refik.in.ua 1

ІСПИТОВІ ПИТАННЯ З КУРСУ


ВСТУП ДО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА”

І курс, ІІ семестр


 1. Соціально-політичне значення перекладу від давнини до сучасності.

 2. Переклад і поширення наукових (політичних, економічних знань), збагачення національних мов, культур, літератур.

 3. Рівні суспільного використання письмового й усного перекладу.

 4. Вплив перекладу на лексичне збагачення національних мов.

 5. Історична роль літературного перекладу у створенні національних літератур і закріпленні національних мов. Назвати прізвища таких перекладачів.

 6. Переклад і науково-технічний прогрес суспільства (поширення наукових, технічних, медичних відкриттів).

 7. Переклад і розвиток та збагачення культур (переклад лібрето опер, оперет, пісень, арій, кращих кінофільмів).

 8. Переклад і поширення філософських, релігійних (християнство), педагогічних, політичних ідей і доктрин у суспільстві. Наведіть приклади.

 9. Етапи і форми підготовки фахового перекладача/тлумача.

 10. Фахова компетенція перекладача/тлумача. Мовна підготовка/лінгвістичне підґрунтя перекладача/тлумача: лексичний запас, літературний/художній рівень мовлення, виразність дикції; патріотизм перекладача/тлумача.

 11. Морально-етичний і культурний образ перекладача/тлумача.

 12. Переклад у вивченні та навчанні іноземних мов. Різні періоди у ставленні до перекладу у вітчизняній методиці.

 13. Переклад у складні періоди суспільних випробувань (війни, холодної війни).

 14. Термін і поняття „переклад/тлумачення”, „перекладач/тлумач”.

 15. Особливості фахової діяльності перекладача і тлумача.

 16. Складові активного словника фахового перекладача/тлумача.

 17. Розгорнута характеристика комунікативної односторонньої та двосторонньої моделі діяльності перекладача/тлумача.
 18. Назвіть найвидатніших українських перекладачів сучасного й минулого.


 19. Типи та види перекладу. Види тлумачення і їх виконавці (переклад на лінійному рівні, послідовне тлумачення і його підвиди: гід-тлумач, тлумач-нашіптувач). Синхронне тлумачення, його головні відмінності від послідовного тлумачення. Умови праці тлумача-синхроніста.

Поняття і терміни – мовна одиниця й одиниця перекладу.

 1. Писемний переклад як вид діяльності. Жанрові підвиди писемного перекладу.

 2. Транскодування, його підвиди та сфери застосування.

 3. Випадки, коли послівний переклад є достовірним/адекватним перекладом. Наведіть приклади.

 4. Різниця між буквальним і буквалістичним перекладом. Наведіть приклади.

 5. Обмеження і випадки неможливості застосування буквального перекладу („вдавані друзі перекладача”). Наведіть приклади.

 6. Правила відтворення українських онімів англійською, німецькою та іншими мовами.

 7. Анотаційний переклад, його особливості й сфери застосування/використання. Наведіть приклади

 8. Реферативний переклад, спосіб його підготовки, виконання і сфери використання.

 9. Різниця між перекладом на рівні лексем, послівним перекладом і перекладом на рівні комунікативних одиниць (словосполучень і речень), тексту.

 10. Трансформація мовних одиниць МО у МП в процесі перекладу і тлумачення. Наведіть приклади.

Стратифікація мовних одиниць та їх використання в перекладі/тлумаченні.

 1. Машинний переклад і сфери його застосування на сучасному етапі.

 2. Літературний переклад і його жанрові підвиди. Найважливіші вимоги до літературного перекладу.

 3. Різниця між власне літературним перекладом та літературно-художнім перекладом. Сфери їх застосування.

 4. Труднощі відтворення еквіметрики віршованих творів у перекладі.

 5. Підрядковий переклад/підрядник і його використання у прозових і віршованих перекладах.

 6. Термін і поняття „вільний переклад” і його підвиди.


 7. Термін і поняття „скорочений переклад” і його підвиди.

 8. Матриця поетичного твору та причини недотримання всіх складових компонентів/елементів у перекладі.

 9. Трансформація та ампліфікація у віршованих/поетичних перекладах.

 10. Труднощі відтворення “зовнішньої” та “внутрішньої” адекватності/матриці у віршованому і прозовому перекладі. Параметри перекладу поетичного твору.

 11. Головні підготовчі й виконавські етапи достовірного/повного й адекватного перекладу.

 12. Проблема перекладності та неперекладності, її історичне та лінгвістичне підґрунтя.

 13. Співвідносність термінів і понять „адекватний переклад” – „точний переклад”, «еквівалентний переклад».

 14. Основні підготовчі етапи перекладу і тлумачення.

 15. Роль і місце словників у фаховій діяльності перекладача/тлумача.

 16. Типи лінгвістичних словників, їх характеристика.

 17. Багатомовні словники і сфери їх використання.

 18. Нелінгвістичні словники та їх використання при підготовці й фаховій діяльності перекладача/тлумача.

 19. Перекладачі-творці літературних мов і літератур.

 20. Переклад і доместикація. Типи доместикації.

 21. Переклад-переспів і переклад-переробка (re-hash). Різниця між ними.

 22. Найвидатніші сучасні перекладачі художньої літератури України та їхні переклади з різних національних літератур.

 23. Універсальна лексика і термінолексика, ідіоми, інтернаціональна лексика, власні імена, реалії суспільно-політичного життя народу, жаргонна лексика та їх переклад.

 24. Хибні друзі перекладача та їх переклад.

 25. Стильові особливості тексту. Інформативний текст і його кліше.
 26. Досягнення еквівалентності мовних одиниць шляхом перекодування їхньої хрономорфологічної структури (напр. Renault, Dubois, Cicero, etc).


 27. Перекладність / неперекладність як проблема. Наведіть приклади неперекладності мовних одиниць і граматичних структур.

 28. Трансформації в процесі перекладу. Наведіть приклади.

 29. Описовий переклад і його застосування.

 30. Авторизований переклад, антонімічний переклад. Наведіть приклади.

 31. Граматична адекватність часових форм дієслова та її відтворення.

 32. Абсолютні лексичні еквіваленти. Наведіть приклади.

 33. Навчальний переклад і його мета.