refik.in.ua 1

Бібліографічний опис у списку використаних джерел


Загальні вимоги і правила складання ________________________________________________________________________________________

1 Галузь застосування

 Цей стандарт визначає загальні правила бібліографічного опису документів і правила його складання. Стандарт розповсюжується на текстові опубліковані та неопубліковані документи: книги, серіальні видання, нормативно- технічні і технічні документи, депоновані наукові праці, звіти про науково-дослідні роботи та ін.

Стандарт розроблено згідно з ДСТУ 3008-95 ”Документація. Звіти у сфері науки і техніки.Структура і правила оформлення”, ДСТУ 3582-97 ”Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.1-84 ”Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления”, ГОСТ 7.12-93 ”Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”, Основними вимогами до дисертацій та авторефератів дисертацій ВАК України, Міжнародним стандартом ISO 690-2: Information and Documentation:Bibliografic References.

 

2 Загальні ВИМОГИ

 

2.1 Бібліографічний опис - ц е сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину чи групу документів, які наведені за певними правилами, необхідні та достатні для загальної характеристики й ідентифікації документу.

2.2 Бібліографічний опис складається з елементів, що об’єднані в ділянки, та заголовку.

2.3 У бібліографічному описі використовують такі умовні розділові знаки:

.- крапка і тире

. крапка

, кома

: двокрапка

; крапка з комою

/ коса риска

// дві косі риски

( ) круглі дужки

[ ] квадратні дужки

+ плюс

= знак рівності

2.4 Кожну ділянку бібліографічного опису розділяють знаком крапка і тире (.-), який допускається заміняти знаком крапка (.).


2.5 Складаючи бібліографічний опис, використовують різні скорочення, які регламентовані відповідними стандартами.

2.6 У кількісному елементі бібліографічного опису можна вказати тільки сторінку цитованого тексту.

2.7 Основні елементи бібліографічного опису.

До них належить інформація про автора (чи авторів), назву твору, вид видання (перевидання чи переклад), місце видання, видавця, рік видання та обсяг публікації.

2.7.1 Д а н і п р о а в т о р а. Ініціали осіб, на чиї праці посилаються в науковій роботі, пишуть перед прізвищем. У бібліографічному описі навпаки - на першому місці ставлять прізвище. Ця вимога стосується і опису іноземними мовами. Прізвища авторів наводять у тій послідовності, в якій вони подані у виданні. Прізвища авторів розділяють комами.

Якщо це робота двох або трьох авторів, то можна подавати прізвище та ініціали лише першого автора і додавати слова “та ін.” (“et al.”).

Книги чотирьох та більше авторів, а також видання, що не мають індивідуальних авторів, записують за назвою. Інформацію про авторів, індивідуальних чи колективних (назва організації) подають після назви через косу лінію (/). У цьому випадку ініціали ставлять перед прізвищем. Якщо авторів понад чотири, можна зазначити перших три, додаючи слова “та ін.” Можна навести прізвища всіх авторів, якщо прізвище важливого автора стоїть на п’ятому чи дальшому місці.

Дані про наукові ступені, вчені та почесні звання, титули, посаду, місце праці, членство у наукових товариствах чи академіях, які часто наводять на титульних сторінках книг, в описі опускають.

2.7.2 Д а н і п р о н а з в у т а в и д в и д а н н я. Назву роботи наводять так, як подано на титульному аркуші. Якщо після назви подано другу назву - відомості , що доповнюють, уточнюють, пояснюють основну назву роботи, то їх наводять в описі, відокремивши від основної назви двокрапкою (:). Другу назву не скорочують.

 Після назви уточнюють відомості про видання. Наприклад, ”Навч.посібник”, ”Підручник”, “Словник”, ”Довідник”, “Зб.статей”,


”Зб.наук.праць”, “У 3-х т.” тощо. Перед уточненням ставлять двокрапку. Слова в уточненні дозволено скорочувати відповідно до чинних стандартів.

2.7.3 Д а н і п р о п е р е к л а д. Після назви через одну косу лінію вказують дані про переклад. Наприклад, “Пер. з англ.”, “Пер.з англ.С.Панчишина”. Якщо книга має понад три автори, то після даних про переклад ставлять крапку з комою і перелічують авторів як зазначено в п.2.7.1.

2.7.4 Д а н і п р о п е р е в и д а н н я. Дані про перевидання й опис змін (виправлене, доповнене, перероблене тощо) подають після даних про автора (-ів) і виділяють з обох боків тире.

Порядковий номер видання подають завжди спочатку, позначаючи арабськими цифрами, незалежно від того, як надруковано в книзі. До цифри додають через дефіс закінчення (-ге,-тє,-те,-ме). Наприклад, ”3-тє вид., перероб. і доп.”

2.7.5 В и х і д н і д а н і в и д а н н я. Після інформації про автора, назву і перевидання подають інформацію про те, де, хто і коли видав книгу.

Першим елементом вихідних даних є місце видання, яке наводять повністю у називному відмінку. Дозволено подавати скорочено лише назви столиць (чи інших великих міст). Наприклад, “Львів”,” Харків”, проте “К.”, ”М.”, ”Спб”,”N.Y.” Якщо у книзі зазначено два місця видання, то в описі їх наводять через крапку з комою. Якщо одна з двох назв міст не скорочується, тоді зазначають повну назву обох. Наприклад, ”М.;Спб.”, ”Київ;Львів”. Але “К.;Львів” - неприпустимо!

Зазначивши місце видання, ставлять двокрапку.

Далі подають назву видавництва коротко, без лапок, опускаючи слово “видавництво”. Якщо книгу видали два видавництва, то в описі зазначають обидва. Наприклад, “К.:Основи”, “Львів:Просвіта”, “Вид-во Львів.ун-ту”, “Львів:Світ; Київ:Либідь”, ”К.:Либідь:Основи”.

Якщо ж книгу видали спільно три чи більше видавництв, то наводять перше зі словами “ та ін.” або ”etc.”

Після назви видавництва ставлять кому (,) і подають рік видання. Рік видання зазначають арабськими цифрами. Слово “рік”, а також місяць і число не наводять. Наприклад, ”Львів:Каменяр,2000”.


2.7.6 Д а н і п р о о б с я г п у б л і к а ц і й. У бібліографічному описі книги подають об’єм монографії. Наприклад,“483с.”

У бібліографічному описі статей подають сторінки, на яких надрукована ця стаття. Наприклад, “С.34-63.”

 

3 Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

 3.1 Пишучи звіти, статті чи дисертації, автори повинні подавати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наведено в науковій роботі, або на ідеях і висновках яких розробляють проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена наукова робота.Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Варто посилатися на останні видання публікацій.

3.2 Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, то в

посиланні треба точно зазначити номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке зроблено посилання в науковій роботі.

3.3 Посилання в тексті на джерела варто зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, “...у роботах [1-7]...”.

Допускається наводити посилання на джерела у виносках, номер посилань має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань.

Приклад.

Цитата в тексті: “...у загальному обсязі робочого часу частка інформаційної роботи перевищує 70% [6]1)

Відповідний опис у переліку посилань:

6. Дорона М.С. Автоматизація робіт в установах // ТНПР.-№4.-К.:Академія,1999.-С.66-71.

Відповідне подання виноски:

________________

1) [6] Дорона М.С. Автоматизація робіт в установах // ТНПР.-№4.-К.:Академія,1999.-С.66-71.

 

3.4 Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору треба наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований зміст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати треба починати і закінчувати лапками і наводити в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зберігаючи авторське написання;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень,

абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Їх ставлять у будь-якому місці цитати ( на початку, всередині, на кінці);

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело.

 

4 Список використаних джерел

 4.1 Список використаних джерел (перелік посилань) - елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

4.2 Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв.

4.3 Список використаних джерел треба розміщувати одним із таких способів:

- у порядку появи посилань у тексті (рекомендований ДСТУ 3008 для звітів про науково-дослідну роботу та при написанні дисертацій);

- в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;

- у хронологічному порядку.

Основна вимога до укладання списку використаних джерел - однотипне оформлення та дотримання чинного державного стандарту на бібліографічний опис творів друку.

4.4 Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті

( номерні посилання).


5 БІБЛІОГРАФІЧНІ ОПИСИ

 5.1 Об’єктом бібліографічного опису є книга, брошура, однотомне чи багатотомне видання, а також окремий том (випуск) багатотомного чи

серіального видання, нормативно-технічний і технічний документ (стандарт, технічні умови, техніко-економічні нормативи і норми, патентні документи, промислові каталоги, прейскуранти на матеріали, обладнання

та вироби), депонована наукова робота, неопублікований документ ( звіт про НДР, неопублікований переклад, дисертація тощо).

5.2 Об’єктом бібліографічного опису може бути і складова частина документу - стаття, для ідентифікації та пошуку якої потрібні відомості

про документ, в якому вона наведена.

Загальний вигляд бібліографічного опису статті:

Автор, назва статті // Відомості про документ, в якому є ця стаття.- Місце видання:Видавництво,рік видання. - Сторінки, на яких надрукована стаття.

Подання інформації про автора, назву статті, про книгу, в якій є ця стаття, вихідні дані видання наводять згідно з п.2.7.1-2.7.6.

Скорочення слова Сторінка подається українською мовою як С., англійською та французькою як Р., німецькою як S. (наприклад: C.12-32; P.12-32; S.12-32).

Примітки:

1.Бібліографічні посилання і списки стереотипних і перекладних видань допустимо наводити у тому вигляді, як вони є в оригіналі.

2.Назви періодичних видань ( журналів, вісників, бюлетенів, збірників, серійних видань) наводять у вигляді загально-прийнятих скорочень чи абревіатури, які є достатніми для ідентифікації видань.

5.3 Бiблioгpaфiчний oпиc джepeл, oпyблiкoвaниx y вcecвiтнiй кoмп'ютepнiй мepeжi Internet (WoгId Wide Web).

Пocилaння нa eлeктpoннi джepeлa - явищe нoве й ocтaтoчнo нeвнopмoвaне. Пpaктикyють тaкі cтилi цитyвaнь: MLA, APA тa ISO. ISO - цe cтaндapт ISO 690-2, пpийнятий Miжнapoднoю opгaнiзaцiєю cтaндapтизaцiї, пpoтe щe нe aдaптoвaний дo нaцioнaльниx нopм нeaнглoмoвниx кpaїн. Biн пepeдбaчaє oпиc джepeлa вiдпoвiднo дo вимoг ГОСТу 7.1-84, пicля якoгo в [ ] зaзнaчaють, пicля cлoвa Цum. aбo Cited дaтy вiдвiдaння cтоpiнки в Internet'і. Пicля цьoгo зазначають: Дocmynнuй з: aбo Available from: i в < > URL aдpecy cтоpiнки.·


 

Приклади оформлення бібліографічного опису у ПЕРЕЛІКУ ПОСИЛАНЬ ( У ЗВІТАХ ПРО ндр), У СПИСКУ використаних ДЖЕРЕЛ (У ДИСЕРТАЦІЇ), у СПИСКУ ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ( В АВТОРЕФЕРАТІ)

 

Монографія (один, два або три автори)

Василенко М.В. Теорія коливань:Навч. посібник.-К.:Вища школа,1992.- 430с.

 

Буров Є. Комп’ютерні мережі / За ред.В.Пасічника.- Львів:БаК,1999.- 468с.

Опанасів В.В., Василевський О.Н. Розрахунки електричних кіл на програмованих калькуляторах.-К.:Техніка,1997.- 85с.

 

Меликов А.З., Пономаренко Л.А., Рюмшин П.А. Математические модели многопотоковых систем обслуживания.-К.:Техніка,1991.- 265с.

або

Меликов А.З.и др. Математические модели многопотоковых систем обслуживания.-К.:Техніка,1991.-265с.

 

Монографія ( чотири, п’ять і більше авторів)

Гелле К. та ін. Історія Норвегії /Кнут Гелле, Столе Дюрвік, Ральф Даніельсен та ін./ Пер.з норв.Н.Іваничук, І.Сабор, М.Красавіна.-Львів:Літопис,2001.- 351с.

або
 

Львівщина на порозі XXI століття:Соціальний портрет / С.А.Давимука, А.Ф.Колодій, Ю.А.Кужелюк, В.М.Подгорнов, Н.Й. Черниш - Львів,2001.-351с.

 

Багатотомне видання

Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі. Книга 1.- Львів:Ін-т народознавства НАН України, 1997.- 424с.

Українська літературна енциклопедія: В 5-ти т. / НАН України.-К.:УРЕ ім.М.П.Бажана,1990.

 

Збірка наукових праць

Обчислювальна і прикладна математика: Зб.наук. пр.- К.:Либідь,1993.- 99с.

Задорожний Б. Проблеми загального та германського мовознавства: Зб.праць / ЛНУ ім. Івана Франка.- Львів,2000.- 250с.

 

Словники

Библиотечное дело: Терминол.словарь / Сост.И.М.Суслова, Л.Н.Уланова.-2-е изд.- М.:Книга,1986.- 224с.

 


Довідники

Плиса В.Й.Страхування: Довідник.- Львів:Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка,2001.- 197с.

 

Перекладні видання

Гроссе Э., Вайсмангель Х.Химия для любознательних / Пер.с нем.-М.:Химия,1980.- 392с.

 

Складові частини (с т а т т і) з:

книги

Дюрвік С. 1536-1814 // Історія Норвегії / Пер.з норв.Н.Іваничук, І.Сабор, М.Красавіна.- Львів:Літопис,2001.- С.91-167.

 

Черниш Н. Стан духовної культури та життєві орієнтації населення

// Львівщина на порозі XXI століття:Соціальний портрет.- Львів,2001.-С.324-351.

збірника

Хоронжий А. Соціальний контроль в умовах ринкових відносин

//Трансформація економічної системи в Україні: Наук. зб. / За ред.З.Г.Ватаманюка.- Львів:Інтереко,2000.- С.382-384

 

журналу

Коржанський М.Й. Про принципи кримінального права України // Право України.- 1995.- №11.- С.69.

 

Табак Ф.Український фольклор у творах Карла Францоза // Народна творчість та етнографія.- 1969.- №1.- С.24-29.

 

Бобак Я., Черник Я. Генетичні нестабільності ліній lozenge Drosophila melanogaster // Вісн. Льв. ун-ту.Сер.біол.Вип. 26.- 2000.- C.39-46.

 

іноземного журналу

Perez K. Radiation therapy for cancer of the cervix//Oncolgy.- 1993.- Vol.7,№2.-P.89-96.

 

енциклопедії

Костюченко В.А. Дитяча література // УЛЕ.- Т.2.- К.:УРЕ ім.М.П.Бажана,1990.

 

тези доповідей

Пономаренко Л.А., Жучкова И.В. Оптимальное назначение приоритетов при организации доступа в локальных сетях АСУТП // Труды Междунар.конф.”Локальные вычислительные сети” (ЛОКСЕТЬ 88).- Т1.-Рига:ИЭВТ АН Латвии,1995.- С.507-515.

 

Камишин В.В. та ін. Система оцінки науково-технічних програм та напрямків за допомогою експертного опитування методом “ДЕЛЬФІ”


//VIII Междунар. науч.-практ. конфер.”Система научно-технической информации: проблемы развития и функционирования”/ Тез. док. и сообщ., 30-31 мая 2001 г.- К.:УкрИНТЭИ,2001.- С.71-76.

 

Депоновані наукові праці

Тріщ Б.М. Оптимізація температурних полів і напружень у квадратній пластині з отвором / ЛНУ ім. Івана Франка.- Львів,2000.-14c.- Деп. в ДНТБ України 11.12.2001, №239 - Ук01.

 

Дисертації

Луус Р.А.Дослідження обладнання з пневмовакуумним приводом для захоплення, переміщення і фіксації при обробці пористих будівельних виробів:Дис...канд.техн. наук:05.05.04.- К.,1992.- 212с.

  

Автореферати дисертації

Куницький Р.Й. Соціальний захист населення в умовах переходу до ринкової економіки: Автореф.дис...канд.екон.наук:08.01.01.- Львів,1995.-37с.

 

Звіт про НДР

Проведення досліджень і випробувань теплотехнічних властивостей камер типу КХС: Звіт про НДР (заключний) / Київський політехнічний інститут (КПІ).- №ДР0096U001456; Інв.№ З 1154799.- К.,1999.- 90с.

 

Стандарти

ДСТУ 3008-95 Документація.Звіти у сфері науки і техніки:Структура і правила оформлення.- К.:Держстандарт України.-1995.- 37с.

 

Авторські свідоцтва

Линейный импульсный модулятор: А.С.1626362.Украина, МКИ НОЗК7/02/ В.Г.Петров.- №4653428.21; заявлено 23.03.92; опубліковано.- №13.- 4с.ил.

 

Патенти

Пат.4601572 США, МКИ G 03 B 27/74.Microfilming system with zone controlled adaptive lighting:Пат.4601572 США,МКИ G 03 В 27/24/ D.S.Wise (США); McGraw-Hill Inc.-№ 721205; Заяв.09.04.85; Опубл.22.06.86; НКИ 355/68.- 3с.

 

Каталоги

Каталог млекопитающих СССР.Плиоцен-современность / АН СССР, Зоол.ин-т / Под ред.И.М.Громова, Г.И.Барановой.- Л.:Наука. Ленингр.от-ние,1981.- 456 с.


 

Відомості з Інтернету (рекомендовано)

Гpaбинcький I.M. Miжнapoднi eкoнoмiчнi вiднocини: Плaни пpaктичниx зaнять для cтyдeнтiв l-гo кypcy. - Львiв, 2000.- [Цит. 2001, 5 ciчня].- Дocтyпний з:.

 

Львiвcький yнiвepcитeт.- Львiв, 2000.- [Цит. 2001, 5 ciчня].-Дocтyпний з: .

 

Li S., Crane N. Electronic Souгces: MLA Style of Citation.-199б.-[Cited 2000, 12 June].- Available from: .

 

 

Timoshenko V.P. New Soviet Economic Plan: Its Agricultural Aspect // The Journal of Political Economy.- 1953.- Vol.61, Issue 6.-P.489-508.- [Cited 2000, 8 Dec.].- Available from:.

 

International Standard ISO 690-2: Information and Documentation:

Bibliografic References: Part 2. Electronic Documents or Parts Thereof: Additional Examples.- 1999.- [Cited 2001, 5 Jan.].-Available from: