refik.in.ua 1

ІВАНОВ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ


студент Інституту підготовки

слідчих кадрів для МВС України

Національного університету

«Юридична академія України

імені Ярослава Мудрого»
ЩОДО ДЕЯКИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

ЯК ПРАВОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
Тенденції розвитку правової соціальної державності проявляються через втілення в реальність головних принципів правової держави — панування права і верховенства правового закону, зв’язаності держави правами і свободами особи та поділ влади.

Останні роки в історії України стали переломним етапом, який ознаменувався глибокими перетвореннями в усіх сферах суспільного життя — політичній організації, економіці, соціальній структурі та суспільній думці. Головними орієнтирами подальшого розвитку обрано ідеали демократичної, соціальної і правової держави та громадянського суспільства, заснованого на вільних ринкових відносинах, різноманітності й рівності всіх форм власності, свободі самовизначення , ініціативності громадян та соціальній солідарності.

В Україні на конституційному рівні закріплено, що наша держава є демократичною, правовою і соціальною. Це важливе положення закріплює напрям подальшого розвитку нашої держави і суспільства, але стверджувати, що в Україні остаточно побудовано правову державу, було б передчасно.

Принцип панування права та похідний від нього принцип верховенства Конституції і закону в Україні поки що перебуває на початковій стадії втілення в життя. Подекуди закони приймаються без урахування реальних суспільних потреб та навіть усупереч їм, закріплюючи чиїсь кон’юнктурні інтереси.

Принцип поділу влади, закладений у Конституції, в Україні ще остаточно не реалізований. Система стримувань і противаг як основа розподілу повноважень між гілками влади достатньо не відпрацьована. Ефективна взаємодія всіх гілок влади можлива лише за умов тісного і наполегливого співробітництва між ними, а не жорсткої конфронтації, адже жодна з гілок державної влади нездатна оптимально реалізовувати свої повноваження без співпраці з іншими.


Усі зазначені фактори негативно впливають на процесс побудови України як правової та соціальної держави. Цю проблему неможливо вирішити без послідовного впровадження комплексу заходів правового, соціально-економічного, політичного, організаційного і виховного характеру. Особливу роль у процесі розбудови правової соціальної державності мають відігравати юристи — як вчені-теоретики, так і практичні працівники. Основним напрямом їхньої роботи має бути всебічне забезпечення прав і свобод особистості, без чого побудова правової і соціальної держави неможлива.

Науковий керівник: асистент кафедри теорії держави і права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Петров І.В.