refik.in.ua   1 2 3 4

Порядок пломбування (встановлення ЗПП) вагонів і контейнерів установлений Правилами пломбування вагонів і контейнерів. Без ЗПП (пломб), але з обов'язковим накладанням закруток, допускається перевезення вантажів, зазначених у додатку до пункту 4 Правил пломбування вагонів і контейнерів.

Принцип дії ЗПП: одностороння фіксація канату у корпусі ЗПП при його пропусканні через отвір корпуса.

ЗПП, накладені на вагони і контейнери, повинні мати такі знаки:
- скорочене найменування залізниці відправлення (не більше 4 знаків), (Дон.);


  • товарний знак Укрзалізниці, (УЗ);

  • товарний знак підприємства-виробника ЗПП, (МДМ);

  • найменування ЗПП, (ВАРТА М);

  • остання цифра року виготовлення ЗПП, (3);

  • контрольний знак, семизначний, ( 1234567).

Виготовлення та застосування ЗПП з однаковими контрольними знаками забороняється.


  1. Сила тертя, порядок її визначення


Сила тертя діє за будь-яких умов руху. Вона залежить від виду вантажу та матеріалу і стану опірної поверхні. Сила тертя прикладена в центрі опірної поверхні і направлена у бік протилежний інерційній силі.

При рушанні, гальмуванні, маневрах, переміні швидкості руху найбільше значення приймають повздовжні сили, в тому числі при русі по перегону зі встановленою швидкістю –повздовжня сила тертя.

Сила тертя у повздовжньому напрямку визначається за формулою :де - вага вантажу, т

μ - коефіцієнт тертя між контактуючими поверхнями вантажу та вагону (або підкладок);

- коефіцієнт прискорення вільного падіння, =9,81 м/с

Сила тертя у поперечному напрямку визначається за формулою:


де - питома вертикальна інерційна сила, яка визначається:де к - коефіцієнт, який залежить від кількості опірних вагонів

- довжина вантажу, м  1. Повздовжня горизонтальна інерційна сила, порядок її визначення.


Поздовжні горизонтальні інерційні сили виникають при русі в процесі розгону та гальмування поїзда, при зіткненні вагонів під час маневрів і розпуску з сортувальних гірок, а також при коливаннях вагону під час руху. При цьому швидкiсть руху вагона змiнюється і на вантаж дiє iнерцiйна сила, що викликана прискоренням.

Повздовжня горизонтальна інерційна сила залежить від характеру руху, типу і стану автозчепного пристрою, від маси вантажу і характеристик вагона, точка прикладення повздовжньої інерційної сили – центр маси вантажу, діє в напрямку протилежному поздовжній силі тертя. Визначається за формулою:

(1.1)

де апв - питома поздовжня інерційна сила на 1 т маси вантажу, Н/т;

Qван - маса вантажу, т.

[H/т] (1.2)

де - загальна маса вантажу у вагоні або на зчепі, т;


а22, а94 - значення питомої поздовжньої інерційної сили залежно від типу кріплення при масі брутто відповідно вагона: 22 т і 94 т;


16. Розробка місячного плану перевезень вантажів
Перевезення вантажів залізницями здійснюється на підставі договорів про організацію перевезень за місячними планами, за пред’явленнями, за окремими замовленнями відправників.

Місячне планування перевезень вантажів у межах України, на експорт у треті країни та країни СНД, у Латвійську Республіку, Литовську Республіку та Естонську Республіку здійснюється на підставі замовлень відправників у порядку, встановленому Правилами перевезення вантажів.

Згідно з договором про організацію перевезень не пізніше 12 днів до початку наступного місяця відправник надає залізниці відправлення місячне замовлення на перевезення вантажів за формою ГУ-12 або формою ГУ-12К через АС МЕСПЛАН або на електронному носії у формі, сумісній з АС МЕСПЛАН, із зазначенням обсягів перевезень у вагонах (контейнерах) і тоннах. Замовлення оформляється окремо для кожної номенклатури вантажу, для кожної станції відправлення.

Овочі, фрукти, інша сільськогосподарська продукція заготівельних організацій і споживчої кооперації, державних та колективних сільськогосподарських підприємств фермерських господарств, громадян, приймаються до перевезення як за планом, так і за заявками, що подаються залізниці відправника за три дні до навантаження.

Якщо вантажовідправник не може здійснити перевезення в запланованих власних (орендованих) вагонах з причин, незалежних від нього (стихійне лихо, обмеження навантаження та інших причин), залізниця зобов’язана подати рухомий склад загального користування за заявкою відправника, поданою не менш як за три доби до дня навантаження.

Управління залізниць на підставі розгорнутих планів перевезень розробляють і подають в УЗ плани для складання зведеного плану перевезень залізницями України.

17.Поперечна горизонтальна інерційна сила, порядок її визначення.

Поперечна горизонтальна інерційна сила діє при проходженні кривих та руху вагона з встановленою швидкістю; приложена в центр ваги вантажу. Напрямок дій – сила діє в напрямку, зворотному прискоренню.

Поперечна горизонтальна інерційна сила визначається за формулою:де aпоп – питома поперечна інерційна сила на 1 т маси вантажу, Н/кН;

Qван - маса вантажу, т.

Питома поперечна інерційна сила визначається за формулою:
, Н/т

де ас, аш - питомі поперечні інерційні сили для випадків, коли центр ваги вантажу перебуває у вертикальних поперечних площинах, що проходять відповідно: через середину вагона, через шкворневу балку, H/т;

1в - база вагона, м;

1гр - відстань від ЦВван до поперечної площини симетрії вагона,м.18. Облік виконання плану перевезень вантажів
Облік виконання плану перевезень вантажів здійснюється в обліковій картці форми (ГУ-1) за кожним планом, а також за замовленням про надолуження недовантаження за попередній місяць. На підставі цього обліку визначаються розміри матеріальної відповідальності сторін за невиконання плану.

Облікові картки ведуть працівники залізничних станцій в одному або, за вимогою відправника, у двох примірниках. У разі складання картки у двох примірниках один з них знаходиться на станції, другий - у відправника.

Для кожного відправника і кожної номенклатурної групи вантажу станція заповнює верхню частину облікової картки та планові дані на місяць, норма добового навантаження визначається, виходячи із середньодобового обсягу перевезень і враховуючи всі додаткові дозволи, отримані станцією до початку місяця.


Облікова картка підписується відправником і начальником станції або уповноваженим працівником станції по закінченні кожної звітної доби. Звітна доба - це час із 17 годин 01 хвилини однієї доби до 17 години 00 хвилин наступної доби за київським часом. У разі відмови в/в від підписання облікової картки про це складається акт загальної форми.

У ОК щодня вказують причини недовантажень з вини в/в чи залізниці, навантаження по дорогах призначення в ОК указується тільки у вагонах. Підсумкові дані про навантаження по залізницях призначення за декаду показують дробом: у чисельнику - за планом, у знаменнику – фактичне виконання. Недовантаження на залізниці призначення за декаду визначається як сума недовантажень на окремі залізниці за вилученням загального недовантаження за декаду. Штраф за невиконання місячних планів і додаткових замовлень на перевезення вантажів нараховується залізницею і в/в по закінченні кожної декади, сальдова сума штрафу визначається по закінченні місяця.

19.Умови стійкості вантажу від перекидання.
Стійкість вантажу від перекидання відносно підлоги вагону визначається коефіцієнтом стійкості.

Коефіцієнт запасу стійкості вантажу від перекидання визначається:

вздовж вагона

(1)

поперек вагона

ηпоп= (2)

де b,lопозд - найкоротша відстань від проекції центра маси вантажу на горизонтальну площину до ребра перекидання відповідно вздовж і поперек вагона, мм. У фундаментів b=lопозд

hцмф - висота центра маси вантажу (фундаменту) над підлогою вагона,мм;


hу - висота поздовжнього і поперечного упорних брусків від під­логи платформи ,

hзцн-висота загального центру навітряної площини вантажу від підлоги вагона , мм.

- коефіцієнт прискорення вільного падіння, =9,81 м/с

Якщо значення ηпв та ηпоп складає 1,25 – вантаж є стійким, додаткових закріплень його від перекидання не потребується.

Якщо значення ηпв та ηпоп складає менше 1,25 , то стійкість вантажу повинна бути забезпечена відповідними кріпленнями:


  • якщо коефіцієнт стійкості стійкості в межах 1≤ ηпв, ηпоп1,25, то допускається закріплювати вантаж від перекидання і поступових переміщень єдиними засобами кріплення, що сприймають як повздовжні, та і поперечні інерційні сили;

  • якщо коефіцієнт стійкості стійкості в межах 0,8≤ ηпв, ηпоп<1, тоді закріплення вантажу від перекидання і поступових переміщень рекомендується виконувати окремо;


20. Порядок нарахування провізної плати<< предыдущая страница   следующая страница >>