refik.in.ua 1 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ ПРАВА І ПСИХОЛОГІЇ

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів базового напрямку «Право» спеціальності «Правознавство»


Затверджено

на засіданні кафедри

кримінального права і процесу

Протокол №____від 2012 р.


Львів - 2012

Кримінально-виконавче право: Методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів базового напрямку “Право” спеціальності “Правознавство” О.М. Гумін. - Львів. Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 24 с.

Укладач Гумін О.М., завідувач кафедри, д.ю.н., доцент

Відповідальний за випуск Гумін О.М., завідувач кафедри, д.ю.н., доцент
Рецензенти: к.ю.н., доц. Ковальчук О.Б.

д.ю.н., проф.. Сибірна Р.І. 1. Загальні методичні вказівки для проведення практичних (семінарських) занять.

Завданням наведених методичних рекомендацій для проведення практичних (семінарських) занять з курсу «Кримінально-виконавче право» для студентів юридичного факультету є ознайомлення з основними поняттями, завданнями, джерелами, принципами та системою кримінально-виконавчого права, політикою держави в сфері відбування та виконання покарань, поняттям та структурою кримінально-виконавчих правовідносин, правовим статусом засуджених, системою установ й органів, які виконують покарання, порядком та умовами виконання та відбування кримінальних покарань, нормативно-правовою базою, яка регламентує порядок та умови виконання та відбування покарань, порядком та підставами звільнення від відбування покарання, а також правовим регулюванням основних засобів виправлення та ресоціалізації засуджених.

Семінарські заняття поглиблюють і доповнюють теми лекційного курсу. Готуючись до практичного (семінарського) заняття, студент вчиться аргументувати і змістовно викладати свої думки, у процесі практичного (семінарського) заняття набуває навики публічних виступів, ведення дискусії, виявляє свої знання, наукову позицію та вчиться їх відстоювати, зміцнює впевненість у знаннях, переконаннях, поглядах і уявленнях.

Для підготовки до практичного (семінарського) заняття студентові пропонується тема, план практичного (семінарського) заняття та відповідна література. Окрім рекомендованої літератури, можна використати інші доступні джерела. На основі вивчення рекомендованої літератури студент повинен дати якомога вичерпніші відповіді на всі питання практичного (семінарського) заняття. Виступаючи на практичному (семінарському) занятті, студент повинен чітко і лаконічно висловлювати свої думки, не відхиляючись від обговорюваної теми. При цьому він може користуватись своїм конспектом по підготовці до практичного (семінарського) заняття, однак не замінювати його зачитуванням усний виступ. Заслуховуються доповнення всіх бажаючих студентів. Спірні і дискусійні питання вирішуються під керівництвом викладача в процесі детального обговорення на практичному (семінарському) занятті.

Наприкінці викладач коротко формулює основні положення розглядуваної теми, оцінює виступи студентів та робить узагальнюючий висновок. На основі цього висновку студенти вносять у свої записи відповідні доповнення та уточнення.

На семінарських заняттях ведеться облік поточної успішності студентів. Пропущене практичне (семінарське) заняття , а також незадовільну оцінку, отриману на практичному (семінарському) занятті, студент повинен відпрацювати. Форму відпрацювання визначає викладач.


 1. Плани проведення практичних (семінарських) занять.


Тема 1. Поняття кримінально-виконавчого права, предмет і система курсу

Cемінарське заняття №1 (2год):

План:


 1. Поняття і зміст кримінально-виконавчої політики України.

 2. Поняття, предмет, методи, принципи кримінально-виконавчого права. Кримінально-виконавчі правовідносини.

Завдання на самопідготовку:

 1. В конспектах скласти схему (напрямки) взаємодії КВП з іншими галузями права (кримінальним, кримінально-процесуальним, трудовим, сімейним, цивільним, кримінологією, криміналістикою);

 2. Законспектувати питання «Історія становлення та розвитку кримінально-виконавчого права України» - див. Кримінально-виконавче право України: Підручник / К82 О. М. Джужа, І. Г. Богатирьов, О. Г. Колб, В. В. Василевич та ін.; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. О. М. Джужи- К.: Атіка, 2010,- 752 с. (С. 65-124); Гель А. П., Семаков Г. С., Яковець І. С. Кримінально-виконавче право України: Навч. посібник / За ред. проф. А. X. Степанюка. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 624 с. (С. 48-92)

Семінарське заняття №2 (2 год).

План:

 1. Система та джерела кримінально-виконавчого права

 2. Кримінально-виконавче законодавство України та його завдання

Завдання на самопідготовку:

 1. Скласти схему щодо структури Кримінально-виконавчого Кодексу України;

 2. Ознайомитись та законспектувати основні положення :

   • Закон України « Про попереднє ув’язнення» від 30 червня 1993 р, Відомості ВР 1993, №3352- ХІІ;

   • Закон України « Про Державну кримінально-виконачву службу України» від 23 червня 2005, № 2713-ІV, ВВР 2005 р, № 30;

   • Концепція Державної програми розвитку Державної кримінально-виконавчої служби України на період до 2015 року (проект);
   • Указ Президента України № 1085/2010 Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади ( 12 грудня 2010 р);


   • Указ Президента України № 394/2011 Про затвердження Положення про Державну пенітенціарну службу України від 6 квітня 2011 р.

Контрольні питання:

 1. В чому полягає загроза для суспільства у вчиненні злочинів?

 2. Для чого потрібно в суспільстві займатись запобіганням злочинності?

 3. Чи погоджуєтесь ви з тезою про те, що одним із дієвих елементів захисту суспільства від протиправних посягань є застосування норм кримінального права, та передбаченим ними видів кримінальних покарань?

 4. Чи почуваєте ви себе безпечним у суспільстві?

 5. Що ви пропонуєте змінити в державі, щоб почувати себе безпечним у повсякденному житті?

 6. Чи згідні ви з тезою про те, що саме політика держави суттєво впливає на напрямок розвитку права, формує його філософію, спрямованість, принципи? Що ви пропонуєте тут змінити?

 7. Поняття «кримінально-виконавча політика України» та її основ­ні цілі.

 8. Назвіть основні сучасні тенденції кримінально-виконавчої політики.

 9. Співвідношення понять «кримінальна політика» та «криміналь­но-виконавча політика».

 10. Визначіть основні функції та напрями кримінально-виконавчої політики.

 11. У чому полягає сутність змісту кримінально-виконавчої політики?

 12. Назвіть принципи кримінально-виконавчої політики.

 13. Які фактори впливають на формування кримінально-виконавчої політики України?

 14. Суб'єкти реалізації кримінально-виконавчої політики.

 15. Що є об'єктом кримінально-виконавчої політики?

 16. Які компоненти можуть бути включені до поняття «предмету кримінально-виконавчої політики»?

 17. Що є предметом кримінально-виконавчого права?

 18. Які завдання кримінально-виконавчого права?

 19. Визначіть методи правового регулювання у кримінально-вико­навчому праві?
 20. Система кримінально-виконавчого права?


 21. Кримінально-виконавче право і суміжні галузі права?

 22. Наука кримінально-виконавчого права, її предмет і функції?

 23. Методи науки кримінально-виконавчого права?

 24. Зв'язок науки кримінально-виконавчого права з суміжними юридичними науками?

 25. Завдання, що стоять перед наукою кримінально-виконавчого права сучасний період?

 26. Кримінально-виконавче право як навчальна дисципліна?

 27. Чим відрізняється кримінально-виконавча політика і законодавство допенітенціарного періоду від сучасного їх стану?

 28. Охарактеризуйте виправно-трудову політику і законодавство радянського періоду ( 1917-1991 рр.).

 29. Дайте загальну характеристику періодів становлення та розвитку кримінально-виконавчої системи України?

 30. У чому полягає зміст норми кримінально-виконавчого права?

 31. Назвіть види норм кримінально-виконавчого права.

 32. Чим кримінально-виконавчі правовідносини відрізняються від інших видів правовідносин?

 33. Яка структура правовідносин, що виникають на підставі норм кримінально-виконавчого права?

 34. Визначіть суб'єкти кримінально-виконавчих правовідносин?

 35. Назвіть об'єкти кримінально-виконавчих правовідносин?

 36. Які норми кримінально-виконавчого права встановлюють юри­дичні права і обов'язки учасників кримінально-виконавчих відносин?

 37. Визначіть особливості структурних елементів норм криміналь­но-виконавчого права?

 38. Розкрийте зміст кримінально-виконавчої диспозиції та санкції?

 39. Назвіть підстави виникнення юридичних фактів кримінально- виконавчих правовідносин?
 40. Чи є тотожними поняття «принцип права» та «принцип кримінально-виконавчого права»?


 41. На чому базується нормативний зміст принципів кримінально- виконавчого права?

 42. Дайте визначення поняття «принципи кримінально-виконавчого права»?

 43. Назвіть загальноправові принципи кримінально-виконавчого права?

 44. Чи враховується принцип рівності засуджених перед законам при визначенні покарання?

 45. Назвіть міжгалузеві принципи кримінально-виконавчого права?

 46. У чому полягає сутність принципу поєднання покарання з виправним впливом?

 47. Назвіть галузеві принципи кримінально-виконавчого права?

 48. В чому полягає сутність принципу соціальної справедливості?

 49. Хто з українських вчених займався проблемами розробки та вивчення принципів кримінально-виконавчого права?


Тема 2. Установи та органи виконання покарань (2 год).

План:

 1. Органи та установи, що виконують кримінальне покарання та їх місце в системі державної влади України.

 2. Взаємодія органів та установ виконання покарань з іншими правоохоронними органами.

Завдання на самопідготовку:

1. В конспектах скласти схему по яких напрямках організована взаємодія органів та установ виконання покарань з іншими правоохоронними органами України (підрозділами слідства, суду, прокуратури, міліцією, недержавними громадськими організаціями, церквою);

2. Відпрацювати та законспектувати основні положення Законів України «Про попереднє ув’язнення»; «Про державну кримінальну виконавчу службу»; Концепцію Державної програми розвитку Держаної кримінально-виконавчої служби України на період до 2015 року; Указ Президента України №394/2011 від 06.04.2011р.


Контрольні питання:


 1. Чи задовольняє Вас особисто діюча в Україні система кримінальних покарань?

 2. Чи підтримуєте Ви особисто позицію про доцільність передачі виконання деяких кримінальних покарань приватним структурам?

 3. Назвіть ознаки покарання?

 4. Назвіть діючу в Україні систему покарань?

 5. В чому проявляється суть кари при застосуванні такого кримінального покарання як штраф?

 6. В чому проявляється суть кари при застосуванні такого кримінального покарання як позбавлення військового,спеціального звання,рангу,чину або кваліфікаційного класу?

 7. В чому проявляється суть кари при застосуванні такого кримінального покарання як позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю?

 8. В чому проявляється суть кари при застосуванні такого кримінального покарання як громадські роботи?

 9. В чому проявляється суть кари при застосуванні такого кримінального покарання як виправні роботи?

 10. В чому проявляється суть кари при застосуванні такого кримінального покарання як службові обмеження для військовослужбовців?

 11. В чому проявляється суть кари при застосуванні такого кримінального покарання як конфіскація майна?

 12. В чому проявляється суть кари при застосуванні такого кримінального покарання як обмеження волі?

 13. В чому проявляється суть кари при застосуванні такого кримінального покарання як тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців?

 14. В чому проявляється суть кари при застосуванні такого кримінального покарання як позбавлення волі на певний строк?

 15. В чому проявляється суть кари при застосуванні такого кримінального покарання як довічне позбавлення волі?

 16. Ваше ставлення до такого виду покарання як смертна кара? За, проти,аргументи?
 17. Що ви розумієте під термінами: «виправлення» та «ресоціалізація» засуджених, де вони знайшли своє законодавче закріплення?( Див ст. 6 КВК)


 18. Назвіть основні засоби виправлення і ресоціалізації засуджених,де вони знайшли своє законодавче закріплення? ?( Див ст. 6 КВК)

 19. Яким чином органи і установи виконання покарань виконують загльне запобігання злочинності?

 20. Назвіть основні принципи,якими керується держава при призначенні кримінального покарання?

 21. Дайте визначення,що ви розумієте під кримінально-виконавчою системою?

 22. Назвіть органи виконання покарань,які передбачені в п.1 ст. 11 КВК?

 23. Назвіть установи виконання покарань (див п.2 ст 11 КВК)?

 24. Яким чином поділяються кримінально-виконавчі установи,їх види ( Див п.3 ст 11КВК)?

 25. Дайте класифікацію виправних колоній на види (див п 4 ст 11 КВК)?

 26. На які види поділяються виправні колонії мінімального рівня безпеки (див п 5 ст 11 КВК)?

 27. Де міститься перелік видів кримінальних покарань?

 28. Визначіть соціальне призначення та завдання органів і установ виконання покарання?

 29. Назвіть основні завдання Державної пенітенціарної служби України? Де вони знайшли своє закріплення? (див.п 3 Указу Президента України №394/2011 від 6 квітня 2011 р.)

 30. Назвіть основні повноваження (функції) Державної пенітенціарної служби України? (див. п4 3 Указу Президента України №394/2011 від 6 квітня 2011 р.)

 31. Назвіть інші повноваження (функції) Державної пенітенціарної служби України? (див. п 5 Указу Президента України №394/2011 від 6 квітня 2011 р.)

 32. Назвіть основні права Державної пенітенціарної служби України? (див. п 6 Указу Президента України №394/2011 від 6 квітня 2011 р.)

 33. Назвіть основні повноваження голови Державної пенітенціарної служби України, та порядок призначення його на посаду?(Див. п 10 Указу Президента України №394/2011 від 6 квітня 2011 р.)
 34. За якими напрямками організована взаємодія органів і установ виконання покарань з іншими правоохоронними органами України :


    • підрозділами слідства;

    • суду;

    • прокуратури;

    • міліцією;

    • недержавними громадськими організаціями;

    • церквою.


Тема 3. Класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл за видами установ виконання покарань (2 год).

План:

 1. Поняття та значення класифікації засуджених до позбавлення волі та їх розподіл за видами установ виконання покарань.

 2. Порядок прийняття засуджених до позбавлення волі в установах виконання покарань.

Завдання на самопідготовку:

 1. Законспектувати питання – порядок прийняття засуджених до УВП- див. Розділ 5 Правил внутрішнього розпорядку УВП. Наказ Державного Департаменту України з питань виконання покарань № 275 від 25.12.2003р.

 2. Законспектувати питання про повноваження (функції) Регіональної комісії по розподілу і направленню осіб, засуджених до позбавлення волі до УВП. – див. ст.. 7-10 Опорного конспекту зданої теми.


Контрольні питання:

 1. Чому на вашу думку для досягнення мети покарання важливе місце належить індивідуалізації покарання як в процесі його призначення,так і в процесі його виконання?

 2. В чому полягає мета індивідуалізації виконання покарання?

 3. В чому полягає негативний вплив осіб раніше засуджених на осіб, які притягаються до кримінальної відповідальності вперше?

 4. Що ви розумієте під терміном «індивідуалізація призначення покарання»?

 5. Що ви розумієте під терміном «індивідуалізація виконання покарання»?

 6. В чому полягає значення класифікації засуджених для досягнення більш ефективного виконання завдань УВП?
 7. Чи згідні ви з тезою про те, що розподіл ув’язнених і засуджених на різні категорії значно полегшить роботу з ними з метою повернення їх до життя в суспільстві?


 8. Ви згідні з тезою про те, що класифікація засуджених має бути гнучкою, захищати різні групи ув’язнених та їхні права в однаковій мірі?

 9. Чи згідні ви з тезою про те, що передбачена нормами КВП класифікація засуджених має тісний зв'язок з класифікацією злочинців у кримінальному праві?

 10. Чи згідні ви з тезою про те, що передбачена нормами КВП класифікація засуджених має тісний зв'язок з класифікацією особи злочинця у кримінології?

 11. В чому ви вбачаєте взаємозв’язок класифікації засуджених з діючим кримінально-виконавчим законодавством України, про роздільне утримання різних категорій засуджених в організаціях і установах виконання покарань?

 12. Що таке класифікація засуджених?Дайте визначення.

 13. Якими нормами КВП передбачено розподіл засуджених на відповідно однорідні групи, для чого це здійснюється?

 14. З урахуванням яких критеріїв здійснюється класифікація засуджених?

 15. Якими нормами КВП регламентується порядок призначення засудженому виду УВП? (ст.. 18 КВК; Інструкція про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, яка затверджена Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань № 261 від 16 грудня 2003 р.).

 16. Дайте відповідь на запитання : у яких підрозділах пенітенціарної системи розпочинається розподіл і направлення осіб, засуджених до позбавлення волі, до УВП та який орган держави це конкретно здійснює?

 17. Назвіть завдання Регіональної комісії по розподілу і направленню осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк та довічного позбавлення волі до УВП, де вони знайшли своє закріплення?

 18. Назвіть склад Регіональної комісії по розподілу і направленню осіб, засуджених до позбавлення волі……. до УВП?

 19. Що є підставою виконання та відбування покарання для засуджених (див. ст. 4 КВК)?
 20. Який орган держави визначає для засудженого до позбавлення волі …. вид колонії, в якій вони будуть відбувати покарання?


 21. На протязі якого терміну засуджені до позбавлення волі відправляються для відбування покарання в УВП?

 22. Який орган пенітенціарної служби України і коли направляє повідомлення сім’ї засудженого про місце, куди він направлений для відбування покарання?

 23. Чи можливо згідно діючого кримінально-виконавчого законодавства залишити у СІЗО засудженого до позбавлення волі для робіт з господарського обслуговування і при яких умовах?

 24. Дайте перелік документів, які необхідні для прийому засудженого в УВП?

 25. Які документи містяться в першій частині особової справи засудженого?

 26. Які документи містяться в другій частині особової справи засудженого?

 27. Що собою являє попутний список на засудженого?

 28. Що собою являє наряд на направлення засудженого для подальшого відбування покарання?

 29. Назвіть з урахуванням яких правил засуджені направляються з одної установи в іншу( див. ст.. 88 КВК України)?

 30. Порядок прийому засуджених до УВП групою, склад комісії?

 31. В чому особливості прийому засуджених до УВП в індивідуальному порядку?

 32. В чому особливості прийому засуджених в УВП у неробочий час?

 33. Назвіть яка категорія засуджених не підлягає прийому до УВП, і які дії мають виконати працівники УВП в даній ситуації?

 34. Чи підлягають засуджені під час прийому в УВП повному обшуку,а їх речі огляду?

 35. На протязі якого терміну адміністрація УВП зобов’язана повідомити суд, членів сім’ї про місце відбування покарання засудженим?

 36. Чи передбачено діючим законодавством обов’язків медичний огляд, санітарна обробка і проходження карантину ( на протязі якого періоду), засуджених, що прибули в УВП?

 37. Хто визначає засудженому до позбавлення волі вид колонії?

 38. Яка існує процедура направлення засуджених до позбавлення волі для відбування покарання?
 39. Який порядок переміщення засуджених до позбавлення волі?


 40. Яка процедура залишення в СІЗО чи направлення у виправну колонію максимального рівня безпеки засуджених до позбавлення волі для роботи з господарського обслуговування?

 41. Який існує порядок прийняття засуджених до позбавлення волі до виправних і виховних колоній?

 42. Яка процедура і порядок роздільного тримання засуджених до позбавлення волі у виправних і виховних колоніях?

Тема 4. Правовий статус засуджених (2 год).

План:

 1. Основні права засуджених.

 2. Основні обов’язки засуджених.

Завдання студентам на самопідготовку:

1. Самостійно знайти в інтернеті та опрацювати зміст Загальної декларації прав людини (прийнятої ООН в 1948 р.) та визначити наскільки зміст цих положень відповідає діючому в Україні кримінально-виконавчому законодавству?

2. Самостійно знайти в інтернеті та відпрацювати зміст Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями (прийнятих ООН в 1955 р.) та визначити наскільки зміст цих положень відповідає діючому в Україні кримінально-виконавчому законодавству?

Контрольні питання:

 1. Що означає принцип верховенства права?

 2. Назвіть норми Конституції України (Основного закону) які поширюються на правовий статус засуджених?

 3. Що таке правовий статус засуджених?

 4. Як ви розумієте тезу про те, що держава поважає і охороняє права, свободи і законні інтереси засуджених, забезпечує необхідні умови для їх виправлення і ресоціалізації, соціальну і правову захищеність та їх особисту безпеку?

 5. Як ви розумієте тезу про те, що засуджені користуються всіма правами людини та громадянина, передбаченими Конституцією України, за винятком обмежень, визначених цим Кодексом, законами України і встановлених вироком суду?
 6. Як ви розумієте тезу про те, що правовий статус засуджених визначається законами України, а також цим Кодексом, виходячи із порядку і умов виконання та відбування конкретного виду покарання?


 7. В чому полягають функції прокурорського нагляду, судовго контролю, громадського контролю, а також відомчих органів державної пенітенціарної служби України в здійсненні захисту прав та свобод засуджених?

 8. Як ви розумієте право засуджених на отримання інформації про свої права і обов’язки, порядок і умови виконання та відбування призначеного судом покарання?

 9. Назвіть основні права засуджених і де вони знайшли своє закріплення?

 10. Як ви розумієте право засудженого на гуманне ставлення до себе і на повагу гідності, властивої людській особистості?

 11. Як ви розумієте тезу про те, що обсяг та рівень правообмежень засуджених залежить від виду покарання, що призначено за вироком суду, умов його відбування?

 12. Як ви розумієте право засудженого на звернення відповідно до законодавства з пропозиціями, заявами і скаргами до адміністрації органів і установ виконання покарань, їх вищестоящих органів, а також до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Європейського суду з прав людини, а також інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних організацій, суду, органів прокуратури, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян?

 13. Охарактеризуйте порядок взаємовідносин персоналу УВП і засуджених, які викладені у п.28 ПВР УВП?

 14. Перерахуйте які правила поведінки засуджених, щ о викладені у п. 29 ПВР УВП?

 15. Охарактеризуйте особливості правил поведінки засуджених у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, виправних центрах, дільницях соціальної реабілітації та засуджених жінок, які мешкають за межами колонії, що викладені у п 30 ПВР?
 16. Назвіть права засуджених жінок, які мешкають за межами колоній у період звільнення від роботи у зв’язку з вагітністю і пологами, а також до досягнення дитиною трирічного віку, які викладені у п. 30 ПВР УВП?


 17. Які права на особисту безпеку мають засуджені, що відбувають покарання в УВП, що викладені у ст.. 10 КВК України?

 18. Назвіть умови забезпечення права засуджених на особисту безпеку, що витікають з п. 89 ПВР УВП?

 19. Назвіть права засуджених до арешту, що витікають з вимог п. 18 ПВР УВП?

 20. Назвіть особливості тримання засуджених до довічного позбавлення волі, які витікають з вимог п. 23 ПВР УВП?

 21. Назвіть права засуджених до довічного позбавлення волі, що витікають з п. 23 ПВР УВП?

 22. Назвіть місця, порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі, що витікають з п.24 ПВР УВП?

 23. Назвіть основні обов’язки засуджених, що витікають із ст.. 9 КВК України?

 24. Назвіть основні зобов’язання засуджених, які витікають з п. 29 ПВР УВП?

 25. Що забороняється засудженим під час відбування покарання, з урахуванням вимог положень п. 29 ПВР УВП?

 26. Які предмети, цінності, речі, речовини і вироби забороняється засудженим придбавати, виготовляти, зберігати і використовувати під час відбування покарання (з урахуванням вимог додатку № 9 до п. 29 ПВР УВП)?

 27. Яку кількість предметів і речей, і в якому асортименті забороняється засудженим мати при собі під час відбування покарання (з урахуванням вимог додатку № 7 до п. 29 ПВР УВП) ?

 28. Назвіть зобов’язання засуджених до арешту (з урахуванням положень Розділу III ПВР УВП)?

 29. Що забороняється засудженим до арешту (з урахуванням положень Розділу III ПВР УВП)?

 30. Назвіть зобов’язання засуджених до довічного позбавлення волі (з урахуванням положень Розділу IV ПВР УВП)?

 31. Що забороняється засудженим до довічного позбавлення волі під час відбування покарання (з урахуванням положень Розділу IV ПВР УВП)?


Тема 5. Організація виконання покарань (2год).

План:
 1. Виконання покарань не пов’язаних з ізоляцією від суспільства.


 2. Виконання покарань в виді позбавлення волі та довічного ув’язнення

Завдання на самопідготовку:

Самостійно опрацювати:

 • Закон України « Про виконавче провадження»,

 • Інструкція про порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань, за­тверджена наказом Державного Департаменту України з питань виконання покарань і Міністерства внутрішніх справ України № 270/1560 від 19 грудня 2003 р.,

 • Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах Укра­їни, затвердженим Указом Президента України №139/94 від 5 квітня 1994 р..

Контрольні питання:

 1. Дайте перелік кримінальних покарань, не пов’язаних з ізоляцією від суспільства?

 2. Назвіть діючу в Україні систему кримінальних покарань?

 3. Якими нормами КВП регулюється виконання покарань у виді штрафу?

 4. Дайте визначення, що таке штраф згідно ст.. 53 ККУ?

 5. Назвіть розмір штрафу як міри кримінального покарання згідно вимог ст..53 ККУ?

 6. Чи можливо призначити штраф з розстрочкою терміну виплати певними частинами, де це визначено?

 7. Який порядок виконання покарань у виді штрафу згідно ст.. 26 КВК України?

 8. Назвіть наслідки ухилення засудженого від сплати штрафу згідно ст..27 КВК України?

 9. Якими нормами права врегульовується виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу?

 10. Що ви розумієте під терміном військове звання?

 11. Що ви розумієте під терміном спеціальне звання?

 12. Що ви розумієте під терміном ранги, класні чини, кваліфікаційні класи?
 13. Чи обмежується в діючому КК України термін дії покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, чи є воно безстроковим?


 14. Який існує порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу ( ст. 29 КВК України)?

 15. Якими нормами права регулюється виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю?

 16. На який термін призначається покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як основне і як додаткове покарання?

 17. В чому полягає суть кари при застосуванні покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю?

 18. В яких формах реалізується виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю?

 19. Який існує порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю ( ст. 30 КВК України)?

 20. Назвіть обов’язки кримінально-виконавчої інспекції щодо виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (ст. 31 КВК України)?

 21. Назвіть обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (ст. 32 КВК України)?

 22. Назвіть обов’язки органів, які мають право анулювати дозвіл на заняття певними видами діяльності (ст. 33 КВК України)?

 23. Назвіть Обов’язки засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (ст. 34 КВК України)?

 24. Які наслідки ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (ст. 35 КВК України)?

 25. Якими нормами права регулюється виконання покарання у виді громадських робіт?

 26. В чому полягає суть кари у процесі виконання покарання у виді громадських робіт (ст. 56 КК України)?


 27. До якої категорії осіб згідно ст..56 КК України не може застосовуватись даний вид покарання?

 28. Який існує порядок виконання покарання у виді громадських робіт (ст. 36 КВК України)?

 29. Назвіть функції кримінально-виконавчої інспекції у процесі виконання покарання у виді громадських робіт згідно ст..36 КВК України?

 30. Які умови відбування покарання у виді громадських робіт (ст. 37 КВК України)?

 31. Який існує порядок обчислення строку покарання у виді громадських робіт (ст. 38 КВК України)?

 32. Назвіть обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженими покарання у виді громадських робіт (ст. 39 КВК України)?

 33. Яка існує відповідальність засуджених до покарання у виді громадських робіт за порушення порядку та умов відбування покарань(ст. 40 КВК України)?

 34. Якими нормами права регулюється виконання покарання у виді виправних робіт?

 35. Який порядок виконання покарання у виді виправних робіт (ст. 41 КВК України)?

 36. Які умови відбування покарання у виді виправних робіт (ст. 42 КВК України)?

 37. Який порядок обчислення строку покарання у виді виправних робіт (ст. 43 КВК України)?

 38. Назвіть обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженими покарання у виді виправних робіт ( ст. 44 КВК України)?

 39. Який порядок провадження відрахувань із заробітку засуджених до виправних робіт (ст. 45 КВК України)?

 40. Які заходи заохочення і стягнення застосовуються до осіб, засуджених до виправних робіт (ст. 46 КВК України)?

 41. Якими нормами регулюється виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців?
 42. В чому полягає зміст кари у процесі відбування покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців?


 43. Який порядок виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців (ст. 47 КВК України)?

 44. Якими нормами регулюється виконання покарання у виді конфіскації майна?

 45. В чому полоягає суть кари при виконанні покарання у виді конфіскації майна?

 46. Яке майно не підлягає конфіскації згідно КК та КВК України?

 47. Який порядок виконання покарання у виді конфіскації майна (ст. 48 КВК України)?

 48. Яке майно підлягає конфіскації згідно ст.. 49 КВК України?

 49. Правове регулювання відбування покарання у виді арешту?

 50. В чому полягає суть кари в процесі виконання покарання у виді арешту?

 51. Назвіть місця відбування покарання у виді арешту (ст.. 50 КВК України)?

 52. Який порядок і умови виконання покарання у виді арешту (ст.. 51 КВК України)?

 53. Який порядок залучення осіб, засуджених до арешту, до праці (ст.. 52 КВК України)?

 54. Які заходи заохочення та стягнення застосовуються до осіб, засуджених до арешту (ст.. 54 КВК України)?

 55. Які особливості відбування арешту засудженими ійськовослужбовцями (ст.. 55 КВК України)?

 56. Які передбачені особливості тримання засуджених до арешту ( Розділ III ПВР УВП)?

 57. Якими нормами права врегульовується виконання покарання у виді обмеження волі?

 58. В чому полягає суть кари при застосуванні такого покарання як обмеження волі?

 59. Назвіть місця відбування покарання у виді обмеження волі (ст.. 56 КВК України)?

 60. Який порядок направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання (ст. 57 КВК України)?

 61. Який порядок обчислення строку покарання у виді обмеження волі (ст. 58 КВК України)?
 62. Який передбачений порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі (ст. 59 КВК України)?


 63. Назвіть умови праці засуджених до обмеження волі (ст. 60 КВК України)?

 64. Назвіть обов’язки адміністрації виправного центру (ст. 61 КВК України)?

 65. Назвіть обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до обмеження волі (ст. 62 КВК України)?

 66. Назвіть порядок медичного та матеріально-побутового обслуговування засуджених до обмеження волі (ст. 63,64 КВК України)?

 67. Назвіть, які заходи заохочення застосовуються до осіб, засуджених до обмеження волі (ст. 67 КВК України)?

 68. Назвіть, які заходи стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до обмеження волі (ст. 68 КВК України)?

 69. Назвіть перелік посадових осіб, які застосовують заходи заохочення і стягнення, та обсяг їх повноважень (ст. 70 КВК України)?

 70. Якими нормами права регулюється виконання покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні?

 71. В чому полягає суть кари у процесі виконання покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні?

 72. Яка існує процедура виконання покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців?

 73. Який встановлений режим у дисциплінарному батальйоні (ст. 72 КВК України)?

 74. Який існує порядок надання побачень і телефонних розмов засуджених військовослужбовців (ст. 73 КВК України)?

 75. Який порядок листування засуджених військовослужбовців (ст. 74 КВК України)?

 76. Який порядок надання короткочасних виїздів засуджених військовослужбовців за межі дисциплінарного батальйону (ст. 75 КВК України)?

 77. Який порядок одержання засудженими військовослужбовцями посилок (передач) і бандеролей (ст. 76 КВК України)?

 78. Який порядок залучення до праці засуджених військовослужбовців( ст.77 КВК України)?
 79. Які заходи заохочення та стягнення застосовуються до засуджених військовослужбовців ( ст.81, 82 КВК )?


 80. Яка процедура звільнення від відбування покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців?

 81. Правове регулювання виконання покарання у виді позбавлення волі та довічного ув’язнення?

 82. Визначення засудженому до позбавлення волі виду колонії (ст. 86 КВК України)?

 83. Який порядок направлення засуджених до позбавлення волі для відбування покарання (ст. 87 КВК України)?

 84. Назвіть умови роздільного тримання засуджених до позбавлення волі у виправних і виховних колоніях (ст. 92 КВК України)?

 85. Назвіть загальні положення виконання покарання у виді довічного позбавлення волі?

 86. Назвіть місця відбування покарання у виді довічного позбавлення волі ( ст. 150 КВК України )?

 87. Назвіть порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі ( ст.151 КВК України )?

 88. Назвіть особливості виконання та відбування покарання жінками, засудженими до покарання у виді довічного позбавлення волі ( КВК України, ст.151-2 )?


Тема 6. Звільнення засуджених від відбування покарання

План

 1. Підстави та порядок звільнення від відбування покарання.

 2. Соціальна адаптація звільнених від відбування покарання


Тема 7. Правове регулювання основних засобів виправлення та ресоціалізації засуджених

 1. Правове регулювання встановленого порядку виконання та відбування покарань.

 2. Правове регулювання встановленого порядку виконання суспільно-корисної праці.

 3. Правове регулювання встановленого порядку проведення соціально-виховної роботи щодо осіб, які відбувають покарання в установах виконання покарань.

 4. Правове регулювання встановленого порядку загальноосвітнього та професійно-технічного навчання в установах виконання покарань.
 5. Правове регулювання громадського впливу на засуджених. 1. Навчально-методичні матеріали


следующая страница >>