<< предыдущая страница   следующая страница >>
refik.in.ua   1 2 3 4 5

 1. 85.


65.422.5

Г 27

Геваза, Ю. І.

Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин : підручник / Ю. І. Геваза, В. Ю. Буряк, М. В. Остапов. – К. : КНТЕУ, 2011. – 504 с. – (10 прим.).


 1. 86.

65.422.52

А 65

Андреєва, О. А.

Товарознавство шкіряно-хутрової сировини : навч. посібник / О. А. Андреєва, Г. В. Цеменко. – К. : Кондор, 2012. – 359 с. : іл. – (10 прим.).


 1. 87.

65.422.52

Г 55

Глушкова, Т. Г.

Формування властивостей паперу для друку : монографія / Т. Г. Глушкова, Л. А. Коптюх. – К. : КНТЕУ, 2011. – 336 с. – (5 прим.).


 1. 88.

65.428

П 12

Павленко, І. І.

Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посібник / І. І. Павленко, О. В. Варяниченко, Н. А. Навроцька. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 256 с. – (30 прим.).


 1. 89.

65.428

С 87

Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі у системі факторів економічного зростання : монографія / А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, В. В. Юхименко та ін. ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2011. – 652 с. – (10 прим.).


Економіка готельного господарства. Економіка туризму 1. 90.

65.43-22

П 68


Правик, Ю. М.

Маркетинг туризму : підручник / Ю. М. Правик. – К. : Знання, 2008. – 303 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – (1 прим.).


 1. 91.

65.43.1

М 48

Мельниченко, С. В.

Інформаційні технології у туристичній індустрії : підручник / С. В. Мельниченко, Н. І. Ведмідь. – К. : КНТЕУ, 2011. – 280 с. – (20 прим.).


 1. 92.

65.431

А 87

Архипов, В. В.

Барное дело. Технология продукции и обслуживание в барах : учеб. пособие / В. В. Архипов, Е. И. Иванникова. – К. : Центр учебной литературы, 2011. – 240 с. – (1 прим.).


 1. 93.

65.433

Г 70

Городня, Т. А.

Економіка туризму: теорія і практика : навч. посібник / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – К. : Кондор, 2012. – 436 с. – (35 прим.).


 1. 94.

65.433

Р 90

Рутинський, М. Й.

Зелений туризм / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. – К. : Знання, 2008. – 271 с. – (1 прим.).


 1. 95.

65.433

М 50

Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посібник / Т. М. Афонченкова, О. В. Булюк, Б. П. Масенко та ін. ; за заг. ред. О. Є. Лугініна. – К. : Ліра-К, 2012. – 364 с. – (15 прим.).

 1. 96.


65.433

Б 20

Балашова, Р. І.

Організація діяльності туристичного підприємства : навч. посібник / Р. І. Балашова. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 184 с. – (35 прим.).


 1. 97.

65.433.8

М 58

Міжнародний туризм : навч. посібник / Т. В. Божидарнік, Н. В. Божидарнік, Т. Л. Никитюк та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 312 с. – (35 прим.).


Економіка України та міжнародна економіка


 1. 98.

65.58

М 58

Міжнародна економіка : підручник / В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня, В. К. Лебедєва та ін. ; за ред. А. О. Задої, В. М. Тарасевича. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. – (30 прим.).


 1. 99.

65.58

М 58

Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс : навч. посібник / В. В. Ковалевський, Ю. Г. Козак, С. Н. Лебедєва та ін. ; за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової. – 3-тє вид., переробл. та допов. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 344 с. – (1 прим.).


 1. 100.

65.9(4Укр-4Він)-05

В 48

Вінниччина у цифрах у 2011 році : статистичний збірник / за ред. С. Н. Ігнатова, відп. за вип. О. В. Шевченко. – Вінниця, 2012. – 174 с. – (3 прим.).


 1. 101.

65.9(4Укр-4Він)-05


С 78


Статистичний щорічник Вінниччини за 2011 рік / за ред. С. Н. Ігнатова. – Вінниця : Головне управління статистики у Вінницькій області, 2012. – 611 с. – (3 прим.).


 1. 102.

65.9(4Укр)

В 53

Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. Вип.10. За матеріалами Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих" 26 квітня 2012 року. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 580 с. – (3 прим.).


 1. 103.

65.9(4Укр)

В 53

Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. Вип.11. За матеріалами Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих" 26 квітня 2012 року. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 564 с. – (3 прим.).


 1. 104.

65.9(4Укр)

В 53

Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. Вип.12. За матеріалами Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих" 26 квітня 2012 року. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 444 с. – (3 прим.). 1. 105.

65.9(4Укр)

І 66

Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції 27-30 березня 2012 року. ч. 2. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 624 с. – (3 прим.).


 1. 109.

65.9(4Укр)

П 78

Проблеми розвитку та регулювання обліку, контролю, аналізу на сучасному етапі : збірник наукових праць всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 312 с. – (4 прим.).


 1. 110.

65в6

М 58

Міжгалузевий баланс : навч. посібник / Г. М. Калетнік, Л. М. Киш, А. Г. Мазур, Н. А. Потапова. – Вінниця : Вінницька газета, 2011. – 212 с. – (1 прим.).Право. Юридичні науки
 1. 115.


67.402

Б 98

Бюджетний кодекс України із змінами і доповненнями станом на 2 вересня 2011 року : відповідає офіційному текстові. – К. : Правова єдність, 2011. – 118 с. – (20 прим.).


 1. 116.

67.403

Ж 91

Журик, Ю. В.

Антимонопольно-конкурентне право України : навч. посібник / Ю. В. Журик. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 272 с. – (1 прим.).


 1. 117.

67.403

Н 55

Несинова, С. В.

Господарське право України : навч. посібник / С. В. Несинова, В. С. Воронко, Т. С. Чебикіна ; за заг. ред. С. В. Несинової. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 564 с. – (50 прим.).


 1. 118.

67.404

Л 17

Лазебний, В. С.

Основи інтелектуальної власності та її захисту : навч. посібник / В. С. Лазебний, Г. М. Розорінов, С. В. Толюпа. – К. : Ліра-К, 2011. – 160 с. – (20 прим.).


 1. 119.

67.404

К 78

Кравець, В. Р.

Право інтелектуальної власності (у запитаннях і відповідях) : навч. посібник / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 264 с. – (80 прим.).


 1. 120.

67.405

Л 27

Лата, Н. Ф.

Право соціального забезпечення України : навч. посібник / Н. Ф. Лата, О. С. Андреєва. – К. : КНТЕУ, 2011. – 147 с. – (5 прим.). 1. 121.

67.5

Ш 95

Шутак, І. Д.

Правове регулювання міжнародних економічних відносин : навч. посібник / І. Д. Шутак. – К. : Алерта, 2012. – 412 с. – (30 прим.).


 1. 122.

68.9

Ц 57

Цивільна оборона України : навч. посібник / Я. І. Бедрій, Р. М. Івах, В. О. Рощин, В. М. Ємкало. – К. : Кондор, 2011. – 358 с. – (30 прим.).


 1. 123.

72

Д 11

Де і як публікувати результати дисертаційних досліджень : збірник нормативних документів з питань атестації наукових працівників / уклад. Ю. І. Цеков; за ред. М. С. Держалюка. – 5-те вид., випр. і допов. – К. : Толока, 2011. – 91 с. – (5 прим.).


 1. 124.

72

Д 58

Довідник здобувача наукового ступеня : збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації / упоряд. Ю. І. Цеков; за ред. В. Д. Бондаренка. – 5-те вид., випр. і допов. – К. : Толока, 2011. – 56 с. – (5 прим.).


 1. 125.

72

Е 45

Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація) : навч. посібник / В. В. Геєць, А. А. Мазаракі, О. П. Корольчук та ін. ; за ред. А. А. Мазаракі. – 2-ге вид., допов. – К. : КНТЕУ, 2011. – 296 с. – (28 прим.).

 1. 126.


72


Колесников, О. В.

Основи наукових досліджень : навч. посібник / О. В. Колесников. – 2-ге видання, виправлене та доповнене. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 144 с. – (1 прим.).


 1. 127.

72

Я 44

Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня : методичні поради / авт.-упоряд. Л. А. Пономаренко. – 5-те вид., випр. і допов. – К. : Толока, 2011. – 79 с. – (5 прим.).


 1. 128.

72

Я 44

Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи : збірник нормативних документів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації / упоряд. Л. І. Мірошниченко. – К. : Толока, 2012. – 56 с. – (5 прим.).


Мовознавство


 1. 130.

81

М 74

Мова як система : навч. посібник / В. А. Глущенко, Ю. В. Ледняк, В. М. Овчаренко, І. М. Рябініна ; за ред. В. А. Глущенко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 132 с. – (1 прим.).


 1. 131.

81.2

Б 81

Бондаренко, К. Л.

Зіставна лексикологія (гендерний та соціолінгвістичний аспекти) : навч. посібник для студентів факультетів іноземних мов / К. Л. Бондаренко, О. С. Бондаренко. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 168 с. – (1 прим.). 1. 132.

81.2Англ-4

С 89

Сучасний англо-український українсько-російський словник : 40 000 слів та граматика / уклад. М. Г.Зубков. – 2-ге вид. стер. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2010. – 480 с. – (1 прим.).


 1. 133.

81.2Англ

Л 27

Латигіна, А. Г.

Англійська мова міжнародного бізнесу та менеджменту = English of International Business and Management : підручник / А. Г. Латигіна. – К. : КНТЕУ, 2011. – 416 с. – (10 прим.).


 1. 134.

81.2Англ

Л 27

Латигіна, А. Г.

Англійська мова у світі міжнародного бізнесу = English in the World of International Business : підручник / А. Г. Латигіна. – К. : КНТЕУ, 2011. – 251 с. – (10 прим.).


 1. 135.

81.2 Нім

К 88

Кудіна, О. Ф.

Німецька мова для початківців : підручник / О. Ф. Кудіна, Т. О. Феклістова. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 520 с. – (1 прим.).


 1. 136.

81.2Англ-4

Б 59

Business English : універсальний англо-український бізнес-словник : тематичний українсько-англійський бізнес-словник : практичний посібник з ділової англійської / уклад. К. М. Заплішна. – Х. : Школа, 2010. – 544 с. – (1 прим.).


 1. 137.

81.2Англ

Н 72


Новак, Т. В.

Англійська мова бухгалтерського обліку = Mastering English in Accounting : навч. посібник / Т. В. Новак. – К. : КНТЕУ, 2011. – 224 с. – (20 прим.).


 1. 138.

81.2Англ

Д 79

Дубенко, О. Ю.

Порівняльна стилістика англійської і української мов : навч. посібник / О. Ю. Дубенко. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Вінниця : Нова книга, 2011. – 328 с. – (1 прим.).


 1. 139.

81.2Англ

П 69

Практичний курс англійської мови = Advanced рractical еnglish сourse : підручник. Ч. 4 / Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, Н. М. Ковальчук et al. ; за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 608 с. – (Dictum factum). – (3 прим.).


 1. 140.

81.2Англ

П 69

Практичний курс англійської мови. Книга для викладача = Advanced practical english course. Ч.4 / Л. М. Черноватий, Л. М. Карабан, Н. М. Ковальчук et al. ; за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 208 с. – (Dictum Factum). – (3 прим.).


 1. 141.

81.2Нім

Д 27

Deutsch. Німецька мова : підручник / Е. І. Лисенко, М. Р. Корольова, К. Ф. Фрицька, В. Ю. Залевська. – 5-те вид., доопрац., допов. – Вінниця : Нова книга, 2011. – 304 с. – (6 прим.).


 1. 142.

81.2Нім

Н 67


Німецька мова / Л. О. Хоменко, Г. М. Дима, І. В. Конончук et al. ; за ред. Л. О. Хоменко. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 528 с. – (2 прим.).


 1. 143.

81.2Укр

Б 75

Бодик, О. П.

Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навч. посібник / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 416 с. – (1 прим.).


Філософські науки


 1. 152.

87.7

Б 87

Бралатан, В. П.

Професійна етика : навч. посібник / В. П. Бралатан, Л. В. Гуцаленко, Н. Г. Здирко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 252 с. – (1 прим.).


 1. 153.

87.8

П 30

Петрушенко, О. П.

Словник з естетики / О. П. Петрушенко. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 353 с. – (Вища освіта в Україні). – (1 прим.).


 1. 154.

88.3

Ш 16

Шадських, Ю. Г.

Психологія. Короткий навчальний словник: терміни і поняття / Ю. Г. Шадських, В. М. Піча. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 276 с. – (Вища освіта в Україні). – (1 прим.).


 1. 155.


88.4.050

С 12