refik.in.ua   1 2 3
 1. Оформлення звіту про практику


По закінченню практики студент складає письмовий звіт і дає його на перевірку керівнику практики від циклової комісії одночасно з щоденником, підписаним керівником практики від підприємства.

Звіт оформляється згідно програми практики, має відображати всі її теми.

Звіт про практику повинен бути стилістичною, грамотно відредагований та оформлений відповідно наведеним нижче вимогам.

Він комплектується у такій послідовності:

 • титульний аркуш;

 • зміст;

 • вступ (мета, завдання практики, об’єкт дослідження, структура звіту);

 • основна частина;

 • висновки (узагальнюють текст звіту, повноту реалізації завдань практики);

 • список використаних джерел;

 • додатки.

Звіт про практику виконується на папері формату А4 – не більше 28 – 29 рядків. Поля: ліворуч – 30 мм, праворуч – 10 мм, зверху – 15 мм, знизу – 20 мм. При написанні звіту про практику з використанням комп’ютерного набору використовується 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль – 14 пт.

Титульний аркуш (перша сторінка) оформляється за встановленою формою. Типовий зразок титульного аркуша подано в додатку Б.

Зміст містить назву розділів звіту і нумерацію сторінок.

Розділи повинні бути пронумеровані арабськими цифрами (н-д, Розділ І ) в межах всієї роботи. “Вступ” і “Висновки” не нумеруються. Підрозділи необхідно нумерувати арабськими цифрами в межах кожного розділу. Номер підрозділу повинен складатися з номера розділу і номера підрозділу (н-д, 2.1. – перший підрозділ другого розділу).

Нумерація сторінок роботи повинна бути наскрізною, починаючи з титульного листка, на ньому цифра не ставиться. На наступній сторінці проставляється цифра 2 і далі по порядку.

Заголовки від тексту відділяються зверху та знизу двома інтервалами. Перенос слів у заголовках не дозволяється. Крапка у кінці заголовку не ставиться. Заголовок розділу в тексті розміщується посередині сторінки, підрозділу – з абзацу. Не дозволяється розміщувати заголовок унизу однієї сторінки, а текст починається з наступної.


Назви розділів та підрозділів друкуються різними шрифтами, які повинні зберігатись однаковими у всій роботі.

У процесі написання тексту потрібно виділяти абзаци (1,25 см).

Оформлення звіту є наочним свідченням уміння студента працювати над літературою, документами підприємства та ін. джерелами. Слід робити посилання на кожне запозичене положення чи точку зору. У ході цитування слід звірити текст і дати точний опис джерела, звідки взято цитату. Усі факти, положення, цитати, підрахунки, використані в звіті, повинні мати посилання на літературу, що була опрацьована.

Найбільш поширеними є посилання у тексті. У даному випадку посилання оформлюються у скороченому вигляді – береться у дужки. Наприклад: [3; 23], де перша цифра “3” означає номер літературного джерела із списку використаної літератури, а друг – “23” – її сторінку.

Всі ілюстрації (схеми, діаграми, графіки) іменуються рисунками, які нумеруються послідовно у межах розділу арабськими цифрами (н-д, Рис. 1.2. – другий рисунок першого розділу).

Таблиці нумеруються послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують надпис “Таблиця” із зазначенням номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці.

Наприклад,

Таблиця 1.2.

Структура індустрії туризму

Перенесення таблиць не допускається. Проте при великих об’ємах допускається, як правило, перенесення частин таблиці на інший аркуш, тоді над нею пишуть “продовження таблиці” і вказують номер.

Формули в звіті (якщо їх більше однієї) нумерують в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі.

Рисунки, таблиці формули повинні розміщуватись одразу після посилання на них у тексті роботи (посилання мають бути на всі таблиці та рисунки). Н –д, “на рис. 2.3. можна побачити….”, “повернемось до табл. 1.3…..”, “розрахуємо за формулою (2.1.)”.


Список використаних джерел оформлювати в алфавітному порядку.

Додатки оформлюються як продовження звіту на наступних сторінках після тексту та списку використаних джерел. Кожен додаток починається з нової сторінки. Додатки не підлягають наскрізній нумерації сторінок і не входять до загального об’єму звіту. На кожний пронумерований літерами додаток (наприклад, Додаток А) повинне бути посилання в тексті. У верхньому куртку розміщується слово “Додаток” і його літера, розпочинаючи з А. Додатки повинні мати заголовки. На них повинні бути посилання в тексті.

Наприклад,

Додаток Б

Туристична інфраструктура м. Тернополя
Основна частина звіту має містити таку інформацію:


 • де, коли і на якій посаді проходив практику;

 • коротка характеристика підприємства;

 • які заходи види роботи організував і проводив особисто;

 • яку участь брав у розробці документів, в поточній роботі бази практики;

 • особливості організації діяльності бази практики;

 • копії оформлених документів, деякі види розрахунків;

 • ступінь корисності практики для майбутньої роботи;

 • пропозиції щодо покращення управління базою практики.

Звіт повинен бути складеним і закінченим на об'єкті практики, розглянутий керівником практики від підприємства і разом з детальним відгуком представлений у вказаний термін на циклову комісію. Після представлення вказаних матеріалів циклова комісія вирішує питання про допуск студента до захисту звіту про практику перед комісією. При підведенні підсумків береться до уваги якість всіх виконаних робіт і видана студенту керівником практики від підприємства характеристика.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:


 1. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: Учеб. Пособие. – М., 1996. – 368 с.
 2. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. пособие. – 2-е изд. – Мн.: Новое знание, 2001. – 216 с.


 3. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: Современный опыт управления. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 496 с.

 4. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 320 с.

 5. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. для студ. вузів. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2003. – 300 с.

 6. Ильина Е.Н. и др. Основы туристической деятельности.-М.,2000К.:КНЕУ,1998-216с.

 7. Ильина Е. Н. Туризм-путешесвия. Создание туристской фирмы. Агентский бизнес. – М.: РМАТ, 1998.

 8. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

 9. Роглев Х.Й., Маркелов В.Л. Організація обслуговування в готельних комплексах (на прикладі готельного комплексу «Братислава»). Серія «Гостинність»: Посіб./ За ред.. кан. соц. наук, доц.. КУТЕП Мініч І.М. – К.: КУТЕП. – 2004. – 163 с.

 10. Менеджмент туризма: Учебник/Авт.-сост. И.В.Зорин. – М.:РМАТ, 1998. – 230 с.

 11. Менеджмент туризма: Экономика туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.

 12. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / М.И.Золотов, В.В.Кузин, М.Е. Кутепов, С.Г. Сейранов. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 432 с.

 13. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. /М.:"Дело", 1993.

 14. Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 400 с.

 15. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник/ Под. ред. засл. работника высшей школы, проф., д.э.н. Чудновского А.Д. Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: ЮРКНИГА, 2003. – 448 с.
 16. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб./ За ред.. проф.. В.К. Федорченка; Л.Г. Лук’янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. – К.: Вища школа, 2001. – 237 с.


 17. Секреты умелого руководителя /Сост. И.В. Липсиц. – М.: Экономика, 1991. – 320 с.

 18. Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм: Навч. посібник / Ю.В. Щур, О.Ю. Дмитрук – К.: Альтерпрес, 2003. – 232 с.


Додаткова:

 1. Про внесення змін до Закону України ”Про туризм”: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 244. – 25.12.2003.

 2. Про затвердження державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірн. норм.-правов. актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

 3. ГОСТ 28681.1-95. Межгосударственный стандарт. Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірн. норм.-правов. актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка. - К.: Юрінком Інтер, 2002.

 4. ГОСТ 28681.2-95. Межгосударственный стандарт. Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристские услуги. Общие требования / Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірн. норм.-правов. актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка. - К.: Юрінком Інтер, 2002.

 5. ГОСТ 28681.3-95 Межгосударственный стандарт. Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірн. норм.-правов. актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка. -К.: Юрінком Інтер, 2002.

 6. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА, 1997.

 7. Основы менеджмента в спорте и туризме. Т. 2: Социально –педагогические основы: Учебник. – М.: Советский спорт, 2002. – 184 с.

 8. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процессе: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1995.
 9. Зорин И.В. Образование и карьера в туризме: Учеб. пособие. – М.: Советский спорт, 2000. – 224 с.Додаток А

Форма №1 «Баланс підприємства»

Форма №1 послуги «Звіт про обсяг реалізації платних послуг»

Форма №1 торг «Звіт про товарооборот»

Форма №1 ПВ «Звіт з праці»

Форма №1 ТЕ «Звіт про туристично-екскурсійну діяльність»

Форма №2 «Звіт про фінансові результати та їх використання»

Форма №3 «Звіт про фінансово-майновий стан підприємства»

Форма №3 ПВ «Звіт про використання робочого часу»

Форма №5 «Звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг»

Форма №6 ПВ «Чисельність окремих категорій працівників і окремих кадрів»

Додаток Б
ГАЛИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ

імені В’ячеслава чорновола


циклова комісія

професійної та практичної підготовки

спеціальності «Туристичне обслуговування»

ЗВІТ

про виконання програми виробничої практики

на робочому місці в _____________________

(назва підприємства)


Виконав(ла) студент(ка)

спеціальності

«Організація туристичного обслуговування»

групи Т49

_____________________

пПрізвище, імя, по-батькові
Керівник від підприємства

______________________

пПрізвище, імя, по-батькові
Керівник практики від коледжу

______________________

прізвище, імя, по-батькові

Тернопіль – 2011

Додаток

Галицький коледж

імені В’ячеслава Чорновола

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

студента _______________________________________________________


(прізвище, імя, по батькові)

відділення __________________________________________
курс _________ група __________________
спеціальність ___________________________________________________

_______________________________________________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПРАКТИКУ

Студент ____________________________________________________________________

(прізвище, імя, по батькові)

направляється на _____________________________________ практику

(вид практики)

в місто _____________________ на ______________________________________________

(назва підприємства)

____________________________________________________________
Термін практики з “____”___________ по “____”__________ 200 __ р.

(включаючи проїзд туди й назад)
Керівник практики від коледжу _______________________________________________

(посада, прізвище, імя, по батькові)
М.П.

Зав. відділення ___________________________________________

(підпис, прізвище, імя, по батькові)

Керівник практики від підприємства _____________________________________________

(посада, прізвище, імя, по батькові)


Прибув на підприємство
Печатка

Підприємства ________________ 200 __ р.
_____________________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи)
Вибув з підприємства
Печатка

Підприємства ________________ 200 __ р.

_____________________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи)

1. Основні положення практики


  1. Студент до відбуття на практику повинен отримати інструктаж керівника практики і:

 • оформлений щоденник;

 • індивідуальні завдання з виробничої практики;

 • два примірники календарного графіка проходження практики (один для студента і один – для керівника практики від підприємства);

 • направлення на практику;

 • направлення на поселення в гуртожиток (у разі потреби).

  1. Студент, прибувши на підприємство, повинен подати керівникові від підприємства щоденник, пройти інструктаж з техніки безпеки й пожежної профілактики, ознайомитися з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування та уточнити план проходження практики.

  2. Під час проходження практики студент зобов’язаний суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку підприємства.

  3. Звіт про практику студент складає відповідно до календарного графіку проходження практики й додаткових вказівок керівників практики від коледжу та від підприємства.
  4. Виробнича практика студента оцінюється за чотирибальною системою й враховується нарівні з іншими дисциплінами навчального плану.

  5. Студент, що не виконав вимог практики й дістав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту, направляється повторно на практику під час канікул.

<< предыдущая страница   следующая страница >>