refik.in.ua 1

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


1. Визначте жанр тексту.

«Усе треба віддати в музеї,-говорив батько,-тільки в музеї». «Але ж це не варто виставляти в музеях,- заперечували йому,- і не все виставляється там, хіба що краще.


 1. Анотація

 2. Памфлет

 3. Публіцистична стаття

 4. Дискусія

 5. Оповідання


2. З'ясуйте, які типи мовлення поєднано в наведеному тексті.

Олесь не повірив своїм очам: по городі спокійнісінько походжав здоровенний вепр. Він визбирував картоплю, що залишилася після копання(За Б.Комаром).

 1. Розповідь і опис

 2. Розповідь і роздум

 3. Розповідь, опис і роздум

 4. Розповідь, опис та оцінка предмета

 5. Роздум та оцінка предмета


3. До якого стилю належить поданий текст?

Гори навколо мовби висіли в повітрі, такі вони були прозорі й легкі в ці останні дні ясного гірського літа. Ліси наче світилися наскрізь (О.Гончар).

 1. Публіцистичного

 2. Наукового

 3. Художнього

 4. Розмовного

 5. Офіційно-ділового


4. Продовжте речення: «Оцінка предмета – це…»

 1. …висловлення, змістом якого є вияв, ставлення мовця до того, про що він розповів, що описав, чи щодо суті явища або предмета, про який йдеться.

 2. …висловлення, мета якого – повідомити про події чи дії, що розгортаються.

 3. …висловлення, в якому характеризуються предмети, люди.

 4. …висловлення про встановлені людиною зв’язки між предметами та явищами.

 5. …стійкі сполучення слів, що виражають єдине поняття.


5. Продовжте речення: «Складне синтаксичне ціле – це…»

 1. …сукупність загальноприйнятих правил.
 2. …група речень, об’єднаних тісним змістом і граматичним зв’язком, що забезпечують повніший порівняно з реченням розвиток думки.


 3. мовлення, обов’язково зафіксоване на папері.

 4. …основна одиниця синтаксису, яка виражає окрему завершену думку.

 5. …будь-яка синтаксична одиниця.


6. Яка з поданих тем найбільше відповідає змістові тексту?

Як багато у світі краси! Яке небо! А Дніпро синій-синій, чистий! Брате мій, Дніпре! Скільки радості, скільки глибоких найдорожчих почуттів принесли моєму серцю рідні твої води!

 1. Багато у світі краси!

 2. Дніпро – ріка мого народу

 3. Найдорожчі почуття

 4. Зворушлива поезія

 5. Синє небо


7. До якого стилю належить текст?

Ярина Васюхта, туманіючи зором та раз у раз прикушуючи губи, розказує:

- Ото нагостювалася в сестри, ото нагостювалася! Й треба ж було повіятися до неї та ще й дітей узяти. А як могла не повіятися, коли в кожному листі пише: приїдь і приїдь.

А. Публіцистичного

В. Наукового

С. Художнього

D. Розмовного

Е. Офіційно-ділового
8. Які мовні норми регулюють можливість використання слів відповідно до значення та відтінків, а також правила лексичної сполучуваності слів у реченні?

 1. Граматичні

 2. Стилістичні

 3. Орфоепічні

 4. Орфографічні

 5. Лексичні


9. В якому рядку всі словосполучення стилістично правильні?

 1. Діюче законодавство, вищий учбовий заклад, міроприємство.

 2. Любий із студентів, підготувати тези, ухвалили рішення.

 3. Мова йдеться, аркуш паперу, сучасна митниця.

 4. Приймати участь, правильна відповідь, чергова на протязі року.

 5. Значні зміни, проти ночі, краєвид з вікна.


10. Укажіть, яке речення побудоване неправильно.
 1. Роман Куліша займає в українській літературі особливе місце.


 2. Подивившись кінофільм «Чорна рада», мені стала зрозумілою суть однойменного роману Пантелеймона Куліша.

 3. Історична правда поєднується в романі з творчим домислом письменника.

 4. Головний конфлікт роману – боротьба за гетьманську булаву між Сомком і Брюховецьким.

 5. Шрам обурюється позицією міщан і захищає козацтво, старшину.


11. Продовжте речення: «Гумор – це…»

 1. Доброзичливе висміювання чиїхось вад.

 2. Різке, принизливе висміювання.

 3. Особливо дошкульна викривальна насмішка.

 4. Приховане глузування, засноване на називанні супротивного.

 5. Застосування лексики художнього зображення.


12. В якому рядку одне слово із наведених пар слів неможливе в літературній мові?

 1. Зал – зала, манжет – манжета, адрес – адреса.

 2. Клавіш – клавіша, відпуск – відпустка, жираф – жирафа.

 3. Перифраз – перифраза, африкат – африката, спазм – спазма.

 4. Генезис – ґенеза, голубінь – голубизна, роль – роля.

 5. Е. Відробіток – відробок, бистрина-бистрінь, глибина-глибінь


13. Шо таке риторика?

 1. Відповідь, заперечення, зауваження одного з учасників діалогу іншому

 2. Наука про правильну вимову та наголошення слів

 3. Теорія ораторського мистецтва

 4. Емоційне ствердження або заперечення якогось факту

 5. Зауваження та вимоги до присутніх


14. Батьківщиною красномовства вважають:

 1. Давній Єгипет

 2. Стародавній Китай

 3. Античну Грецію

 4. Давній Рим

 5. Італію


15. Батьком риторики називають:

 1. Арістотеля

 2. Платона

 3. Демосфена

 4. Цицерона

 5. Кониського


16. Видатні оратори Київської Русі:

 1. Демосфен та Цицерон


 2. Іларіон та Кирило Туровський

 3. Феофан Прокопович та Григорій Сковорода

 4. Михайло Ломоносов та Георгій Кониський

 5. Аристотель та Платон


17. Віднайдіть визначення теми виступу:

 1. Основний шлях, завдяки якому через мовлення інформація доходить до слухача

 2. Роз’яснення, тлумачення, інтерпретація подій та фактів

 3. Основна галузь роздумів оратора, у межах якої він добирає явища та факти, що розглядаються у виступі

 4. Уміння оратора виступати без підготовки

 5. Використання висновків та положень


18. Що таке план лекцій?

 1. Повний письмовий виклад змісту виступу

 2. Слова та звороти, що означають поняття та явища певної галузі знання

 3. Узагальнюючі думки, що мають лаконічну, відточену мовну форму

 4. Послідовність і взаємозв’язок тематичних частин виступу, зафіксований у вигляді ключових понять або суджень

 5. Висновкові положення


19. Що таке ясність мовлення?

 1. Насиченість виступу новими фактами

 2. Смислова прозорість виступу, що забезпечує його зрозумілість, доступність у засвоєнні слухачами

 3. Якість мовлення, що відбиває здатності автора спонукати слухачів до творчої діяльності

 4. Якість мовлення, яка полягає в його мелодійності

 5. Використання емоційної лексики


20. Що таке мовлення оратора?

 1. Ясність, точність, логічна переконливість публічного виступу

 2. Уміння говорити ясно, без ускладнень.

 3. Наявність у виступі живих картин, які дають змогу не лише осмислювати почуте, а ніби сприймати його всіма почуттями–бачити, чути і т.д.

 4. Якість виступу, що відбиває здатність оратора розглядати конкретні факти і явища
 5. Уміння використовувати надумані образи21. Лаконічність мовлення відбиває:

 1. Словниковий запас оратора

 2. Нормативність, літературність мовлення оратора

 3. Здатність оратора говорити стисло, залишаючись максимально зрозумілим

 4. Емоційність, натхненність і піднесеність мовлення

 5. Уміння використовувати невербальні засоби


22. Що таке гумор?

 1. Добродушне висміювання чиїхось вад

 2. Різке висміювання чогось негативного

 3. Особливо дошкульна викривальна насмішка.

 4. Приховане глузування.

 5. Вияв зневаги до зображуваного


23. Що таке кульмінація публічного виступу?

 1. Частина виступу, спеціально відпрацьована оратором .

 2. Спосіб закінчення виступу, коли кожна наступна фраза емоційно підсилює попередню

 3. Частина виступу, яка полягає в роз'ясненні, витлумаченні подій, фактів

 4. Розвивання, деталізування, поглиблення раніше висловлених оратором думок

 5. Тлумачення подій та фактів


24. Основні думки виступу потрібно повторювати:

 1. Завжди тими самими словами

 2. Щоразу варіюючи їхнє мовне оформлення

 3. Пропонуючи слухачам повторити їх хором

 4. Пропонуючи слухачам їх записати

 5. Двічі повторювати


25. Найчастіше в публічних виступах на суспільну тему вдаються:

 1. До ораторського підстилю публіцистичного стилю

 2. До науково-навчального підстилю наукового стилю

 3. До белетристичного підстилю художньго стилю

 4. До розмовно-побутового стилю

 5. До епістолярного стилю


26. Зразком іронії є така фраза:

 1. Теорія, мій друже, сіра, зеленим є лиш дерево життя (Г.Гейне).

 2. Цитування – дослівне передавання чужого висловлювання
 3. Дерево мислі вродило – цитати, цитати, цитати (Л. Костенко).


 4. Молодим ораторам рекомендується не топити в цитатах власні думки

 5. Використання чужого мовлення


27. Продовжте речення : “Монолог – це...”.

 1. ...чуже мовленя, передане дослівно, з повним збереженням змісту.

 2. ...мовлення однієї особи, звернене до широкої аудиторії слухачів, глядачів, читачів з метою цілеспрямованого впливу на них.

 3. ...форма мовлення, що являє собою розмову між двома особами.

 4. ...синтаксична конструкція, що відтворює мовлення групи людей.

 5. ...дослівний уривок з чийогось тексту.


28. Продовжте думку: “У реченнях опису предмета “дане” і “нове” – це...”.

 1. ...назва предмета і назва його ознаки

 2. ...назва особи, що виконує дію, та назва дії

 3. ...назва місця розташування та назва предмета

 4. ...назва предмета й оцінка

 5. ...елементи середовища та ознаки стану


29. Яким типом зв’язку поєднані речення у тексті?

Коли я ще закінчував гімназію, - в сімнадцятому-вісімнадцятому

році, - портрет Леся Курбаса висів над моїм ліжком на килимку.

Був то портрет (фото) джентельмена, безперечно, наймолодшого віком.

 1. Паралельний зв’язок між реченнями

 2. Перспективний зв’зок

 3. Дистантний зв’язок

 4. Послідовний зв’язок між реченнями

 5. Перехресний зв’язок


30. До якого стилю належить текст?

Для позначення групи речей, що складається із самостійного речення і речень, від нього залежним, лінгвісти пропонували різні терміни: компонент тексту, прозаїчна строфа, надфразова єдність.

 1. Публіцистичного

 2. Наукового

 3. Художнього

 4. Розмовного

 5. Офіційно-ділового

31. Яка з поданих тем найбільше відповідає змістові тексту?


Ліс ще дрімає у передранішній тиші... Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою.


 1. Ранок у лісі

 2. Всілякі барви

 3. Синє небо

 4. Шепіт листочків

 5. Голосне щебетання


32. Визначте недолік у побудові тексту.

У нашій країні є більше семи тисяч професій. Із тих семи тисяч я виберу тільки одну. Моя мета – стати художником. Живописці вміють показати на портреті людини його душу, настрій, на пейзажі показати красощі природи.

 1. Невідповідність змісту темі

 2. Відсутність смислового зв’язку між частинами тексту.

 3. Наявність мовленнєвих помилок.

 4. Незавершеність міркувань

 5. Уживання повнозначного дієслова являтися замість дієслова-зв’язки (є, був, було, були).


33. Продовжте речення: «Стилістика-це... »

 1. ...розділ науки про мову, що вивчає речення.

 2. ...словниковий склад мови.

 3. ...розділ науки про мову, що вивчає слово як частину мови.

 4. ...вчення про функціонування і використання мови.

 5. ...розділ науки про мову, що вивчає звукову будову мови.


34. Віднайдіть рядок з визначенням вищої форми загальнонародної мови:

 1. Територіальні діалекти

 2. Наріччя

 3. Сучасна українська літературна мова

 4. Мова регіонів

 5. Розмовно-побутова мова


35. Щоб бути приємним співрозмовником, треба:

 1. Якомога більше говорити

 2. Вітатися першим, дотримуватися правил спілкування, виявляти дружнє ставлення до людей

 3. Намагатися всіх переговорити

 4. Указувати на помилки співбесіднику

 5. Говорити швидко і голосно


36. Визначте жанр тексту.

У посібнику подано оригінальну систему роботи над самостійним написанням твору та переказу-основними формами державної підсумкової атестації. Вміщено творчі завдання, тренувальні вправи.


 1. Анотація

 2. Памфлет

 3. Публіцистична стаття

 4. Дискусія

 5. Оповідання


37. З'ясуйте, до якого різновиду опису належить текст.

По праву руку від вас збігає вниз шлях, в'ється поміж деревами. По ліву- яри, непролазні хащі, а прямо перед вашими очима розіслалася долина (За Панасом Мирним).

 1. Портрет

 2. Стан середовища

 3. Інтер'єр

 4. Опис місцевості

 5. Характеристика предмета, людини,явища


38. Продовжте речення: «Текст складається з...»

 1. ...декількох не пов'язаних між собою змістовим зв'язком речень

 2. ...речень, не пов'язаних тематично цілісністю

 3. ...певної кількості пов'язаних між собою речень, рідше-з окремого речення, що вичерпно виражає якусь думку

 4. ...розділових знаків

 5. ...сполучників, часток, вигуків


39. Яка із фраз виражає головну думку тексту?

Незаперечна істина: не знаючи рідної мови, не можна вважати себе повноцінною частиною свого народу .А погляньмо навколо себе, прислухаймося до своїх земляків-українців, як вони іноді розмовляють між собою. Тут почуваємо суцільний так званий суржик.

 1. Рідна мова

 2. Калька і суржик

 3. Важливе запитання

 4. «Учітеся, брати мої…»

 5. Мовлення земляків-українців


40. В якому рядку сформульовано мету художнього опису предмета?

 1. Забезпечити точність інформації про розмір, форму, вагу, колір предмета тощо

 2. Скласти арґументовану оцінку предмета

 3. Створити образ предмета, підкресливши в ньому найхарактерніше

 4. Дати уявлення про призначення предмета

 5. Вказати на місце розташування предмета


41. Продовжте речення: «Пряма мова – це…»

 1. …чуже мовлення, передане дослівно, з повним збереженням змісту, форми та інтонації.


 2. …мовлення однієї особи.

 3. …форма мовлення, що являє собою розмову між двома особами.

 4. …синтаксична конструкція, що відтворює мовлення групи людей.

 5. …дослівний уривок з чийогось тексту.


42. В якому рядку названо типи мовлення?

 1. Науковий, художній, діловий, публіцистичний

 2. Оповідання, новела, повість, нарис

 3. Розповідь, опис, роздум (міркування)

 4. Замітка, репортаж, інтерв’ю, стаття

 5. Говоріння, слухання, письмо, читання


43. До якого типу мовлення належить поданий текст?

Відомо, що мова кожного народу – явище давнє, її коріння сягає у доісторичні часи. Вони є найгеніальнішим наслідком матеріальної і духовної діяльності багатьох поколінь.

 1. Опис

 2. Роздум

 3. Діалог

 4. Розповідь

 5. Оцінка предмета


44. Яким типом зв’язку поєднані речення у тексті?

Кенгуру двометрового зросту народжує малюсіньке, завбільшки з волоський горіх, дитятко. Таке немовлятко навіть мамине молоко отримує в примусовому порядку.

 1. Послідовний зв’язок між реченнями

 2. Паралельний зв’язок між реченнями

 3. Перспективний зв’язок

 4. Дистантний зв’язок

 5. Перехресний зв’язок


45. Укажіть текст, у якому речення поєднані послідовним зв’язком.

 1. На узліссі стоїть самотній дуб. Міцний, кремезний.

 2. Місто Хорол (Полтавська обл.) отримало назву від річки Хорол, на березі якої воно розташоване. Назва річки – слов’янського походження.

 3. Хіба не вірите, що скоро день засвітить.

 4. Ця хвороба призвела до нових ускладнень.
 5. Любіть Україну свою повсякчас.46. З яких частин традиційно складається складне синтаксичне ціле?

 1. Із зачину, середньої частини й кінцівки

 2. Із прямої мови, діалогу й полілогу

 3. Із цитат, афоризмів і крилатих висловів

 4. Із зачину, зав’язки та експозиції

 5. Із тези, аргументів і висновків


47. Продовжте речення: «Складне синтаксичне ціле – це…».

 1. …сукупність загальноприйнятих правил, яких дотримуються.

 2. …група речень, об’єднаних тісним змістовим і граматичним зв’язком, що забезпечують повніший порівняно з реченням розвиток думки.

 3. … мовлення, обов’язково зафіксоване на папері і розраховане на зорове сприйняття.

 4. …основна одиниця синтаксису, яка виражає окрему думку.

 5. …будь-яка синтаксична одиниця.


48. В якому рядку сформульовано мету художнього опису предмета?

 1. Забезпечити точність інформації про розмір, форму, вагу.

 2. Скласти арґументовану оцінку предмета

 3. Створити образ предмета, підкресливши в ньому найхарактерніше

 4. Дати уявлення про призначення предмета

 5. Вказати на місце розташування предмета


49. До якого типу мовлення належить поданий текст?

Відомо, що мова кожного народу – явище давнє, її коріння сягає у доісторичні часи. Вони є найгеніальнішим наслідком матеріальної і духовної діяльності багатьох поколінь.

 1. Опис

 2. Роздум

 3. Діалог

 4. Розповідь

 5. Оцінка предмета


50. Продовжте речення: «Тема тексту-це...».

 1. ...те,про що в ньому йдеться, його зміст.

 2. ...комунікативна мета висловлення.

 3. ...частина тексту, що містить його головну думку.

 4. ...сукупність виражальних засобів мови, використаних у певному тексті.
 5. ...стійкі сполучення слів, що виражають єдине поняття.