refik.in.ua 1

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ


Реферат повинен відповідати вимогам написання наукових робіт студентами та мати наступні складові:

Титульний лист, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел і літератури.

Титульний лист.


МІНСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
РЕФЕРАТ

На тему:

« ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ»

Виконав студент (ка)

1 курсу, група ГРС 29

Іванов І.В.

Київ 2009

Зміст повинен відображати основні розділи реферату із зазначенням сторінок.

ЗМІСТ

Вступ 3


Розділ 1. (
назва розділу) 5

Розділ 2. (
назва розділу) 8

Розділ 3. (
назва розділу) 11

Висновки 15

Список використаних джерел і літератури 17

Вступ. У вступі потрібно розкрити актуальність теми, хронологічні межі, об’єкт, предмет та завдання дослідження.

Основна частина. В основній частині необхідно розкрити суть розділів реферату.

Висновки. У висновках необхідно висвітлити результати дослідження у відповідності до поставлених завдань.

Список використаних джерел і літератури. Подається в алфавітному порядку список використаних джерел і літератури з зазначенням автора чи авторського колективу, назви джерела чи монографії, року видання. Наприклад:

  1. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі.-К., 1993.
  2. Голод в Україні 1946-1947: документи і матеріали. - К., Нью-Йорк, 1996.


Об’єм реферату повинен складати 10 – 15 сторінок друкованого тексту Times New Roman 14, інтервал 1, або рукописні варіанти розбірливим почерком.

Реферати надсилати в електронному вигляді на адресу - pylypiv_ist_ukr@ukr.net

Обов’язково вказувати в темі листа прізвище, ініціали та групу студента.

ТЕМИ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ

 1. Писемні джерела про слов'ян І-УІІ ст.

 2. Походження назв "Русь", "Україна".

 3. Впровадження християнства на Русі.

 4. Боротьба південно-західних руських князівств з кочівниками.

 5. Діяльність князя Володимира Мономаха.

 6. Доба Ярослава Мудрого.

 7. Розвиток торговельно-ремісничих центрів Галицької землі.

 8. Боротьба Галицько-Волинської держави проти німецьких рицарів-хрестоносців.

 9. Боротьба Русі проти монголо-татарської навали.

 10. Литовська експансія на українські землі.

 11. Данило Галицький - видатний державний, політичний діяч.

 12. Життя та діяльність князя Свидригайла.

 13. Московські змагання за українські землі.

 14. Люблінська унія та її наслідки.

 15. Церковне життя в Україні ХІУ-ХУІ ст.

 16. Україна ХУ-ХУІ ст. очима чужинців.

 17. Життя, побут, звичаї, традиції запорозьких козаків.

 18. Дмитро Вишневецький (Байда): життя та діяльність.

 19. Держава і козаки.

 20. Запорозька Січ та її роль в історії українського народу.

 21. Чорноморські походи запорозьких козаків у XVI – на поч.ХУІІ ст.

 22. Йосип Верещинський - видатний теоретик держави в Україні.

 23. Православ'я і козацтво.

 24. Православна церква в Польщі. Братства.
 25. Історичні постаті козацьких вождів кінця ХУІ-поч. XVII ст.: Криштоф Косинський, Северин Наливайко, Іван Підкова, Самійло Кішка, Петро Сагайдачний, Михайло Дорошенко, Марко Жмайло, Тарас Трясило, Павлюк, Гуня, Скидан, Острянин.


 26. Богдан Хмельницький - визначний державний діяч України.

 27. Дипломатичні стосунки України з Московщиною 1648- 1651рр.

 28. Приєднання України до Росії чи возз'єднання України з Росією?

 29. Будівництво Української козацької держави.

 30. Іван Мазепа як полководець і державний діяч.

 31. Пилип Орлик та його Конституція України.

 32. Ліквідація Запорозької Січі і подальша доля українського козацтва.

 33. Гайдамацькі рухи. Коліївщина.

 34. Історичні портрети Данила Апостола та Кирила Розумовського.

 35. Історичні портрети Максима Залізняка та Івана Ґонти.

 36. Історичний портрет Феофана Прокоповича.

 37. Історія русів - визначна пам'ятка національного відродження українського народу.

 38. "Руська трійця" та її роль в історії суспільно-політичного руху України.

 39. Устим Кармелюк - борець за волю народу.

 40. Кирило-Мефодіївське братство і його значення для національного відродження.

 41. Громадсько-політична діяльність М.П. Драгоманова.

 42. Національно-культурна діяльність громад.

 43. Українські діячі науки і культури: В.Антонович, П.Чубинський, М.Старицький і ін.

 44. М.С. Грушевський- видатний політичний,державний та громадський діяч України.

 45. В.К. Винниченко - видатний політичний, державний та громадський діяч України.

 46. С.В. Петлюра - видатний політичний, державний та громадський діяч України.

 47. Входження України до СРСР.

 48. Голод 1921-1923 рр. в Україні.

 49. Українізація: форма та зміст.

 50. Сталінська конституція і масові репресії- фінал трагічних соціально-економічних перетворень в Україні.

 51. Українське питання у міжнародній політиці напередодні і на початку 2 світової війни.

 52. Рух Опору в період 2 світової війни в Україні.

 53. Діяльність ОУН-УПА в роки війни.

 54. Українці в другій світовій війні.


 55. Наслідки Другої світової війни для України.

 56. Становище в галузі культури в 60 - на поч. 80-х рр. в Україні.

 57. «Хрущовська відлига» - міфи та реальність.

 58. Шестидесятники і Диседенти. Їх роль і внесок в національне відродження України.

 59. Процес «Перебудови»: його особливості в Україні.

 60. Розпад СРСР. Проголошення Незалежності України.