refik.in.ua 1

Полтавський національний педагогічний університет


імені В.Г. Короленка

Кафедра ___________________________________________

Змістовий модуль Методика викладання основної спеціальності

З В І Т
з ________ виробничої педагогічної практики _______________

(назва практики)
студента ______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
курс __четвертий_ група _________ денної форми навчання
в ______________________________________________________

(назва бази практики)
Терміни практики: з ___________ по _______________________
Факультетський керівник

канд. істор. наук., доц. Тронько Т.В.

(вчений ступінь, звання, прізвище, ініціали)


Груповий методист

_________________________

(вчений ступінь, звання, прізвище, ініціали)
Полтава – 20_____

І. КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАКТИКИ


 1. Кількість відвіданих уроків учителя (з фаху) ____________

 2. Кількість відвіданих уроків студентів–практикантів (з фаху) ________________

 3. Кількість проведених уроків (з фаху) _______________

 4. Кількість проведених виховних заходів _________________

 5. Кількість проведених позакласних заходів (за фахом) _______________

 6. Кількість відвіданих виховних заходів (учителів, одногрупників) _________________

 7. Кількість відвіданих позакласних заходів (учителів, одногрупників) __________________

 8. ………

 9. ……….

 10. …………


ІІ. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

ІІІ. ПОЗАКЛАСНА РОБОТА З ФАХУ

ІV. ВИХОВНА РОБОТА


V. МЕТОДИЧНА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

VІ. ВИСНОВКИ

Дата складання звіту „___”___________201____року

Студент _____________________/_____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Звіт студента повинен відображати кількісні і якісні характеристики роботи практиканта за такими напрямами:
І. НАВЧАЛЬНА РОБОТА

ІІ. ПОЗАКЛАСНА РОБОТА З ФАХУ

ІІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА

ІV. ВИХОВНА РОБОТА

V. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

VІ. ВИСНОВКИ І ПОБАЖАННЯ

Дата

Студент ____________ Прізвище, ініціали

(підпис)
ПЕРЕЛІК ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

СТУДЕНТІВ ПРАКТИКАНТІВ ІV-го КУРСУ
з історії


 1. Плани-конспекти проведених уроків (10 шт., уроки різних типів). Один з них — розгорнутий конспект з використанням інноваційних методик.

 2. Дидактичні матеріали, виготовлені власноруч і використані під час проведення уроків.

 3. Аналіз 2-х відвіданих практикантом уроків учителя (вчителів) історії в базовій школі або уроків одногрупників (усний або письмовий за узгодженням з методистом).

 4. Самоаналіз 2-х уроків, проведених на різних етапах практики (усний або письмовий за узгодженням з методистом).

 5. Конспект позакласного заходу з історії.

 6. Звіт студента-практиканта про роботу під час практики, який відображає такі складові: навчальна (урочна і позаурочна) робота, методична робота, виховна робота, висновки.

 7. Заповнений і належним чином оформлений “Щоденник практиканта”.


з географії

 1. Плани-конспекти проведених уроків географії (10, в т.ч. 1 розгорнутий план-конспект з використанням нетрадиційних форм організації навчання )

 2. Розгорнутий план-конспект уроку з використанням елементів розвиваючого навчання.

 3. Розгорнутий аналіз двох відвіданих уроків учителя географії.
 4. Самоаналіз двох власних уроків географії.


 5. Методична розробка позакласного заходу з географії

 6. Виготовлене студентом унаочнення, дидактичні матеріали до уроку (в електронному чи паперовому вигляді).

 7. Звіт студента-практиканта про роботу під час практики, який відображає такі складові: навчальна (урочна і позаурочна) робота, методична робота, виховна робота, висновки.

 8. Заповнений і належним чином оформлений “Щоденник практиканта”.