refik.in.ua   1 ... 4 5 6 7

Довідка про склад та розмір витрат,

що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування


за 31 грудня 2008 р.

Відкритий диверсифікований інвестиційний фонд “Магістр – фонд збалансований” Товариства з обмеженою відповідальністю

Компанія з управління активами

Магістр
(повна назва інвестиційного фонду)

211630
(реєстраційний код за ЄДРІСІ) 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами ”Магістр”
(повне найменування компанії з управління активами ІСІ)

АВ № 189947 від 19.01.2007 р.
(номер та дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління
 активами інститутів спільного інвестування)

Таблиця 1
(тис. грн.)

N з/п 

Стаття витрат 

Сума витрат 

За I півріччя 

За II півріччя 

Разом за рік
(гр. 3 + гр. 4)

1 

2 

3 

4 

5 

Витрати на винагороду 

1 


Винагорода компанії з управління активами 

0,00

11,3

11,3

2 

Винагорода зберігачу 

0,00

1,5

1,5

3 

Винагорода реєстратору 

0,00

0,00

0,00

4 

Винагорода аудитору 

0,00

0,00

0,00

5 

Винагорода оцінювачу 

0,00

0,00

0,00

6 

Винагорода торговцю цінними паперами - агенту 

0,00

2,0

2,0

7 

Разом витрат на винагороду
(ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6) 

0,00

14,8

14,8

Операційні витрати 

8 

Реєстраційні послуги 

0,00

25,0

25,0

9 

Виготовлення бланків цінних паперів 


0,00

0,00

0,00

10 

Розрахунково-касове обслуговування банком 

0,00

0,4

0,4

11 

Нотаріальні послуги 

0,00

0,00

0,00

12 

Послуги депозитарію 

0,00

4,0

4,0

13 

Оплата вартості публікації обов'язкової інформації 

0,00

0,00

0,00

14 

Інформаційні послуги 

0,00

0,00

0,00

15 

Орендна плата 

0,00

0,00

0,00

16 

Винагорода членам спостережної ради 

0,00

0,00

0,00

17 

Нарахування на фонд оплати праці членів спостережної ради 

0,00

0,00

0,00

18 

Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів 


0,00

0,00

0,00

19 

Витрати, пов'язані з обслуговуванням обігу цінних паперів та учасників (акціонерів) 

0,00

0,00

0,00

20 

Разом операційних витрат
(ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13 + ряд. 14 + ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17 + ряд. 18) 

0,00

29,4

29,4

21 

Всього витрат (ряд. 7 + ряд. 20) 

0,00

44,2

44,2

Інформація про недотримання вимог щодо розміру витрат, що відшкодовуються за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2
(тис. грн.)

N з/п 

Отримувач винагороди 

Середній тариф на аналогічні послуги 

Максимальний норматив 

Перевищення нормативу 

Ставка,

Сума
(стов. 3 х стовп. 4 / 100 %) 

% 

Сума 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

Зберігач 

---

---

---

---

---

2 

Реєстратор 

---

---

---

---

---

3 

Аудитор 

---

---

---

---

---

4 

Оцінювач 

---

---

---

---

---

5 

Торговець цінними паперами - агент 

---

---

---

---

---

6 

Разом 

Х 

Х 

  

Х 

  

Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування


Таблиця 3
(тис. грн.)N з/п 

Назва показника 

Значення показника 

1 

2 

3 

1 

Загальні витрати (ряд. 21 таб. 1 + ряд. 6 стовп. 5 таб. 2) 

44,2

2 

Середньорічна вартість чистих активів 

970,3

  

Максимальний норматив витрат: 
3 

- % від середньорічної вартості чистих активів 

10

4 

- сума (ряд. 2 х ряд. 3 / 100 %) 

97,0

5 

Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 4) 

- 52.8


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «МАГІСТР»

Протокол №6 від 06 березня 2007 р.

Додаток 1

до Регламенту Відкритого диверсифікованого

пайового інвестиційного фонду

Магістр-фонд збалансований”

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «Магістр»Інвестиційна декларація

Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду

Магістр-фонд збалансований”

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «Магістр»
1. Повне найменування фонду: Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Магістр-фонд збалансований” Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «Магістр», (далі – Фонд).
2. Рішення про створення Фонду: Фонд створено згідно з рішенням Загальних Зборів

учасниківТОВ “КУА “МАГІСТР” (протокол №6 від 06 березня 2007 року).

3. Відомості про Компанію з управління активами:


  • Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “МАГІСТР", (далі – Компанія);

  • Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34730685;

  • Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, 6-поверх, блок – Д;

  • Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління активами як суб’єкта господарської діяльності: 05.12.2006р., Печерська районна у місті Києві державна адміністрація.

  • Телефон/факс: 235-54-37,494-24-22, 494-24-23;

  • Серія, номер, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами – серія АВ № 189947 від 19.01.2007р., рішення ДКЦПФР № 53, від 19.01.2007 р.

  • Керівник виконавчого органу Компанії – Директор, Січкар Сергій Володимирович


4. Мета створення Фонду: Отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду.
5. Напрями інвестиційної діяльності:

Активи, що складають Фонд, призначені для інвестування за наступними напрямками:


- державні цінні папери, в т.ч. облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик України,

- облігації місцевих позик - органів місцевого самоврядування,

- цінні папери іноземних емітентів, в т.ч. акції, облігації та інші боргові зобов’язання іноземних держав,

- цінні папери підприємств, емітентами яких є резиденти України, в т.ч. акції, корпоративні права та облігації,

- іпотечні цінні папери,

- ощадні сертифікати та банківські депозити.

Фонд здійснює інвестування в усі галузі народного господарства, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

Активи Фонду можуть також складати грошові кошти в національній валюті України та іноземній валюті.
6. Ризики, що пов’язані з інвестуванням.

Ризики, що пов’язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів,

в тому числі, що пов’язані з:

- світовими фінансовим кризами;

- можливістю дефолту держави за своїми зобов’язаннями;

- банкрутством емітента;

- змінами світової кон’юнктури на товарних та фінансових ринках;

- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.
7. Структура активів Фонду:

- кількість цінних паперів одного емітента в портфелі фонду – не більш 10% загального обсягу їх емісії.

- 5 % загального обсягу емісії цінних паперів одного емітента в портфелі фонду – не перевищує 40% вартості чистих активів фонду.

- не менш 80% загальної вартості активів фонду – грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації, а також цінні папери що допущені до торгів на фондовій біржі або у торгівельно-інформаційній системі.

- вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі та які не отримали рейтингову оцінку, не може становити більш як 20% загальної вартості активів фонду.

8. Обмеження інвестиційної діяльності:


8.1. Не менше 10 (десяти) відсотків активів Фонду складаються з грошових коштів, що зберігаються на окремих депозитних рахунках.

8.2. До активів Фонду не можуть входити:


 • цінні папери, випущені Компанією, зберігачем, депозитарієм та аудиторською фірмою Фонду та їх пов‘язаними особами;

 • цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, допущені до торгів менше ніж на двох провідних іноземних біржах чи у торговельно-інформаційних системах, перелік яких визначається Комісією;

 • цінні папери інших інститутів спільного інвестування;

 • похідні цінні папери, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії.

Структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо структури активів диверсифікованого пайового інвестиційного фонду.

8.3. Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених в ст. 4, ст. 34 Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”. Вимоги до складу та структури активів Фонду, встановлені цим Регламентом та чинним законодавством України, застосовуються через шість місяців з дати реєстрації Фонду в ЄДРІСІ.
9. Запланований прибуток:

Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.

5. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів (ІС):
5.1. Дата і номер рішення (протоколу) уповноваженого органу про випуск інвестиційних сертифікатів: рішення про випуск інвестиційних сертифікатів прийнято на Загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Магістр” від 20.04.2007р., протокол № 9

5.2. Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів: 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів 00 коп.) гривень.


Номінальна вартість ІС : 1 000 ( одна тисяча 00 коп.) гривень.

Тип та форма існування ІС : іменні, бездокументарна

Кількість ІС : 25 000 (двадцять п’ять тисяч) штук

Форма випуску ІС : бездокументарна

5.3. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів:

- право власності на частку активів Фонду;

- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;

- інші права, передбачені чинним законодавством.

Інвестори Фонду не мають права втручатися у діяльність компанії з управління активами крім випадків, передбачених Статтею 25 Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”.

5.4. Адреси місць придбання інвестиційних сертифікатів:

Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, 6-поверх, блок – Д; 235-54-374; 494-24-22; 494-24-23.

5.5. Запланований курс продажу інвестиційних сертифікатів (ІС): до прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів, розміщення ІС здійснюється за номінальною вартістю; після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів розміщення ІС здійснюється за розрахунковою вартістю, що визначається як вартість чистих активів Фонду, яка припадає на один ІС Фонду, що знаходиться в обігу на день подання заявки на викуп ІС інвестором.

5.6. Порядок розміщення ІС та їх оплати: Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється компанією з управління активами. Інвестиційні сертифікати розміщуються виключно шляхом прилюдної пропозиції.

Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються виключно за грошові кошти. Не допускається оплата інвестиційних сертифікатів у розстрочку.

Інвестор, що бажає придбати інвестиційні сертифікати Фонду, особисто або через довірену особу, що діє на підставі довіреності, оформленої належним чином, подає компанії з управління активами за адресою: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, 6-поверх, блок – Д, заявку на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду. Подана інвестором Заявка на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду не може бути відкликаною.


Форма заявок встановлюється нормативно-правовими актами ДКЦПФР. Заявка засвідчується підписом уповноваженої на це особи та печаткою заявника, якщо заявником є юридична особа або підписом заявника, якщо заявник - фізична особа.

У заявці на викуп цінних паперів зазначається кількість інвестиційних сертифікатів, що пропонуються до викупу.

Протягом терміну досягнення нормативів інвестиційні сертифікати розміщуються за номінальною вартістю, після досягнення нормативів та прийняття ДКЦПФР відповідного рішення – за розрахунковою вартістю, виходячи з вартості чистих активів фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду, що перебуває в обігу на дату розрахунку.

Після визнання Фонду таким, що відбувся, інвестиційні сертифікати Фонду викуповуються компанією з управління активами кожен робочий день, у разі подання інвестором заявки на викуп. Такий викуп здійснюється за рахунок грошових коштів Фонду.

Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів та датою його реєстрації у реєстрі власників іменних інвестиційних сертифікатів не повинен перевищувати 7 календарних днів, а строк між подачею учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійснення грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати 7 календарних днів.

У прийнятті заявок на придбання може бути відмовлено у разі:


 • невідповідності порядку та умов подання заявок вимогам, які встановлені цим Проспектом емісії інвестиційних сертифікатів фонду;

 • прийняття Компанією рішення про припинення розміщення інвестиційних сертифікатів у випадках, визначених чинним законодавством;

 • призупинення обігу інвестиційних сертифікатів рішенням ДКЦПФР чи судом відповідно до чинного законодавства.

Зберігач, аудитор, з якими укладені договори на обслуговування Фонду, а також їх пов`язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Фонду.


Інвестиційні сертифікати можуть бути конвертовані в інші цінні папери інститутів спільного інвестування, управління активами якого здійснює Компанія, на письмову вимогу інвестора та відповідно до рішення ДКЦПФР. Відповідно до діючого законодавства Компанія зобов’язана викупити інвестиційні сертифікати Фонду у разі ліквідації Фонду.

Перерахування коштів за ІС проводиться на рахунок ТОВ “КУА “Магістр” № 265020231662, в Закрите акціонерне товариство “Банк НРБ”, 01034, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46, тел./факс: 247-43-43, 247-45-45, МФО 320627.

5.7. Мінімальна кількість інвестиційних сертифікатів, яку може придбати інвестор: кожен інвестор може придбати не менше ніж 1 (один) інвестиційний сертифікат.

5.8. Зобов’язання емітента щодо повернення залучених коштів інвесторам:

У разі відмови від випуску інвестиційних сертифікатів ТОВ “КУА “Магістр” повертає інвесторам усі залучені кошти у місячний термін після прийняття відповідного рішення.

У разі визнання ДКЦПФР випуску інвестиційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся, ТОВ “КУА ”Магістр” зобов’язується усі кошти, отримані Фондом від інвесторів, повернути їм протягом одного місяця після реалізації активів Фонду. В цьому разі строк реалізації активів не повинен перевищувати 3 (трьох) місяців з дати прийняття відповідного рішення ДКЦПФР.

Витрати, пов’язані з відмовою від випуску інвестиційних сертифікатів Фонду та визнанням випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся, відповідно до законодавства покладаються на ТОВ “КУА ”Магістр”.

У разі визнання емісії недобросовісною, емітент зобов’язується повернути інвесторам залучені кошти в порядку і в строк, передбачений чинним законодавством.

5.9. Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів (активів) фонду на покриття збитків КУА: компанія з управління активами не має права використовувати кошти (активи) фонду на покриття своїх збитків.


5.10. Дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 25.06.2007р.

5.11. Порядок повідомлення про випуск інвестиційних сертифікатів Фонду:

Компанія з управління активами повідомляє про випуск інвестиційних сертифікатів Фонду після реєстрації в ДКЦПФР проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та випуску, та присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номера, шляхом опублікування проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та розміщення інформації на сайті Компанії: http://www.am-magister.com  6. Відомості про винагороду компанії з управління активами:


Винагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. Граничний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може перевищувати 3,5 відсотків середньої вартості чистих активів фонду, який перебуває в управлінні протягом фінансового року.

Порядок нарахування та сплати винагороди Компанії визначається розділом 5 Регламенту Фонду.
7. Відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ:
За рахунок активів Фонду сплачуються витрати, визначені Розділом 5 Регламенту Фонду.
8. Перелік і результати попередніх випусків інвестиційних сертифікатів :
Випуск інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється вперше.
9. Дані про депозитарія:

 1. Повне найменування – Відкрите акціонерне товариство “Міжрегіональний фондовий союз”,

 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 24917996

 3. Місцезнаходження – 01032, Україна, м. Київ, вул. Вєтрова, 7-б

 4. Телефон, факс – (044) 238-61-92, 238-61-93, 238-61-94, 238-61-95
 5. Ліцензія: на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність, депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів серії АВ № 189728, яка видана ДКЦПФР 07.11.2006р., термін дії –до 07.11.2016 р.10. Дані про торговця цінними паперами:

 1. Повне найменування –Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія ”Магістр – інвест”;

 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35142355;

 3. Місцезнаходження – 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 6 поверх, блок – Д, кімната 1;

 4. Телефон, факс – (044) 494-24-22 (23);

 5. Ліцензія: на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність серії АВ № 318470, яка видана 02.07.2007 р., термін дії – до 02.07.2012 р.;


11. Дані про зберігача:

 1. Повне найменування – Закрите акціонерне товариство “Банк НРБ”;

 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 25959784;

 3. Місцезнаходження – 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46;

 4. Телефон – 247-43-43, 247-43-21;

 5. Факс – 247-45-45;

 6. Ліцензія: на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність Зберігача цінних паперів серія АВ № 362338, дата видачі – 25.09.2007р., термін дії ліцензії – до 25.09.2012р.


12. Дані про аудитора:

 1. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська компанія “Аудит Бюро”;

 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 32159015;

 3. Місцезнаходження –м. Київ, вул. Гусовського, 4а, офіс 2;

 4. Тел./ факс –(044) 280-97-72;
 5. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 3027, видане на підставі Рішення Аудиторської палати України № 113 від 26.09.2002р., термін дії подовжено – 27.09.2012 р.; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2007р., Реєстраційний номер Свідоцтва № 249, серія та номер Свідоцтва АБ 000223, термін дії продовжено до – 27.09.2012 р.


13. Дані найменування організаторів торгівлі, на яких цінні папери, випущені КУА, перебувають на біржових торгах

На біржах та торговельно-інформаційних системах цінні папери Компанії не продавалися і не продаються.

Відповідальність за достовірність даних, зазначених у цьому проспекті емісії інвестиційних сертифікатів несуть особи, що його підписали.<< предыдущая страница