refik.in.ua 1

Вимоги


щодо оформлення робіт Харківського регіонального конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

Конкурс проводиться в березні-квітні поточного навчального року.

Витяг з положення

про проведення Харківського регіонального конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

3.1.                        Конкурс проводиться в березні - квітні поточного навчального року.

3.2.                        Студенти, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, подають свої наукові роботи до студентського наукового товариства свого ВНЗ до 1 березня поточного навчального року. Студентське наукове товариство ВНЗ передає конкурсні роботи секретарю Оргкомітету Конкурсу, який збирає усі роботи і передає їх на розгляд Конкурсної комісії.

3.3.          Конкурсна комісія визначає по три кращі наукові роботи з природничих, технічних та гуманітарних наук. Термін підведення підсумків Конкурсу - до 15 квітня поточного навчального року.

3.4.          При поданні робіт на Конкурс до кожної з робіт обов’язково додаються:

- направлення від ВНЗ;

- анотація наукової роботи;

- копії публікацій за конкурсною роботою.

Усі конкурсні документи підписані й завірені в установленому порядку.
3.5.          Вимоги до оформлення конкурсної роботи визначаються рішенням Оргкомітету до початку конкурсу і розміщуються на сайті Ради ректорів.
3.6.          До наукової роботи можуть додаватися акт про впровадження її результатів, копії патентів, тощо.
3.7.          Представлення макетів і натуральних зразків не передбачається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.

3.8.          До участі в Конкурсі допускаються переоформлені, відповідно до вимог Конкурсу, дипломи, курсові роботи, якщо вони відповідають конкурсним вимогам, містять наукову новизну або впроваджені у виробництво або у навчальний процес.

3.9.          Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього Положення, Конкурсна комісія повертає її із зазначенням причин повернення.
3.10.      Рішення Конкурсної комісії затверджується Радою ректорів.
3.11.      Наукові роботи, представлені на Конкурс, не повертаються.
Титульна сторінка повинна мати: шифр-девіз роботи, назву галузі науки.

До кожної наукової роботи Конкурсу в окремому запечатаному пакеті, під тим самим шифром-девізом, додаються: анотація наукової роботи, анкета з відомостями про автора (авторів) та наукового керівника роботи, бажано вказати номери телефонів, email (зразок анкети додається), рішення СНТ про представлення роботи на конкурс. Анотація, направлення ВНЗ подаються під шифром-девізом, без реквізитів авторів.

Текст роботи друкується шифром № 14 , через1,5 інтервали, поля сторінки стандартні. Обсяг конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок.

Наукова робота обов’язково повинна мати план, список використаної літератури.

До наукової роботи, у разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора тощо. Ця інформація бажано подати в анатоції без зазначення авторських реквізитів. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші стандартного розміру. Наукові роботи, представлені на конкурс, не повертаються.