refik.in.ua   1 ... 7 8 9 10

Теория поэтической речи. Поэтика. - М., 1903.- С. 155.


2. Выготский Л. С. // Лингвистический энциклопедический словарь. - М.: Сов. энцикл., 1990. - С. 169.

3. Галь Н. Слово живое и мёртвое. - 4-е изд. - М.: Книга,

1987.-272с

4. .Димнет Э. Искусство думать // М. Лиуде, Э. Лиуде. Как

научиться быстро читать. - М.: Вече, АСТ. 1996. - 152 с.

5.Дуцяк І. Логіка. - Л.: Просвіта, 1996. -237 с.

6. Здоровега. В. Український інформаційний простір // Друкарство, - 1998. - Січень-Лютий. - С. 10-11.

7. Землянова Л. М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества: Толковый слов, терминов и концепций. - М.: МГУ, 1998. - 301 с,.

8. Іванченко Г. Г. Літературне редагування: Посібник. - К.: Вища шк., 1983. -223о.

9. Іванченко Р. Г. Рукопис у редактора. - X.: Кн. палата, 1967.-216с.

10. Иствуд А. Я вас слушаю… – М., 1984.– 11 с.

11. Книга: Энциклопедия. -- М.: Науч. изд-во «Большая рос. Энцикл.», 1999. -800 с.

12. Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь. -М.: Наука, 1987. -508с.

13. Мелещенко О. М. Комп'ютерні й телекомунікаційні технології як гарант інтеграції журналістики України в світовий інформаційний простір. - К., 1988. - 195 с.


14. Общество и книга: От Гутенберга до Интернет: Матеріали міжнар. конф, «Інформаційне суспільство і соціокультурний простір книги», Москва, вересень, 1999р. - М.: Традиция, 2000. – 200с.

15. Партико 3. В. Загальне редагування. Нормативні основи: Навч. посіб. - Л.: Афіша, 200І. - 426 с.

16. Платонов К. К. Система психологии и теория отражения. - М.: Наука, 1982. - 268 с.

17. Пономарів О. Д. Культура слова. Мовностилістичні поради. - К.: Либідь, 1999.- 240с.

18. Різун В. В. Літературне редагування: Підручник. - К.: Либідь, 1996.-240с.

19. Різун В. В. Основи комп'ютерного набору і коректури: Підручник. - К.: Либідь, 1993. - 187 с.

20. Русско-украинский словарь иностранных слов. X.: Прапор, 1999.

21. Свинцов В. И. Логические основы редактирования текста. -М., 1972. -211 с.

22. Сопер Поль Л. Основы искусства речи. - М.: Иностран. лит., 1958.-468с.

23. Талскотт Д. Электронно-цифровое общество. Плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта. - М.: Рефл-бук, 1999.-432с.

24. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. - М.: Прогресс, 1971. - Т. 3. - С. 515.


25. Халимоненко Г. И. Основы научно-информационной дея-тельности: Учеб, пособие. - К., 1980. - 119с.

26. Якимович Ю. Мир печати: Попул. иллюстрир. слов. -справ. - М.: Дограф, 2001.

До розділу другого

1. Українська, термінологія і сучасність; Тези дон. Всеукр. наук. конф. / За ред. Л. Симоненко. - К., (996.

2. Українська термінологія і сучасність: Матеріали 11 Всеукр. наук. конф. / За ред. Л. Симоненко. - К., 1997.

3. Тези наукової конференції з проблем сучасного українського правопису і термінології: (3 нагоди 70-річчя першої Всеукр. правопис, конф. у Харкові, 1927 р.). - К, 1997.

4. Проблеми зіставної семантики: 36. наук. пр.– К., 1995.

5. Лінгвістичні, студії: 36. пр. викладачів Черкас. держ. Ун-ту ім. Б. Хмельницького. - Б. м.: Сіяч, 1995. - 152 с.

6. Третій міжнародний конгрес україністів: Тези і повідомл. Мовознавство.—X., –1996.

7. Тараненко О. Лінгвістичні проблеми української термінології // Уряд, кур'єр. - 1998. - 27 січня.

8. Зарицький М. Проблеми теорії і практики сучасного українського термінознавства // Вісник Книжкової палати. - 1998. - №1. - С. 20-23.

9. Зарицький М. Стан і перспективи формування української науково-технічної терміносистеми // Вісник Книжкової палати. - 2000. - № 2. - С. 24-26.


10 .Даниленко В. П. Русская терминология: Опыт лингвистического описання. - М.: Наука, 1977. - 157 с.

11. Ирлицина И. В. Системность терминологической лексики // Слово в системних отношениях. - Свердловск, 1986. -С. 104-109.

12. Склад і структура термінологічної лексики української мови. -К., 1984.- 194с.

До розділу третього

І. Д'яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько 3. Б. Основи термінотворення. Семантичні та соціолінгвістичні аспекти. - К.: Вид. дім «КМ Асаdеmіа», 2000. - 218 с.

2. Михайлишин Б. Чи графічні позначки у словниках є показником термінологічних словосполучень? // Проблеми української науково-технічної термінології: Тези доп. 4-ї Міжнар. наук. конф. - Львів: Вид-во Львів, держ. Ун-ту «Львів, політехніка», 1996.

3. Покровська. О., Філон М. Про одну з тенденцій передачі на письмі сучасної української економічної лексики // Українська термінологія і сучасність: Матеріали II Все-укр. наук. конф. - К., 1997. - С. 190 --193.

4. Мочерний С. В. Економічний словник-довідник. - К., 1995.

5. Бобров В. Я. Основи ринкової економіки: Підручник. - К.: Либідь, 1995 - 186с.

6. Герасимчук В. Г. Маркетинг: Теорія і практика: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 1994. - 326 с.

7.Самуельсон П, Економіка: Підручник.- Л.: Світ, 1993.-с.


До розділу четвертого

1. Вовк А. Термінологічна діяльність української діаспори // Вісник АН України. - 1992. - № 10.

2. Загальна філософія. Філософські твори: У 2 т. - Т, 1, -К., 1990.

3. Жовтобрюх М. А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918-1941 рр.). - К„ 1991. - 256 с.

4. Кочан І. Українська термінологія 90-х років XX ст. // Українська термінологія і сучасність: Матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. - К., 1997. - С. 17-18.

5. Лижник Л. Л. Деякі аспекти дослідження лексики будівництва в українському мовознавстві // Постаті та ідеї. З історії мовознавства в Україні: 36. наук, пр, - К.: Наук. думка, 1995. - С. 114-119.

6. Симоненко Л. Українська термінологія кінця XX століття //Українська термінологія і сучасність: Матеріали ТІ Все-укр. наук. конф. - К., 1997. С. 10-14.

7. Хвиля А. Знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті. - X.: Рад. шк., 1933. - ЗО с.

8. Холодний Гр. До історії організації термінологічної справи на Україні // Вісник ін-ту укр. наук. мови. - 1928. -Вип. 1. - С. 9-20.

9. Циткіна Ф. Л. Термінознавство в Україні й аспекти зіставних досліджень // Мовознавство. - 1993. - № 2.

10. Шелудько Д. Німецькі елементи в українській мові // 36. Комісії для дослідження історії укр. мови. - 1931. -- Т. 1. -С. 1-60.


11.Шелудько Ів. Словник технічної термінології. Електротехніка. - К.: Держ. вид-во України, 1928. - 248 о.

До розділу п'ятого

1. Верхратський І. Г. Виразня мінералогічна: 36. НТШ. -Львів, 1909.-Т. 13. -С. 1-64.

2. Єфименко П. По поводу заметки г. Левченка о русинской терминологии // Основа. — 1862. — Кн. 8. -- С. 45 -52.

3. Жовтобрюх М. А. Развитие терминологического словаря украинского языка в дооктябрьский период // Уч. зап. Моск. пед. ин-та. - 1969. - С. 92-99.

4. Історія української культури: У 5 т. - К.: Наук, думка, 2001. - Т. 1, 2.

5. Кияк Т. Р. Проблеми української термінографії. Старі уроки в нових умовах // Вести. Харк. политехн. ун-та. - 1994. –Вип. 1,№19.-С. 191-198.

6. Левицький В. Начерк термінології хемічної // 36. НТШ. -. №9. – С. 1-12.

7. Левченко М, Заметка о русской терминологии // Основа. - 1861. - Кн. 7. - С. 183-186.

8. Панько Т. І., Качан І. М., Мацюк Г. П. Українське термінознавство. -Л., 1994.-- 216с.

9. Симоненко Л. О. До питання розвитку української термінологічної лексикографії // Вестник Харк. политехн. ун-та. - 1994. - Вып. 1, № 19. - С. 198-203.

10. Боват В. І., Доломіно М. И. Короткий російсько-український словник поліграфічних і видавничих термінів. - К.: Техніка, 1969. - 114с.


11. Поліграфічна, та видавнича справа Російсько-український тлумачний словник / Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, О. М. Василишин, О. Г. Дячок. - Л.: Афіша, 2002. -436 с.

12. Українсько-російський та російсько-український словник-довідник видавничої справи / Уклад. Е. І. Огар. — Л., 2001

13. Гунько С. Н., Демков В. М. Словарь по полиграфии и полиграфической технологии. - Минск, 1995. - 237 с.

До розділу шостого

1.Д'яков А. Деякі аспекти термінологічного планування // Українська термінологія і сучасність: Матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. - К., 1997. - С. 155-157.

2. Хойнацький М. Чи завжди державні стандарти на терміни та визначення є дороговказом до істини? // Українська термінологія і сучасність: Матеріали II Всеукр. наук, конф. - К., 1997.-С. 23-26.

<< предыдущая страница