refik.in.ua 1 2

. Нормативно - правові акти:

 1. Конституція України (Основний закон);


 2. Кримінально – виконавчий кодекс України.

 3. Декларація ООН про ліквідацію всіх форм расової дис­кримінації (2001 p.);

 4. Декларація прав дитини (1959 p.);

 5. Декларація про захист усіх осіб від тортур та інших жорс­токих, нелюдських, або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (1975 p.);

 6. Декларація про права інвалідів (1975p.);

 7. Декларація про права розумово відсталих осіб (1971 p.);

 8. Європейська конвенція про запобігання катуванню чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. // Збірка договорів Ради Європи. – К.: Парламентське видавництво, 2000.

 9. Європейські пенітенціарні правила прийняті у 2006 році;

 10. Загальна декларація прав людини (1948 p.);

 11. Закон України « Про Державну кримінально-виконавчу службу України» від 23 червня 2005, № 2713-ІV, ВВР 2005 р, № 30;

 12. Закон України « Про загальну структуру і чисельність кримінально-виконавчої системи України» від 2 березня 2000 р, № 1526-ІІІ;

 13. Закон України « Про попереднє ув’язнення» від 30 червня 1993 р, Відомості ВР 1993, №3352- ХІІ;

 14. Закон України « Про виконавче провадження» // Инфодиск Законодательство//;

 15. Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» // Инфодиск Законодательство//;

 16. Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затри­манню чи ув'язненню будь-яким чином (1988 p.);

 17. Інструкція з організації порядку і умов виконання покарання у виді обмеження волі. Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 16 лютого 2005 р. № 27. // Инфодиск Законодательство//;
 18. Інструкція про порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань, за­тверджена наказом Державного Департаменту України з питань виконання покарань і Міністерства внутрішніх справ України № 270/1560 від 19 грудня 2003 р. // Инфодиск Законодательство//;


 19. Інструкція про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, затвердженою Наказом Міністра оборони України від 29 листопада 2004 р. ; // Инфодиск Законодательство//.

 20. Керівні принципи ООН запобігання злочинності серед неповнолітніх (Ер-Ріядські керівні принципи 1990 p.);

 21. Кодекс поведінки посадових осіб при підтриманні пра­вопорядку (1979 p.);

 22. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюд­ських, або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (1984 p.);

 23. Концепція Державної програми розвитку Державної кримінально-виконавчої служби України на період до 2015 року (проект)

 24. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1966 p.);

 25. Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права (1966 p.);

 26. Міжнародні стандартні правила поводження з ув’язненими: Прийняті на І конгресі ООН у 1955р. ( Кримінально – виконавче законодавство України. – Харків, 1993. – с. 121 – 161.);

 27. Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються здій­снення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила) (1985 р.);

 28. Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах Укра­їни, затвердженим Указом Президента України №139/94 від 5 квітня 1994 р., //www.rada.gov.ua//;

 29. Положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців. // Инфодиск Законодательство//;

 30. Поло­ження про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України. // Инфодиск Законодательство//;

 31. Постанова КМ України від 3 серпня 2006 р, № 1090 «Про затвердження державної програми покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006-2010 рр»;
 32. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджені Наказом ДДУПВП від 25.12.2003 р., № 275 // Офіційний Вісник України. – 2000.- № 20. – ст.. 151


 33. Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, позбавлених волі (1990р.);

 34. Про практику призначення судами кримінального покарання: постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003р. №7 зі змінами від 10 грудня 2004р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навчально – практичний посібник / Укл. Б. О. Кирись – Львів: Ліга-прес, 2008. – 408с;

 35. Указ Президента України «Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців» № 1053/2001 від 7 листопада 2001 р. ; // Инфодиск Законодательство//;

 36. Указ Президента України № 1085/2010 Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади ( 12 грудня 2010 р);

 37. Указ Президента України № 394/2011 Про затвердження Положення про Державну пенітенціарну службу України від 6 квітня 2011 р.
  1. Спеціальна література.

 1. Бадира В.А., Денисов С.Ф., Денисова Т.А., Мінаєв М.М., Хашев В.Г. Кримінально-виконавче право: Навчальний посібник/ За ред. Т. А. Денисової. — К.: Істина, 2008. — 400 с. (С. 9 - 46);

 2. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України: Підручник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 352 с.;

 3. Гель А. П., Семаков Г. С., Яковець І. С. Кримінально-виконавче право України: Навч. посібник / За ред. проф. А. X. Степанюка. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 624 с.;

 4. Кримінально-виконавче право : підручник / В. В. Голіна, А. X. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін. ; за ред. В. В. Голіни і А. X. Сте- панюка. - X. : Право, 2011. - 328 с. (С. 5-19);

 5. Кримінально-виконавче право України: Підручник / К82 О. М. Джужа, І. Г. Богатирьов, О. Г. Колб, В. В. Василевич та ін.; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. О. М. Джужи- К.: Атіка, 2010,- 752 с. (С.12-194);
 6. Кримінально-виконавче право: Навчальний посібник/Вид. 2-ге, зм. і доп./ За ред. Т. А. Денисової. — К.: Істина, 2010. — 400 с. (С. 33-74);

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧЕ ПРАВО


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів базового напрямку «Право» спеціальності «Правознавство»

Укладач Гумін Олексій Михайлович, д.ю.н.
Редактор Гумін Олексій Михайлович, д.ю.н.

Комп’ютерне верстання Гумін Олексій Михайлович, д.ю.н.

<< предыдущая страница