Швидка допомога" Ходунов Іван Петрович, який перебував в стані алкогольного сп'яніння і мав відкритий перелом черепа.

Проведеним досудовим слідством у даній справі було встановлено: звечора 9 грудня 2012 року Коляда Т. Ф. у своїй квартирі, що знаходиться в м. Львів, на вул. Баталь­ній, буд. 98, кв. 206, пиячила разом з Ходуновим І. П., з яким вона проживала у фактичних шлюбних відносинах. Протягом вечора між ними декілька разів виникали сварки. Під час однієї з них Ходунов І.П. кілька разів вдарив рукою Ко­ляду Т.Ф., але через деякий час вони примирились. Біля 1 год. 30 хв. 12 січня між ними знову виникла сварка, під час якої Ходунов І. П. знову вдарив Коляду Т.Ф. в обличчя. При цьому обоє знаходились в нетверезому стані. Вда­ривши Коляду, Ходунов І. П. пішов до другої кімнати і ліг на ліжко. Приблизно через годину Коляда взяла з комори, що знаходиться в коридорі, молоток, зайшла до кімнати, де спав Ходунов І. П., і нанесла ним два удари по голові остан­нього. Після цього вона вибігла з дому, викликала "Швидку допомогу", якою Ходунов І. П. був достав­лений до лікарні.

Проведеною судово-медичною експертизою встановлено, що в результаті нанесених молотком ударів у Ходунова І. П. стався відкритий перелом склепіння черепа і струс головного мозку, що належить до тяжких тілесних ушкоджень.

Су­дово-медичним освідуванням Коляди встановлено, що у неї на обличчі, на грудях і на шиї є кілька синців і крововили­вів, які могли утворитись 9 грудня 2012 р. Дані тілесні ушкодження належать до легких, що не спричинили коротко­часного розладу здоров'я або короткочасної втрати працездат­ності .

Допитана як підозрювана у вчиненні злочину, передбаче­ному ч. 1 ст. 101 КК України, Коляда Т.Ф. винною себе визнала частково і дала такі показання: в ніч з 11 на 12 грудня 2012 р. вона з фактичним чоловіком Ходуновим І. П. "трохи випили". Між ни­ми тоді кілька разів виникали сварки, і Ходунов І. П. без будь-якої причини побив її. Така поведінка останнього її розгнівила, і вона, взявши молоток з комори, нанесла ним два удари по голові чоловіка, після чого викликала "Швидку допомо­гу" .

Крім особистого зізнання, вина Коляди Т.Ф. підтверджується зібраними у даній справі доказами, а саме: показаннями потерпілого; показаннями свідків Будкевич 3. П. - сусідки обвинуваченої та Макаренка Ф. В. - лікаря станції "Швидкої допомоги"; ви­сновком судово-медичної експертизи.

Таким чином, своїми умисними діями Коляда Т.Ф., перебуваючи в нетверезому стані, після кількох сва­рок з Ходуновим І.П., з яким знаходилась у фактичних по­дружніх стосунках, нанесла йому молотком по голові два удари, умисно спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, чим скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 121 КК України.

Обставин, що пом’якшують покарання обвинуваченого не встановлено. Обставин, які обтяжують покарання також не встановлено. Шкода злочином не завдана.

У кримінальному провадженні понесено витрати на залучення свідків, експертів, у зв’язку з проведенням судово-медичних експертиз у розмірі 2353 грн.

Згідно ст. 291 КПК України обвинувальний акт направляється для затвердження прокурору Н-ської області.

Обвинувальний акт складений у м. Львів 30 грудня 2012 року.
Додатки:

 1. Реєстр матеріалів досудового розслідування на 6 аркушах.

 2. Розписка підозрюваного про отримання копії обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслідування на 5 аркушах.

 3. Список осіб, що підлягають виклику в судове засідання.

 4. Довідка про рух справи .


^ Слідчий слідчого відділу

прокуратури Н-ської області _____________
За наведеною у задачі фабулою самостійно у письмовому вигляді складіть обвинувальний акт, який відповідатиме КК та КПК України. У разі недостатності інформації можете задіяти власну уяву. Зразок обвинувального акту додано до плану практичного заняття.
Зразок обвинувального акту

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Прокурор Н-ської області

______________________________
«___» ____________ 2012 року

м. Н-ськ

^ ОБВИНУВАЛЬНИЙ АКТ

у кримінальному провадженні за фактом отримання хабара І., внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань

за №№01-000001 від 16.10.2012

20 листопада 2012 року І., 20.05.1970 р.н. уродженця м. Н-ськ,

громадянина України, проживаючого за адресою: с. П-нськ Н-ського району Н-ської області по вул. Н-ська, буд. №22, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
15.10.2012 до УСБУ в Н-ській області надійшла заява гр-на П. від 28.06.2012 р. про вимагання в нього І. хабара в розмірі 13 500 доларів США за сприяння з використанням свого службового становища у вирішенні питання прийняття сесією сільської ради позитивного рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації на право власності на земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд і видачу виписки з рішення для подальшого оформлення права власності на земельну ділянку.

У ході досудового розслідування встановлено, що гр-н І., обіймаючи посаду сільського голови П-нського району, яка згідно зі ст. 25 Закону України „Про державну службу” відноситься до 4 категорії і пов’язана з виконанням організаційно-розпорядчих обов’язків, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, вимагав та одержав хабара за наступних обставин.

10 жовтня 2012 року до сільського голови П-нського району І. звернувся громадянин П. з заявою про надання дозволу на виготовлення технічної документації та виділення йому у власність земельної ділянки площею 0,25 га із земель запасу П-ської сільської ради для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд.

П-нський сільський голова І., діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи при цьому свої службові повноваження, перебуваючи у своєму службовому кабінеті повідомив П., що винесе його заяву на розгляд сесії Енської сільської ради та посприяє у позитивному розгляді її депутатами лише за умови, якщо останні заплатить йому особисто в якості хабара 13500 доларів США.

Тим самим створивши умови за яких П. з метою запобігання настанню для себе негативних наслідків був вимушений погодитись виконати вимогу І. щодо передачі йому названої суми хабара.

Діючи з метою одержання хабара, П-нський сільський голова І., 15.10.2012 виніс на розгляд чергової сесії сільської ради заяву гр-на І. та під час свого виступу особисто переконав депутатів її задовольнити.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в цей же день, після завершення сесії, І. зателефонував П. та повторно поставив вимогу сплатити йому грошові кошти в сумі 13500 доларів США за підготовку та видачу йому витягу з відповідного рішення сесії наступного дня.

16 жовтня 2012 року о 12 годині, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому на першому поверсі П-нської сільської ради, за адресою с. П-нське, вул.Н-ська, буд.№1, сільський голова І. одержав від гр-на П. грошові кошти в сумі 13500 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ складає 108 грн.) за сприяння з використанням службового становища у вирішенні питання щодо прийняття сесією сільської ради позитивного рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації на право власності на земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд і видачу виписки з рішення для подальшого оформлення права власності на земельну ділянку.

Одержавши хабара, сільський голова І. передав П. витяг з рішення сесії Енської сільської ради. Одразу після одержання хабара І. був викритий співробітниками СБУ, які вилучили з кишені його піджака предмет хабара.

Таким чином своїми умисними діями, що виразилися в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабара дій з використанням наданої влади та службового становища, поєднаного з вимаганням хабара, Енський сільський голова І. скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 368 КК України.

Обставин, що пом’якшують покарання обвинуваченого не встановлено. Обставин, які обтяжують його покарання також не встановлено. Шкода кримінальним правопорушенням не завдана.

У кримінальному провадженні маються витрати на залучення експертів, у зв’язку з проведенням хімічної та фоноскопічної експертиз у розмірі 3000 грн.

Згідно ст. 291 КПК України обвинувальний акт направляється для затвердження прокурору Н-ської області.

Обвинувальний акт складений у м. Н-ськ 30 листопада 2012 року.
Додатки:
1. Реєстр матеріалів досудового розслідування на ____ аркушах.

2. Розписка підозрюваного про отримання копії обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслідування на 5 аркушах.
Слідчий слідчого відділу

прокуратури Н-ської області _____________