refik.in.ua 1

№1


 1. Визначення полю­тан­тів, джерела їх надходження, нормування рівня токсичного забруднення.

 2. Самоза­бруднення і самоочищення водойм.

 3. Поняття евтрофікації, причини її виникнення і наслідки для водних екосистем.

№2

 1. Хімічний склад поверхневих вод.

 2. Токсичне забруднення і його наслідки для водних екосистем.

 3. Вплив важких металів на живі організми.

№3

 1. Забруднення повітря, індекс забруднення атмосфери.

 2. Джерела токсичного забруднення.

 3. Реакція гідробіонтів на вплив полютантів.

№4

 1. Забруднення ґрунту.

 2. Реакція гідробіонтів на токсичну дію.

 3. Комплексоутворююча здатність розчинених органічних речовин природних вод.

№5

 1. Радіоактивне забруднен­ня.

 2. Фактори, що впливають на токсичність хімічних речовин для гідробіонтів.

 3. Охарактеризуйте основні види смогу.

№6

 1. Фізичне, хімічне, біологічне забруднення.

 2. Методи оцінки і контролю токсичності водного середовища для гідробіонтів.

 3. Охарактеризуйте явище біонакопичувального ефекту.

№7

 1. Форми міграції важких металів у природних водах.

 2. Фізіолого-біохімічні механізми дії полю­тан­тів на водні організми.

 3. Малий та великий геологічний колообіг речовин.

№8

 1. Методи контролю забруднень.

 2. Реакція гідробіонтів на токсичну дію хімічних речовин у природних умовах.

 3. Процес накопичення токсикантів в організмах водних екосистем.

№9

 1. Головні форми забруднювачів і найбільш забруднені регіони України.

 2. Біологічна індикація і моніторинг токсичних забруднень водних екосистем.
 3. Токсикометрія. Основні токсикометричні одиниці.


№10

 1. Ефекти від впливу полютантів на здоров'я людини та екосистеми.

 2. Нормування рівня токсичного забруднення.

 3. Опишіть явище «цвітіння водойм», чим воно обумовлене.

№11

 1. Перспек­тиви вирішення проблем забру­д­нення.

 2. Природна і антропогенна евтрофікації.

 3. Методи дослідження стану металів в природних водах.

№12

 1. Донні відклади як джерело вторинного забруднення водного середовища.

 2. Методи оцінки якості природних вод.

 3. Продукція і деструкція органічної речовини.

№13

 1. Парникові гази і парниковий ефект.

 2. Радіонуклідне забруднення вод­них екосистем і його вплив на гідробіонтів.

 3. Сапробність водних об’єктів.

№14

 1. Прилади контролю та методи очистки довкілля від забруднен­ня.

 2. Природна радіоак­тивність водних об'єктів.

 3. Розрахунок комплексного індексу забруднення атмосфери.

№15

 1. Важкі метали як полютанти.

 2. Радіа­ційне опромінення гідро­біонтів природ­ними джерелами іонізу­ючої радіації.

 3. Поняття радіоактивності, дози. Одиниці вимірювання.

№16

 1. Геохімія важких металів у природному середовищі.

 2. Забруднення при­род­них об'єктів штучними радіо­нуклідами.

 3. Самозабруднення і самоочищення водойм.

№17

 1. СО як полютант.

 2. Забруднення водних об'єктів у Чорнобильській радіо­нуклідній аномалії..

 3. Органічні речовини та їх кругообіг у водних екосистемах.

№18

 1. SO2 як полютант.

 2. Форми радіо­нуклідів у природних водах.

 3. Біологічна детоксикація та буферність водних екосистем.

№19

 1. Озон як полютант. Фотохімічні ефекти.


 2. Розподіл і міграція радіонуклідів у водних екосистемах.

 3. Що таке автохтонне та алохтонне забруднення водойм.

№20

 1. Органічні забруднен­ня. Формальдегід, бензол, фенол.

 2. Накопи­чення радіонуклідів в організмі гідробіонтів.

 3. Що таке сапробність водойм. Назвіть типи водойм по сапробності.

№21

 1. Вплив радіоактив­ного забруд­нення на гідробіонтів.

 2. Кисень як основний фактор функціонування водних екосистем. Методи його визначення.

 3. Які є типи водойм по продуктивності.

№22

 1. Хлорфторвуглеводні (фреони).

 2. Екологічні і водогосподарські підходи до визначення якості води.

 3. Вкажіть джерела забруднення СО та дію на організм людини.

№23

 1. Можливості міграції полютантів у наземному повітряному середови­щі.

 2. Методи оцінки якос­ті природних вод. Карто­графування екологічного стану поверхневих вод.

 3. Типи антропогенної евтрофікації.

№24

 1. Основні забруднювачі атмо­сфер­ного повітря. Індекс якості повітря.

 2. Екосистеми водойм-охолод­жувачів енергетичних об'єктів.

 3. Колообіг органічних речовин у водних системах.

№25

 1. Смоги.

 2. Теплове забруд­нення водойм "термофікація".

 3. Комплексна екологічна класифікація якості поверхневих вод.

№26

 1. Форми міграції важких металів у водному середовищі.

 2. Реакція гідробіонтів на токсичні впливи, біоакумуляція токсикантів.

 3. Дайте характеристику біотестування.

№27

 1. Великий та малий колообіги речовин.

 2. Міграція полютантів по ланцю­гам живлення.
 3. Донні відклади як джерело вторинного забруднення водного середовища.


№28

 1. Ландшафтно-геохімічні бар'єри та біогеохімічна акумуляція.

 2. Накопичення токсикантів у орга­нізмах рослин і тварин.

 3. Хімічний склад природних вод.

№29

 1. Орга­нічні речовини і їх колообіг у водних екосистемах.

 2. Міграції забруднювачів на довгі від­стані.

 3. Комплексоутворююча здатність розчинених органічних речовин природних вод.

№30

 1. Гумусові речовини, їх роль у водних екосистемах .

 2. Довготривалі наслідки забруднення та їх прогноз.

 3. Роль рослин у великому геологічному колообігу речовин.