refik.in.ua   1 2 3

Державний
Герб
України
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
(ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ)
_____________________________________________________________

(назва структурного підрозділу Держнаглядохоронпраці України)

_____________________________________________________________
(адреса, тел., факс)
ПРИПИСN ____ "___"________ 200__ р._____________________________________________________________

(кому - прізвище, ініціали роботодавця, уповноваженої особи)

_____________________________________________________________

(назва підприємства /об'єкта/, установи, організації, адреса,
код основного виду економічної діяльності)Мною, ______________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали посадової особи)

за участю ___________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

у присутності _______________________________________________
(прізвище, ініціали роботодавця, відповідальної особи)

_____________________________________________________________

з __ год. "__"______ 200__ р. по __ год. "__"______ 200__ р.

проведена _________________________ перевірка
(вид перевірки)

стану охорони праці (охорони надр) на (в) ___________________

_____________________________________________________________
(назва підприємства, цеху, дільниці, роботи,
об'єкта, устаткування)

На підставі статті 39 Закону України "Про охорону праці",
статті 63 Кодексу України про надра, Положення про
Держнаглядохоронпраці України, затвердженого Указом Президента

України від 16 січня 2003 року N 29/2003:


I. Вимагаю усунути порушення і недоліки в галузі охорони
праці (охорони надр):

------------------------------------------------------------------

| N | Зміст виявленого порушення | Посилання на |Відмітка |

|з/п| | нормативний | про |

| | | акт, пункт, |виконання|

| | | статтю, що | (дата) |

| | | порушено | |

|---+-----------------------------------+--------------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|---+-----------------------------------+--------------+---------|

| | | | |

|---+-----------------------------------+--------------+---------|

| | | | |

------------------------------------------------------------------

II. Забороняю, зупиняю, припиняю, обмежую роботу,
експлуатацію окремого виробництва, цеху, дільниці, робочого місця,
будівлі, споруди, приміщення, випуск та експлуатацію машин,
механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці,
виконання певних робіт, застосування нових небезпечних речовин до
усунення порушень, які створюють загрозу життю працівників, і
приведення у відповідність вимогам нормативно-правових актів з
охорони праці та отримання рішення на поновлення роботи,
експлуатації:

----------------------------------------------------------------------------

| N |Найменування роботи,|Посилання| Рішення | Відповідальна особа за |

|з/п| об'єкта, номер |на N з/п |посадової| збереження та цілісність |

| | машини, механізму, |розділу 1| особи | пломба |

| |устаткування і таке |припису | |-----------------------------|

| | інше (місце | | |посада,|прізвище,|підпис|час,|

| | знаходження, | | | |ініціали | |дата|

| | інвентарний номер) | | | | | | |

|---+--------------------+---------+---------+-------+---------+------+----|


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---+--------------------+---------+---------+-------+---------+------+----|

| | | | | | | | |

|---+--------------------+---------+---------+-------+---------+------+----|

| | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------

III. Пропоную розробити план заходів щодо усунення виявлених
порушень законів та інших нормативних актів про охорону праці
(охорону надр) та один примірник надати мені.

IV. Про усунення порушень та виконання заходів інформувати
мене письмово.

Припис видав ________ ___________________ "___" ______ 200__ р.
(підпис) (посада, прізвище,
ініціали)

Припис отримав ________ ___________________ "___" ______ 200__ р.
(підпис) (посада, прізвище,
ініціали)

Начальник управління
організації державного нагляду
та обліку травматизму В.Толмачов
Додаток 2
до п. 3.8 Положення
про порядок організації
державного нагляду
за охороною праці
та гірничого нагляду
в системі
Держнаглядохоронпраці
України
Державний
Герб
України
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
(ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ)
_____________________________________________________________

(назва структурного підрозділу Держнаглядохоронпраці України)

_____________________________________________________________
(адреса, тел., факс)
РІШЕННЯ
про поновлення проведення роботи, експлуатації
об'єкта, машини, механізму, устаткуванняN ____ від "___"________ 200__ р.
На підставі:

повідомлення

_____________________________________________________________


(назва підприємства /об'єкта/, установи, організації, адреса,
код основного виду економічної діяльності)N ____ від "____" __________ 200__ р.

за підписом _________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали роботодавця)

перевірки від "____" _______ 200__ р. N ________

_____________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали посадової особи
Держнаглядохоронпраці України)

ПРИЙМАЮ РІШЕННЯ ПРО ПОНОВЛЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ,
ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

_____________________________________________________________
(об'єкт згідно з розділом II припису N __

_____________________________________________________________
від "__"_____ 200_ р.)

__________ _______________________________________________

(підпис) (посада, прізвище, ініціали посадової особи
Держнаглядохоронпраці України)(місце штампа, печатки)Рішення отримав ________ ___________________________________
(підпис) (посада, прізвище, ініціали
роботодавця)

"___" _____________ 200 __ р.

Начальник управління
організації державного нагляду
та обліку травматизму В.Толмачов
Додаток 3
до п. 3.10 Положення
про порядок організації
державного нагляду
за охороною праці
та гірничого нагляду
в системі
Держнаглядохоронпраці
України
Державний
Герб
України
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
(ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ)
_____________________________________________________________

(назва структурного підрозділу Держнаглядохоронпраці України)

_____________________________________________________________

(адреса, тел., факс)

"___" ____________ 200 __ р. N _______

____________________________
(підприємство, установа,
організація)

____________________________
(прізвище, ініціали
роботодавця)
ПОДАННЯМною, ______________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи
Держнаглядохоронпраці України)

відповідно до статті 39 Закону України "Про охорону праці",

Положення про Держнаглядохоронпраці України, затвердженого

Указом Президента України від 16 січня 2003 р. N 29/2003,

при перевірці _______________________________________________

_____________________________________________________________
(назва підприємства /об'єкта/, структурного підрозділу,
прізвище, ініціали керівника, посада)

встановлено невиконання законів та нормативно-правових актів

з охорони праці (охорони надр), які створюють загрозу життю

та здоров'ю працівників,

зокрема _____________________________________________________

_____________________________________________________________

Вважаю необхідним розглянути питання щодо відповідності

займаній посаді

_____________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи
підприємства /об'єкта/, структурного підрозділу)

________ _____________________________ "__" ______ 200__ р.

(підпис) (прізвище, ініціали посадової
особи Держнаглядохоронпраці України)Подання отримав:

________ _____________________________ "__" ______ 200__ р.

(підпис) (прізвище, ініціали посадової

особи підприємства, установи,

організації)Начальник управління
організації державного нагляду
та обліку травматизму В.Толмачов
Додаток 4
до п. 3.12.2 Положення
про порядок організації
державного нагляду
за охороною праці
та гірничого нагляду
в системі
Держнаглядохоронпраці
України
Державний
Герб
України
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
(ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ)
_____________________________________________________________

(назва структурного підрозділу Держнаглядохоронпраці України)

_____________________________________________________________
(адреса, тел., факс)
АКТ_______________________ перевірки
(оперативної, цільової)

N ____"___"________ 200__ р.
_____________________________________________________________
(назва підприємства /об'єкта/, установи, організації,
адміністративного району, міста тощо; адреса,
код основного виду економічної діяльності)

Мною, ______________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада особи
Держнаглядохоронпраці України)

разом з: ____________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали фахівців)

у присутності _______________________________________________
(прізвище, ініціали роботодавця,
уповноваженої особи)

у період з "___" ________ 200__ р. по "___" ________ 200_ р.

проведена перевірка щодо виконання вимог законів та інших

нормативно-правових актів з охорони праці (охорони надр):

Результати перевірки

------------------------------------------------------------------

| N | Назва показників |Дата,|Кіль-|


|з/п | | N |кість|

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|

| 1 |Виконання раніше виданих приписів (не виконано | | |

| |пунктів) | | |

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|

| 2 |Перевірено робіт, об'єктів, машин, механізмів, | | |

| |устаткування підвищеної небезпеки | | |

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|

| 3 |Виявлено прихованих нещасних випадків | | |

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|

| 4 |Видано в установленому порядку обов'язкові для | | |

| |виконання приписи щодо усунення виявлених | | |

| |порушень законів та інших нормативних актів про| | |

| |охорону праці (охорону надр) | | |

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|

| 5 |Видано в установленому порядку обов'язкові для | | |

| |виконання приписи за результатами вивчення і | | |

| |перевірки матеріалів нещасних випадків (форма | | |

| |Н-9) | | |

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|

| 6 |Заборонено, зупинено, припинено, обмежено | | |

| |експлуатацію об'єктів | | |

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|

| 7 |Притягнуто до адміністративної | | |

| |відповідальності винних у порушенні | | |

| |законодавства про охорону праці в частині | | |

| |безпечного ведення робіт та охорони надр: | | |

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|

| 8 |- посадових осіб | | |

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|

| 9 |- працівників | | |

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|


| 10 |Надіслано роботодавцям подання про | | |

| |невідповідність окремих посадових осіб займаній| | |

| |посаді | | |

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|

| 11 |Передано матеріалів органам прокуратури для | | |

| |притягнення окремих посадових осіб до | | |

| |відповідальності згідно із законом | | |

|----+-----------------------------------------------+-----+-----|

| 12 |Інше (участь у роботі комісій з приймання в | | |

| |експлуатацію об'єктів, комплексних та цільових | | |

| |перевірок тощо) | | |

------------------------------------------------------------------

Посадова особа Держнаглядохоронпраці України

________ ________________ ______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)Роботодавець, уповноважена особа

________ ________________ ______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)"____" _______________ 200__ р.

Начальник управління
організації державного нагляду
та обліку травматизму В.Толмачов
Додаток 5
до п. 3.12.3 Положення
про порядок організації
державного нагляду
за охороною праці
та гірничого нагляду
в системі
Держнаглядохоронпраці
України<< предыдущая страница   следующая страница >>