refik.in.ua   1 2 3 4

Продовження таблиці 1.3.

1

2

3

4

10

Відображені витрати по обслуговував-нню виробництва, що здійснюються дочірніми підприємствами та внутріш-німи підрозділами, які мають окремі баланси

91 "Загальновиробничі витрати"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

11

Списано суми витрат за елементами на загальновиробничі витрати (для підприємств, що застосовують рахунки класу 8)

91 "Загальновиробничі витрати"

80 "Матеріальні витрати"

81 "Витрати на оплат;у
праці"

82 "Відрахування на
соціальні заходи"

83 "Амортизація"

84 "Інші операційні
витрати"

12

Списано суму загальновиробничих витрат

23 "Виробництво"

91 "Загальновиробничі витрати"

13

Списано суму нерозподілених загальновиробничих витрат

90 "Собівартість реалізації"


91 "Загальновиробничі витрати"

14

Списано суму загальновиробничих витрат

23 "Виробництво"

91 "Загальновиробничі витрати"

15

Списано суму нерозподілених загальновиробничих витрат

90 "Собівартість реалізації"

91 "Загальновиробничі витрати"


Облік витрат звітного періоду

1.1.Поняття витрат звітного періоду

На практиці не всі витрати, що відносяться до звітного періоду, безпосередньо пов’язані з виробництвом або придбанням товарів. Тому для визначення собівартості продукції або товарів розрізняють витрати, які відносяться на собівартість продукції, та витрати періоду.

Витрати на продукцію - це витрати, пов'язані з виробництвом продукції або з придбанням товарів для реалізації. На торговельному підприємстві витратами на продукцію є чиста вартість придбання товарів для реалізації.

Витрати періоду - це витрати, що не включаються до собівартості активів, а розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були здійснені. Підприємства, що виробляють продукцію, до цих витрат відносять витрати на здійснення таких функцій, як управління, маркетинг, дослідження, розробка тощо. На торговельних підприємствах витратами періоду є витрати обігу.

Таким чином, зазначений підхід до витрат є цілком обгрунтованим, оскільки, наприклад, витрати на оренду слід сплачувати незалежно від кількості придбаних або реалізованих товарів, але витрати на придбання товарів будуть покриті лише тоді, коли ці товари продадуть і отримають дохід.


Відповідно до П(С)БО 16 витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

1.2. Облік адміністративних витрат

Адміністративними є витрати, пов'язані із обслуговуванням виробництва і управлінням ним в витрат масштабі всього підприємства. До адміністративних витрат відносяться такі витрати:

=> загальні та корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

=> витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого адміністративного персоналу;

=> витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, охорона);

=> винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

=> витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

=> амортизація нематеріальних активів загальногосподарського призначення;

=> витрати на врегулювання спорів у судових органах;

=> податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

=> плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

=> інші витрати адміністративного призначення.

Загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства, відображаються на рахунку 92 "Адміністративні витрати". Рахунок 92 є активним, витратним, призначений для обліку господарських процесів.

По дебету рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображається сума визнаних адміністративних витрат, по кредиту - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".


Аналітичний облік адміністративних витрат ведеться за статтями витрат або в розрізі елементів витрат.

На рис. 1.1. наведено схему формування витрат по рахунку 92 "Адміністративні витрати" за економічними елементами.
Рис. 1.1.Схема формування витрат по рахунку 92 «Адміністративні витрати»


Первинними документами при відображенні накопичення адміністративних витрат є накладна, рахунок, авансовий звіт, ВКО, розрахунок бухгалтерії тощо. Списання адміністративних витрат на фінансові результати оформлюється довідкою (розрахунком) бухгалтерії.

Дані по рахунку 92 відображаються в Звіті про фінансові результати в рядку з аналогічною назвою. |

Бухгалтерські проводки по рахунку 92 наведені нижче (табл. 1.1). Таблиця 1.1.

Бухгалтерські проводки по рахунку 92 "Адміністративні витрати"

оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

І

2

3

4

І

Нараховано знос основних засобів та нематеріальних активів загальногоспо-дарського призначення


92 "Адміністративні витрати"

13 "Знос не оборот-них активів"

2

Списано виробничі запаси на загальногосподарські потреби

92 "Адміністративні витрати"

20 "Виробничі запаси"

3

Передано в експлуатацію МШП загально-господарського призначення

92 "Адміністративні витрати"

22 "Малоцінні та

швидкозношувані

предмети"

4

Включено до складу адміністративних витрат вартість готової продукції, що ви-користана для загальногосподарських потреб

92 "Адміністративні витрати"

26 "Готова продукція"

5

Включено до складу адміністративних витрат вартість товарів, що використані для загальногосподарських потреб

92 "Адміністративні витрати"

28 "Товари",

6

Оплачено готівкою загальногосподарські витрати

92 "Адміністративні витрати"


30 "Каса в націо-нальній валюті"

7

Списано на загальногосподарські витрати суму незадоволеної претензії

92 "Адміністративні витрати"

374 "Розрахунки за претензіями"

8

Відображено витрати на службові відрядження управлінського персоналу

92 "Адміністративні витрати"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

9

Списано на загальногосподарські витрати звітного періоду відповідну частину витрат майбутніх періодів

92 "Адміністративні витрати"

39 "Витрати майбутніх періодів"

Ю

Отримано юридичні послуги по оцінці майна

92 "Адміністративні витрати"

631 "Розрахунки з вітчизняними

постачальниками"

11

Нараховано фінансові санкції за результатами перевірки податковими органами

92 "Адміністративні витрати"

64 "Розрахунки за податками й платежами"


Продовження таблиці 1.1.

12

Нараховано заробітну плату адмініст-ративному апарату та проведені відрахування на соціальні заходи від зарплати згідно з чинним законодавством

92 "Адміністративні витрати"

66 "Розрахунки з оплати праці", 65 "Розрахунки за страхуванням"

13

Нараховано орендну плату, комунальні послуги, ремонт, здійснений сторонніми організаціями, послуги зв'язку, охорони, аудиторські, юридичні, консультаційні послуги

92 "Адміністративні витрати"

685"Розрахунки з іншими

кредиторами"

14

Списано суми витрат за елементами на адміністративні витрати (для підприємств, що застосовують рахунки класу 8)

92 "Адміністративні витрати"

80 "Матеріальні
витрати",

81 "Витрати па оплату
праці",

82 "Відрахування на
соціальні заходи",

83 "Амортизація",

84 "Інші операційні
витрати"

15

Списано адміністративні витрати на фінансові результати

791 "Результат основної діяльності"

92"Адміністративні витрати"


1.3. Облік витрат на збут

Витрати на збут включають наступні витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):

=> витрати матеріалів для пакування готової продукції на складах;

=> витрати на ремонт тари;

=> оплата праці і комісійні винагороди продавцям, торговим агентам, працівникам підрозділу, що забезпечують збут;

=> витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

=> витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

=> витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

=> витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та Інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

=> витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

=> інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

У торговельних організаціях до складу витрат на збут включаються частина витрат обігу, за винятком адміністративних витрат, інших операційних витрат, фінансових витратні

Облік витрат, пов'язаних зі збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт і послуг, ведеться на рахунку 93 "Витрати на збут". Рахунок 93 є активним, витратним, призначеним для обліку господарських процесів.

По дебету рахунку відображається сума визнаних витрат на збут (витрати пакувальних матеріалів, транспортування продукції, товарів за умовами договору, витрати на маркетинг та рекламу, оплату праці та комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту, амортизацію, ремонт та утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції, товарів, робіт і послуг), по кредиту - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".


Аналітичний облік витрат на збут ведеться у відомостях в розрізі статей витрат та за економічними елементами. При організації обліку за центрами витрат відповідні регістри ведуть в розрізі складів і служб, пов'язаних зі збутом готової продукції.

Первинними документами при відображенні накопичення витрат на збут є накладна, рахунок, ВКО, розрахунок бухгалтерії тощо. Списання витрат на збут на фінансові результати оформлюється довідкою (розрахунком) бухгалтерії.

Дані по рахунку 93 відображаються в Звіті про фінансові результати в рядку з аналогічною назвою.

На рис. 1.2 наведено схему формування витрат по рахунку 93 за економічними елементами.

Рис.1.2. Схема формування витрат по рахунку 93 « Витрати на збут»
Основні бухгалтерські проводки по рахунку 93 «Витрати на збут» наведені нижче.

Таблиця 1.2.<< предыдущая страница   следующая страница >>